رابطه نگرش فرزند نسبت به والدین با میزان گرایش به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی در دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی ، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه گیلان

5 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

10.22098/jsp.2020.900

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط نگرش نوجوانان به والدین خود با تمایل به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر رگرسیون بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر رشت در سال تحصیلی 92-1393 بودند که از میان آنها 110 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و به پرسش‌نامه‌های نگرش فرزند نسبت به والدین، گرایش به ارتباط قبل از ازدواج و سازش‌یافتگی تحصیلی پاسخ دادند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد رابطه نگرش نسبت به مادر اما نه پدر با گرایش به جنس مخالف مثبت و معنادار بود (01/0>P). همچنین، بین نگرش نسبت به پدر با هر سه نوع سازش‌یافتگی عاطفی، آموزشی و اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (05/0>P). همچنین بین نگرش نسبت به مادر با هر سه نوع سازش‌یافتگی عاطفی، آموزشی و نیز اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (01/0>P). رابطه گرایش به جنس مخالف با متغیرسازش‌یافتگی عاطفی و سازش‌یافتگی آموزشی؛ اما نه سازش‌یافتگی اجتماعی مثبت و معنادار بود (01/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که نگرش فرزند نسبت به مادر، گرایش به ارتباط با جنس مخالف را پیش‌بینی می‌کند. پژوهش حاضر نشان‌دهنده اهمیت احساس و عواطف دختران نوجوان با والدین‌شان به‌خصوص مادرشان است. به نحوی که مشکل تعامل مادر- دختری پیش‌بین خوبی برای ارتباط‌های خارج از چارچوب فرهنگی و میزان سازش‌یافتگی دختران نوجوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Child Attitudes to Their Parents with Tendency to Communicate with Opposite Sex and Adjustment Level in Girl Adolescents

نویسندگان [English]

