نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و سرشت و منش در پیش‌بینی سایکوپاتی در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد ممتاز گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2020.946

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیستم‌های مغزی‌رفتاری و سرشت و منش در پیش‌بینی سایکوپاتی در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه شامل 97 دانش‌آموز دبیرستانی دارای نشانه اختلال سلوک بود که از بین 640 دانش آموز که در سال تحصیلی 95- 96 در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند و به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده بودند، انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اختلال سلوک شهریوری و همکاران، سایکوپاتی لینام و همکاران، سیستم‌های مغزی رفتاری کارور و وایت و سرشت و منش کلونینجر و شوارکیک استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که سایکوپاتی با نوجویی و سیستم فعال‌ساز رفتاری رابطة مثبت و با آسیب‌پرهیزی، خودراهبری، همکاری و سیستم بازداری رفتاری رابطه منفی دارد (01/0>P). نتایج نشان داد که نوجویی از سرشت و سائق از ابعاد سیستم فعال‌ساز رفتاری می‌توانند سایکوپاتی را در دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک پیش‌بینی نمایند. به نظر می‌رسد در دانش‌آموزان دارای اختلال سلوک هرچه سیستم فعال‌سازی فعال‌تر باشد و این افراد به دنبال نوجویی و ریسک بیشتر باشند سایکوپاتی بالاتری از خود نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of brain/behavioral systems and temperament and character in predicting psychopathy in students with symptoms of conduct disorder

نویسندگان [English]

  • N Mikaeili 1
  • M Narimani 2
  • J Drodi 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Distinguished Professor, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A. in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of brain/behavioral systems and temperament and character in predicting psychopathy in students with conduct disorder. This study was correlational and the sample consisted of 600 high school students during the 2016-2017 academic year who were enrolled in high schools in Ardabil and were selected through cluster random sampling. Then, among these participants, 105 students who had a cut-off point on the conduct disorder scale of more than 70 were selected. Finally, the data of 97 participants who had completely answered the questionnaires were entered into SPSS, Ver. 21. To collect data, questionnaires of Conduct Disorder Questionnaire developed by Shahrivari et al., Psychopathy of Lynam et al., Brain/Behavioral Systems Inventory of White and Carver, and the Temperament and Character Inventory of Cloninger were used. The collected data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis. The results showed that the psychopathy has positive correlation with components of novelty seeking and BAS (p < .01) but it has negative correlation with components of harm avoidance, self-directiveness, cooperativeness and BIS (p < .01). The results of regression showed that novelty seeking, temperament, and BAS can predict the psychopathy in students with conduct disorder. It seems that in students with conduct disorder symptoms, the more active the activation system is, the more those cases are looking for innovation and risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperament
  • character
  • behavioral/Brain systems
  • psychopathy
  • conduct disorder
ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر و مؤمنی، سوین (1392). مقایسه سرشت و منش در افراد معتاد و غیرمعتاد. اعتیادپژوهی، 27(7)، 136-125.
ابوالقاسمی، عباس؛ میکاییلی، نیلوفر؛ طاهری‌فرد، مینا و کیامرثی، آذر (1394). مقایسه صفات شخصیتی سایکوپاتیک در دانش‌آموزان با و بدون نشانه‌های اختلال سلوک. فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 4(10)، 96-81.
انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5. ترجمه سید یحیی سیدمحمدی (1394). تهران: نشر روان.
بشرپور، سجاد (1394). صفات شخصیت: نظریه و آزمون. تهران: نشر ساوالان.
سادوک، بنجامین جیمز و سادوک، ویرجینیا (2015). خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک. ترجمه فرزین رضاعی (1396). تهران: انتشارات ارجمند.
نادری، عزت‌الله و سیف نراقی، مریم (1387). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: نشر بدر.
یوسفی، ناصر؛ نعیمی، قادر؛ قائدنیای جهرمی، علی؛ محمدی، حاتم و فرمانی شهرضا، شیوا (1392). مقایسه­ی اختلال های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابله­ای و سلوک در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)، 147-129.
