مقایسه اهمال‌کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مصروع و غیرمصروع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

4 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22098/jsp.2020.909

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه اهمال­کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش­آموزان پسر 12-16 سال مصروع و غیر مصروع استان خراسان جنوبی بود. روش این پژوهش علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر 12-16 سال مصروع و عادی استان خراسان جنوبی که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل هستند، تشکیل دادند. از میان جامعه آماری 30 دانش­آموزان مصروع به روش نمونه­گیری در دسترس و 30 دانش­آموز عادی به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش در این پژوهش جای داده شدند. نمونه­های پژوهش بر اساس معدل و مقطع تحصیلی همتا شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه اهمال­کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم و پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی بود. نتایج نشان داد که بین اهمال­کاری تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش­آموزان مصروع و غیرمصروع تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). براساس یافته­های به­دست آمده پیشنهاد می­گردداز آن­جا­که اختلال صرع همواره با نواقصی در ابعاد شناختی، هیجانی و تحصیلی همراه است، مشاوران و مربیان آموزشی در زمینه تحصیلی دانش­آموزان مصروع به اهمال­کاری و خودتنظیمی تحصیلی توجه خاصی مبذول نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of academic procrastination and academic self-regulation in male students with epilepsy and normal students

نویسندگان [English]