  • A.A Hosseinkhanzadeh 1
  • Z Ahangar Ghorbani 2
  • F Behzadfar 3
  • S.Z Seyyed Noori 4
  • M Taher 5
1 Associate Professor of Psychology, University of Guilan
2 Ph.D. Student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M. A of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University
4 PhD Student of Psychology, University of Guilan
5 Assistant Professor of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relation adolescent’s attitudes to their parents with tendency to communicate with opposite sex and adjustment levels in adolescence period. The statistical population of this study were all of high school girl students of Rasht city, from among them  110 people were selected via  random cluster sampling method and  answered to adjustment inventory,  attitude toward premarital sex and  child’ attitude to parent. The  regression based-correlation findings was indicated positive and significant relation among child attitudes’ to mother but not father on tendency to communicate with opposite sex(P<0.01). As well as, there was positive and significant relation between child attitudes’ to father with   all three types of emotional, educational, and social of adjustment (P<0.05). Also, there was positive and significant relation between child attitudes’ to mother with  all three types of emotional, educational, and social adjustment (P<0.01). There was positive and significant relation between tendency to communicate with opposite sex on emotional adjustment (P<0.01), educational adjustment (P<0.01) but not social adjustment. Also, the results of multiple regression was showed that child attitudes’ to mother anticipates tendency to communicate with opposite sex. This study is indicative the impotence of feeling and emotions in teenage girl with their parents, specially mothers. So that, the interaction difficult mother - daughter is good forecast for their communications out of cultural framework and adjustment level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child attitude to parent
  • adjustment
  • tendency to communicate to opposite sex
  • girl adolescents
احدی، حسن و جمهری، فرهاد. (1385). روانشناسی رشد 2 (نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری). تهران: پردیس
احمدآبادی، زهره و زاده محمدی، علی. (1391). تأثیر ورزش بر خطرپذیری جنسی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران. نشریه رفتار حرکتی، 11، 45-62.
امانی، رزیتا. (1394). نقش کارکرد خانواده در اضطراب و افسردگی نوجوانان. دو فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 2، 84-77.
بیابانگرد، اسماعیل. (1382). روان‌شناسی نوجوانی. تهران: فرهنگ اسلامی.
تجلی، فاطمه و اردلان، الهام. (1389). رابطه ابعادالگوهای ارتباطی خانواده با خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی. مجله روان‌شناسی، 53، 1، 62-78.
خلج‌آبادی فراهانی، فریده؛ کلیلند، ج و مهریار امیر هوشنگ. (1390). نقش خانواده در معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین دختران دانشجو در تهران. مجله خانواده پژوهی، 468-449.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. (1391). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خود تنطیمی در دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1، 43-62.
ساقی، محمد حسین و رجایی، علیرضا. (1387). رابطه ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاری آنها. فصلنامه اندیشه و رفتار، 10، 71-82.
سپهریان‌آذر، فیروزه و فتاحی، امید. (1393). اثربخشی آموزش تیپ‌های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان. دو فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)، 10، 40-29.
صاحب‌الزمانی، محمد؛ صفوی، محبوبه و ریاضی، سیده ربابه. (1384). بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دختران دبیرستان‌های منطقه 14 تهران نسبت به دوستی با جنس مخالف در سال 1384. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 4، 207-213.
کاپلان، هرولد و سادوک، ویرجینیا. (2007). خلاصه روانپزشکی علوم‌رفتاری- رواپزشکی بالینی (جلد اول). ترجمه پورافکاری، نصرت‌الله. (1388). تهران: شهرآب.
کردلو، منیره. (1388). بررسی چالش‌های مشاوره‌ای در دبیرستان‌ها پیرامون ارتباط دانش‌آموزان با جنس مخالف و نقش مشاوران در حل این مساله. مجله رشد مشاور مدرسه، 15، 32 - 37.
Ackard, D. M. Neumark- Sztainer, D. Story, M. & Perr, C. (2006). Parent - child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 30, 59- 66.
Ahadi, H. & Jamhari, F. (2006). Developmental Psychology 2 (adolescence, young, middle age, aging). Tehran: Pardis.
Ahmadabadi, Z. & Zadeh Mohammadi, A.S. (2012). The Impact of Exercise on Sexual Risk of High School Students in Tehran. Journal of RaftarvHarakati, 11, 45-62.
Amani, R. (2015). The role of family functioning in adolescent anxiety and depression. Journal of Clinical and Personality Psychology (Daneshvar Raftar), 2, 77-84.
Arshat, Z. (2013). Adolescents and parental of family strength: relation to Malay adolescent emotional and behavioral adjustment. International Journal of Humanities and Social Science, 3, 163-168.
Biabangard, A. (2003). Adolescent psychology. Tehran: Farhang Eslami.
Bireda, A. D. (2013). Parent- adolescent relationship and adolescents adjustment problems: adolescent voices. University of South Africa.
Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2014). Parents talking with teens about sex: Promoting open and honest discussion. Retrieved from http://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/positiveparenting/talking_teens. htm.
Cordello, M. (2009). Surveying the challenges of counseling in high schools on students' relationship with the opposite sex and the role of counselors in solving this problem. School Counseling Growth Journal, 15, 32 - 37.
Crosswhite, J. L. & Kerpelman, J L. (2009). Coercion theory, self-control, and social information processing: understanding potential mediators for how parents influence deviant behaviors. Journal of Deviant Behavior, 30, 611-646.
Dekovic, M. Janssens, M. & Van As, N. M. C. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Journal Process, 42, 223 - 235.