Abolqasemi, A., Kiamarsi, A., & Momeni, S. (2012). Compare temperament and character to drug addicts and non-addicts. Journal of Substance Abuse Addiction Studies. 27(7), 125-136. (Persian)
Abolqasemi, A., Mikaeili, N., Taherifard,M., Kiamarsi, A. (2015).A comparison of psychopathic personality traits in the students with and without symptoms of conduct disorder. Journal of Personality & Individual Differences, 4(10), 81-96. (Persian)
America Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Translator Yahya sayed mohammadi, 2014. Tehran. Ravan publisher. (Persian)
Atarhouch, N., Hoffmann, E., Adam, S., Titeca, J., Stillemans, E., Fossion, P., lebon, O., Servais, L.­ (2004). Evaluation of typical psychopathic trait swith juvenile offenders. Encephale. 30(369–75).
Basharpoor, S. (2014). Personality traits theory and testing. First edition. Tehran. Savalan publisher. (Persian)
Bezdjian, S. (2008). Psychometric and biometric evaluation of psychopathic personality traits in 9 and 10 years old twin. Journal of Development and Psychopathology, 20, 250-288.
Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L., & Vandereycken, W. (2009). Gray’s reinforcement sensitivity theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Clinical Psychology Review, 29,421–430.
Broerman, R. L., Ross, S. R., & Corr, P. J. (2014). Throwing more light on the dark side of psychopathy: An extension of previous findings for the revised reinforcement sensitivity theory. Personality and Individual Differences, 68, 165–169.
Burke, J.D., Loeber, R. And Lahey, B.B. (2007). Adolescent conduct disorder and interpersonal callousness as predictors of psychopathy in young adults. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 36(3), 334–346.
Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319–333.
Cloninger C. R., & Shvarkic D. M. (1994). "Differentiating normal and deviant personality by the seven factor personality model" in S. Strack and M. Lorr (Eds), Differentiating Normal andAbnormal Personality. New York: Springer Publishing Co.
Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. A proposal. Arch Gen Psychiatry, 44,573–588.
Corr, P. J. (2004). Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience & biobehavioral reviews, 28, 317–332.
Donahue, J., & Caraballo, I. (2015). Examining the triarchic model of psychopathy using revised Reinforcement Sensitivity Theory. Personality and Individual Differences, 80, 125–130.
Eyni, S. (2020). The effectiveness of mentalization based therapy on improving object relations of people with borderline personality disorder. Journal of Research in Psychopathology,1(1), 30-43.
Fanti, K.A., & Kimonis, E.R. (2012). Bullying and Victimization: The role of conduct problems and psychopathic traits. Journal of Research on Adolescence, 22 (4), 617-631.
Frick, P.J., Ray, J.V., Thornton, L.C., & Kahn, R.E. (2014). Can callous-unemotional traits enhance the understanding, diagnosis, and treatment of serious conduct problems in children and adolescents? A comprehensive review. Psychological Bulletin, 140(1), 1-57.
Gray, J. A., & mcnaughton, N. (2004). The neuropsychology of anxiety: An enquiry intoThe functions of the septo-hippocampal system (2nd ed.). Oxford: OxfordUniversity Press.
Halgin, R., & Whitbourne, S. (2013). Psychopathology, Translator Yahya sayed mohammadi, 2014. Tehran. Ravan publisher. (Persian).
Hopley, A.A., & Brunelle, C. (2012). Personality mediators of psychopathy and substance dependence in male offenders. Addictive Behaviors, 37, 947–955.
Hughes, K. A., Moore, R. A., Morris, P. H., & Corr, H. J. (2012). Throwing light on the dark side of personality: Reinforcement sensitivity theory and primary/secondary psychopathy in a student population. Personality and Individual Differences, 52 (4), 532–536.
Jordan, M. E. (2011). Personality traits: theory, testing and influences. Nova science publishers, inc. New York.
Kingsbury, A. Coplan, J.R., Weeks, W., & Rose-Krasnor, L. (2013). Covering all the BAS’s: A closer look at the links between BIS, BAS, and socio-emotional functioning in childhood, Personality and Individual Differences 55 (2013), 521–526.
Lennox, C.h., & Dolan, M. (2014). Temperament and character and psychopathy in male conduct disordered offenders. Psychiatry Research, 215(3), 706–710.
Lynam, A., Katherine, L., Collison, A., Joshua, D., Miller, B., Eric, T., & et al. (2016). Development and validation of the super-short form of the Elemental Psychopathy Assessment. Journal of Criminal Justice. 47.143–150.
Muris, P., Meesters, C., & Spinder, M. (2005). Relationships between child and parent –reported behavioral inhibition and symptoms of anxiety and depression in normal adolscents. Personality and Individual Differences, 34, 759-771.