  • E Ghadampour 1
  • R Darakhshanfar 2
  • H Padervand 3
  • M Ghorbani 4
1 Associate Professor of Educational Psychology, Lorestan University
2 MA of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 PhD Student of Educational Psychology, Lorestan University
4 Ph.D. Student in Educational Technology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This research is aimed at comparing academic procrastination and academic self-regulation in male students with epilepsy and normal students of 12-16 years old in South Khorasan province. This research is a causal-comparative study. The population includes all the male students with epilepsy and normal students of 12-16 years old in South Khorasan province in the academic year 2016-2017. Out of the mentioned population, 30 students with epilepsy were selected by convenience sampling, and 30 normal students were selected by simple random sampling. The samples were homogenized in terms of GPA and grade. The research tools were academic procrastination scale (Solomon and Ruth Bloom) and self-regulation questionnaire. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) for the hypotheses showed that there is a significant difference between academic procrastination and self-regulation in students with epilepsy and normal students (P≤0/05); i.e. students with epilepsy had a higher level of academic procrastination and a lower level of academic self-regulation compared to their normal peers. The findings suggest that since epilepsy is accompanied with cognitive, emotional, and academic deficits, teachers and counselors should pay attention to academic procrastination and self-regulation among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic procrastination
  • academic self-regulation
  • epilepsy
ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان و رستم‌اوغلی، زهرا. (1393). اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(2)، 21-6.
اخلاقی، ژامک؛ چراغ مکانی، حامد؛ بتولی، سید امیرحسین؛ خلیفه، سولماز؛ عبدی، روح‌اله و عشایری، حسن. (1398). بررسی عملکردهای شناختی در بیماران مصروع تحت درمان با داروی لاموتریژین در مقابل با دیگر داروهای ضد صرع. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(172)، 42-34.
اسماعیلی، لیلا؛ عابدی، محمدرضا؛ نجفی، محمدرضا؛ آقایی، اصغر و اسماعیلی، مریم. (1393). اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری تنظیم هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی دختران نوجوان مبتلا به صرع. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 12(2)، 204-194.
پورعبدل، سعید؛ صبحی قراملکی، ناصر و عباسی، مسلم. (1394). مقایسه اهمال کاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(3)، 38-22.
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا. (1386). رابطه تعلل ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه‌های نوین تربیتی، 3(3-4)، 80-61.
رئوفی‌راد، سپیده و شریفی‌درآمدی، پرویز. (1394). مقایسه اهمال کاری دانش آموزان بینا با دانش آموزان نابینا. اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی.
سواری، کریم. (1390). ساخت و اعتباریابی آزمون اهمال‌کاری تحصیلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 2(5)، 15-1.
محمدی قلعه‌تکی، نرگس؛ قمرانی، امیر و برمک، محمدعلی. (1393). بررسی و مقایسه تعلل‌ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان معلول جسمی- حرکتی، ناشنوا و نابینا با توجه به نقش جنسیت. تعلیم و تربیت استثنایی، 125، 30-22.
مطیعی، حورا؛ حیدری، محمود و صادقی، منصوره السادات. (1391). پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی براساس مؤلفه‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر تهران. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 8(24)، 72-50.
Abolghasemi, A. Barzegar, S. & Rostamoghli, Z. (2015). The effectiveness of self-regulation learning training on academic motivation and self-efficacy of students with mathematics disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 6-21. (Persian)
Adibaygane, M. Mehrabizadeh, M. Akbari, S. Zarezadegan, B. & Ahmadian, A. (2014). Comparison of mental health and educational performance of epileptic and non-elderly students. Quarterly Exceptional Persons, 9, 130-143.
Akhlaghi, Z. Cheraghmakani, H. Hossein Batouli, A. Khalifeh, S. Abdi, R. & Ashayeri, H. (2019). Cognitive Functions in Epileptic Patients on Lamotrigine and Other Antiepileptic Drugs. Journal Mazandaran University Medical Science. 29 (172), 34-42. (Persian)
Asvari, K. & Arab-born, S.h. (2014). Making and determining the psychometric properties of self-regulatory questionnaire. School Psychology Magazine, 2, 75-92.
 Aynur, P. Murat, A. & Can, B. (2011). academic procrastination behaviour of Pre-service Teachers’ of celalbayar university. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 29, 1418 – 1425.
 Bembenutty, H. (2010). Homework completion: The role of self efficacy, delay of gratification, and self-regulatory processes. The International Journal of Education and Psychological Assessment, 6, 1–20.
Dunn, K. E. (2013). Why Wait? The Influence of academic self-regulation, intrinsic motivation, and statistics anxiety on procrastination in online statistics. Innovative Higher Education. 39, 33-44.
Esmaeili, L. Abedi, MR. Najafi, MR. Aghaei, A. & Esmaeili, M. (2012). Effectiveness of emotion regulation therapy on psychological well being of epileptic girls. J Res Behave Sci; 12(2): 194-204. (Persian)
Fiore, K. (2015). Biofeedback-CBT May Block Epileptic Seizures [Internet]. [cited 2016 Dec 18].
Fisher, R.S. Van Emde, B.W. Blume, W. Elge,r C. Genton, P. & Lee, P. (2014). Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia, 46(4): 470-472.
Javadi, F. Hashemi Resini, H. & Hashemi Resini, S. (2015). The relationship between academic procrastination with self-regulated Learning strategies and academic achievement. Applied Psychological Research Quarterly, 6(1), 193-207. (Persian)
Jenson, Z. E. (2011). Epilepsy as a spectrum disorder: Implications from novel clinical and basic neuroscience. Epilepsia, 52(1), 1-6.
Jokar, B.& Delaware Pour, M. (2007). The relationship of educational procrastination with the goals of progress. Journal of Educational New Thoughts, 3, 61-80. (Persian)
Kitsantas, A. & Zimmerman, B. (2009). College students’ homework and academic achievement: The mediating role of self-regulatory beliefs. Metacognition and Learning, 4, 97–110.
Lundgren, T. (2001). ACT treatment of Epilepsy. Department of Psychology; 23(2),78-91.
Mclin, D. & Mc Farland, K. (2011). A randomized trial of a group based cognitive behavior therapy program for older adults with epilepsy: the impact on seizure frequency, depression and psychosocial wellbeing. Journal Behav Med, 34, 201–207.
Mohammadi ghale take, N. Qamarani, & Barmak, M. (2015). Comparison and comparison of student procrastination in Students with Physical, Moveable, Deaf and Blind Disabilities with regard to the Role of Gender. Quarterly Journal of Exceptional Education, 3, 22-30.
Motee, H. Heidari, M. & Sadeghi, M. (2013). Prediction of academic procrastination on the basis of self-regulation components in first grade high school students in Tehran. Quarterly Journal of Educational Psychology, 24, 50-72.
Özer, B. U. & Saçkes, M. (2011). Effects of academic procrastination on college students’ life satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 12, 512–519.
Özer, B. U. Demir, A. & Ferrari, J. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149, 241-251.
Pala, A. Akyıldız, M. & Bağcı, C. (2011). Academic procrastination behaviour of pre-service teachers’ of Celal Bayar University. Procedia-Social and Behavioral Sciences29, 1418-1425.
Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.
Pour Abdol, S. Sobhi Qaramlaki, N. & Abbasi, M. (2015). A comparison of academic procrastination and academic vitality in students with and without specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 4(3), 22-38. (Persian)
Reaufi Rad, S. & Sharifi Yammadi, P. (2016). Comparison of Bare Students' Negligence with the Students of the Blind. The First National Congress on Social Empowerment in the Field of Social Sciences, Psychology and Education.
Reilly, C. Agnew, R. & Neville, B.R. (2011). Depression and anxiety in childhood epilepsy: A Review. Seizure, 20, 589-597.
Rezapour Mirsaleh, Y. Hamid Najibi, S. Mousavi, Z. (2017). The Relationship of Attitude toward Father and Family Obligation with Academic Procrastination in Warfare Victims’ Children. Quarterly Journal of Educational Psychology, 7(3), 199-212.
Rodenberg, R. Stames, G. J. Meijer, A. M. Aldenkamp, A. p. & Dekovic, M. (2005). Psychopathology in children with epilepsy: A meta-analysis. Journal Pediatr Psychol, 30(6),453-68.
Roodenberg, R. Wanger, J. L. Austin, J. K. Kerr, M. & Dunn, D. W. (2011). Psychological issues for children with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 22(1), 47-54.
Savary, K. (2013). Studying the prevalence of academic procrastination in students (girls and boys) of Payame Noor University of Ahwaz. Journal of Social Cognition, 2, 62-68. (Persian)
Sillanpaa, M. (2004). Learning disability: Occurrence and long-term consequences in childhood-onset epilepsy. Epilepsy Behav, 5, 937- 944.
Smith, D.B. Mattson, R.H. Cramer, J.A, Collins, J.F, Novelly, R.A. Craft, B, et al. (1987). Results of a nationwide Veterans Administration Cooperative Study comparing the efficacy and toxicity of carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, and primidone. Epilepsia, 28, S50-S58.
Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31,503-509.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94.
Sutter, R. & Rüegg, S. (2012). Refractory status epilepticus: epidemiology, clinical aspects and management of a persistent epileptic storm. Epileptologie; 29, 186-193.
Tavakoli, M. A. (2012). The study of academic procrastination among students and relation with Demographic characteristics, Preferred time study and the purpose of admission to universities. Journal of Educational Psychology, 9(28),100-121. (Persian)
Wiener, C. Fauci, A.S. Braunwald, E. Kasper, D.L. Hauser, S.L. Longo, D.L, et al. (2000). Harrison's principles of internal medicine, self-assessment and board review. 18th. New York: McGraw Hill Professional.
Zimmerman, S.L. (2000). Self-esteem, personal control, optimism, extraversion and the subjective well-being of Midwestern university faculty. Faculty. Sciences and Engineering.
Zwick, R. & Sklar, J. C. (2005). Predicting college grades and degree completion using high school grades and SAT scores: The role of student ethnicity and first language. American Educational Research Journal, 42, 439.