Dittus, P. J. & Jaccard, J. (2000). Adolescents perception of maternal disapproval of sex: Relationship to sexual outcomes. Journal of Adolescents Health, 26, 268-278.
Dowdy, B.B. & Kliewer, W. (1998). Dating, parent-adolescent conflict, and behavioral autonmy. Journal of Youth and Adolescence, 27, 473-492.
Ellis, B. J, Bates, J.E. Dodge, K.A. Fergusson, D. M. Horwood, L.J. Pettit, G. & Woodward, L. (2003). Does father absence place daughters at special risk for early sexual activity and teenage pregnancy? Journal of Child Development, 3, 801-821.
Furman, W. Low, S. & Ho, M.J. (2009). Romantic experience and psychological adjustment in middle adolescence. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38, 15- 20.
Furman, W. & Buhmester, D. (1992). Age and sex difference in perceptions of networks of personal relationships. Child Development, 63, 103- 115.
Honkins, D. L. (2014). Consequences of parenting on adolescent outcomes. Journal of Societies,4, 506-531.
Hu, T. Zuo, X. Lian, Q. Wang, Z. Yu, C. Tu, X. & Lou, C. (2015). Study on hetero- and homo- sexual behaviors and influencing factors in unmarried out-of-school youth aged 15 to 24 years. Journal of International Reproductive Health/Family Planning. 34, 23–27.
Kaplan, E. Sadok, K. (2007). Summary of Behavioral-Clinical Psychiatry (Volume I). Translated by Purafkar, n. (2009). Tehran: Shahrab.
 Kenny, R. Dooley, B. & Fitzgerald, A. (2013). Interpersonal relationship and emotional distress in adolescence. Journal of Adolescence, 36, 260-351.
Khalajabadi Farahani, F. Cleland, J. & Mehriar, A. E. (2011). The role of family in premarital sex among female students in Tehran. Journal of Family Studies, 449-468.
Laursen, B. & Mooney, K. (2008). Relationship network quality: Adolescent adjustment and perceptions of relationships with parents and friends. American Journal Orthopsychiatry, 18, 47- 53.
Manlove, J. Logan, C. Moore, K A. & Ikramullah, E. (2008). Pathway from family religiosity to adolescent sexual activity and contraceptive use. Journal of Perspectives on sexual Reproductive Health, 40, 105-117.
Manlove, J.S, Terry-Humen, E. Ikramullah, E. & Moore, K. A. (2006). The role of parent religiosity in teens’ transitions to sex and contraception. JournalAdolescents Health, 39, 578-587.
Mckinney, C. Milone, M. & Renk, K. (2011). Parenting and late adolescent emotional adjustment: mediating effects of discipline and gender. Journal of Child psychiatry & human development, 42, 463-481.
Mohammadyari, G. (2014). The relationship between parental style and attitude to premarital sex among students: a case study in Iran. International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1, 24-28.
Owuamanam, D. O. & Bankole, M.O. (2013). Parenting style and attitude to sexual promiscuity of adolescent students in Ekiti State, Nigeria. The Clute Institute International Academic Conference,9, 17, 32-37.
Poduthase, H. (2012). Parent- adolescent relationship and juvenile delinquency in Kerala, India: A qualitative study. A dissertation submitted to the faculty of the university of Utah in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Philosophy, University of Utah
Rostosky, S.S. Regnerus, M.D. & Wright, M.L.C. (2003). Coital debut: the role of religiosity and sex attitudes in the Add Health Survey. Journal Sex Res, 40(4), 358-367.
Saghi, M. H. & Rajai, A. S. (2008). The relationship between adolescents' perception of family functioning and their adjustment. Journal of Thought and Behavior, 10, 71-82.
Saheb al-Zamani, M. Safavi, M. & Riazi, S.A. R. (2005). The effect of education on knowledge and attitude of high school girls in Tehran district 14 on friendship with the opposite sex in 2005. Journal of Islamic Azad University of Medical Sciences, 4, 207-213.
Seiffge-Krenke, I. Overbeek, G. Vermulst, A. (2010). Parent-child relationship trajectories during adolescence: Longitudinal associations with romantic outcomes in emerging adulthood, Journal of Adolescence, 33, 159-171.
Sepehrian Azar, F. & Fatahi, O. (2014). The effectiveness of enigma personality types training on students' academic adaptation. Journal of Clinical and Personality Psychology (Daneshvar Raftar), 10, 29-40.
Sinha, A. K.P. & Singh, R.P. (1993). Manual for adjustment inventory for school students. Journal of Agra National Psychol Corporation, 48, 281- 290.
Somers, C.L. & Paulson, S. (2000). Students perceptions of parent- adolescent closeness and communication about sexuality: relations with sexual knowledge, attitudes, and behaviors. Adolescence, 23(5), 629-644.
Somers, C. L. & Wafa, F. A. (2011). The role of parents in early adolescent sexual risk- taking behavior. The open psychology Journal, 4, 88-95.
Song, Y. Ji, C. Hu, P. Xing, Y. Zhang, L. & Chen, T. (2013). Comparative study of sexual behaviors of high school students between urban and rural China. Journal of Peking University (Health Science), 45, 376–381.
Tjali, F. & Ardalan, A. (2010). The Relationship between family relationship dimensions with self-efficacy and academic adaptation. Journal of Psychology, 53, 1, 62-78.
Zahed, A. Rajabi, S. & Omid, M. (2012). Comparison of social, emotional, academic, and self-regulation learning in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 1, 43-62. (Persian)
Steinberg, L. (2001). We know some things: parent-adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence, 11, 1-19.
Wang, N. (2016). Parent-adolescent communication about sexuality in Chinese families. Journal of Family Communication, 16, 229-246.
Yu, J. (2012). Teenage sexual attitudes and behavior in China: A literature review. Health and Social Care in the Community, 20, 561–582.
Zuo, X. Lian, Q. Tu, X. Cheng, Y. Cheng, J. Bai, T. & Lou, C. (2013). Study on the current status of adolescent-parent communication on sex-related issues in China. Chinese Journal of Family Planning, 21, 170–180.