Murray, J., & Farrington, D.P. (2010). Risk factors for conduct disorder and delinquency: key findings from longitudinal studies. Canadian Journal of Psychiatry, 55(10), 633-642.
Naderi, E., Seyfnaraghi, M. (2008).Research methods and the evaluation of humanities. Tehran. Arasbaran publisher. (Persian)
Narimani, M., Basharpoor, S., & Ahmadi, S. (2020). Predicting the tendency towards high-risk behaviors based on moral disengagement with the role of the mediator difficulties in emotion regulation (Structural Equation Modeling). Journal of Research in Psychopathology,1(2), 56-81.
Narimani, M., Taghizadeh Hir, S., Sadeghi, G., & Basharpoor, S. (2020). Effectiveness of visual perception training in the improvement of the working memory of students with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Research in Psychopathology,1(1), 456-66.
Nazarzadeh, S., Memarbashi, M. & Ehteshamzadeh, P. (2012). The relationship of behavioral Brain systems with Student Outback. New Findings in Psychology. 8(25) 71-84.
Pardini, D. A., Lochman, J. E., & Frick, P. J. (2003). Callous/unemotional traits and social-cognitive processes in adjudicated youths. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42, 364–371.
Pechorro, P.S., Poiares, C.A., Vieira, R.X., Marôco, J., Nunes, C., & de Jesus, S.N. (2014). Psychological and behavioral adjustment in female youths with high or low psychopathic traits. International Journal of Law and Psychiatry, 37(6), 619–627.
Porter, S., &Woodworth, M. (2006). Psychopathy and aggression. In: Christopher Patrick(Ed), Handbook of Psychopathy. New York, The Guilford Press, 481-494.
Ross, S. R., Molto, J., Poy, R., Segarra, P., Paster, M. C., & Montanes, S. (2007). Gray’s model and psychopathy: BIS but not BAS differentiates primary from secondary psychopathy in noninstitutionised young adults. Personality and Individual Differences, 43, 1644–1655.
Sadock, B., & Sadock, V. A. (2015). Summary Psychiatry: Behavioral Sciences / Clinical Psychiatry. Translator farzin rezaei. 2015. Tehran Arjomand publisher. (Persian)
Scheres, A., & Sanfey, A. G. (2006). Individual differences in decision making: Drive and reward Responsiveness affect strategic bargaining in economic games. Behavioral Brain Function, 2, 35.
Sevecke,K., Lehmkuhl, G., & Krischer, M.K. (2010). Psychopathy, temperament and antisocial behaviouringirls. Zeitschriftfür Kinder-undjugend psychiatrieund Psychotherapie. 38,91–101.
Shahrivari, K., Nateq, E., Azimkhani, A., & Azizijavan, H. (2009).Construction and Standardization Rating Scale diagnosis of conduct disorder in elementary school students in Tehran (teacher form). Journal of Fundamentals of Mental Health 12(3), 574-583.
Shvarkic, D. M., Draganic, S., Hill, K., Bayon, C., Przybeck, TR. R., & Cloninger, C. R. (2002).Temperament, character and personality disorder: etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta psychiatry scand,106, 189-195.
Snowden,R.J., & Gray,N.S. (2010). Temperament and character as a function of psychopathy: relationships between the psychopathy checklist revisedand the temperament and character inventory in a sample of personality disorder edseriousorrepeat offenders. Journal of Forensic Psychiatry and Psychol-ogy. 21,815–833.
Taylor, J., Reeves, M., James, L., & Bobadilla, L. (2006). Disinhibitory trait profile and its relation to Cluster B personality disorder features and substance use problems. European Journal of Personality, 20, 271–284.
Whitel, S., Allen, N. B., Lubman, D. I., & Yucel, M. (2006). The neurobilogical basis of temperament: towards a better understanding of psychopathology. Neuroscience and biobehavioral Reviews, 30, 511-525.
Williams, K., Paulhus, D., & Hare, R. (2007). Capturing the four-factor structure of psychopathy In college students via self-report. Journal of Personality Assessment, 88,205–219.
Yousefi, N., Naimi, Gh., Ghedniyajahromi, A., Mohammadi, H., & Farmani Shahreza, Sh. (2013). A comparison of ADHD and oppositional behavioral and conduct disorders in elementary students with learning disabilities and normal students. Journal of Learning Disabilities, 3(1), 129-147. (Persian)