اثربخشی بازی‌های گروهی در پیش‌گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 پژوهشکده تربیت بدنی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

5 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22098/jsp.2021.1125

چکیده

هدف هدف پژوهش بررسی اثربخشی بازی‌های گروهی در پیش‌گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی بود. نتایج نشان داد که این نمرات دارای همبستگی معناداری با نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی بوده است که با تحلیل کوواریانس این اثر کنترل ‌شده‌ است. 
روش ها روش پـژوهش نیمـه‌تجربی و طرح آن به‌ صورت دوگروهی (گروه آموزش و کنترل) همراه با دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری آن متشکل از همه کودکان دختر دبستانی 12 تا 13‌ساله شهر تهران در سال 1394-1395 بود که سی نفر از دانش‌آموزان به‌ صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه خودپنداره‌ مربوط به مدرسه سنچندر، چک‌لیست جمعیت‌شناختی و مقیاس اضطراب مدرسه استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. 
یافته ها با توجه به نتایج بازی‌های گروهی، این بازی‌ها تفاوت معناداری در نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی گروه‌های کنترل و آزمایش ایجاد کرده است. به ‌نحوی ‌که بازی‌های گروهی 75 درصد از تغییرات اضطراب مدرسه و 70 درصد از تغییرات خودپنداره تحصیلی را تبیین می‌کند (0/05≥P). 
نتیجه گیری نتایج این پژوهش، برای تحقیقات آینده در زمینه کاربرد بازی‌های گروهی در پیش‌گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان تلویحاتی را دربر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness Group Games in Prevention Of School Anxiety and Improve Educational Self-Thought Students

نویسندگان [English]

  • Amin Amini 1
  • Maryam Salehi 2
  • Faeze Tohidi Tabar 3
  • Iman Bakhshoodehnia 4
  • Khadije Salmani 5
1 Research Institute of Knowledge and Cognitive Intelligence, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 Department of Motor Behavior and Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sports, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Physical Education Research Institute, Imam Hossein (AS) University, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran.
5 Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Objective The purpose of this study was to determine the effectiveness of group games in preventing school anxiety and improving the self-concept of primary school children. A quasi-experimental study was conducted in two groups (pre-test and post-test). 
Methods The statistical population consisted of all 12 to 13 year old school children in Tehran in 2015-16 that 30 students were selected by stratified sampling. Self-concept questionnaire related to Sanchez school, demographic checklist and school anxiety scale were used. Data analysis was performed using covariance analysis. 
Results The results showed that these scores were significantly correlated with school anxiety and academic self-concept, which were controlled by covariance analysis. According to the results of group games, there is a significant difference between school anxiety and academic self-concept scores in the control and experimental groups (P≤0.05). 
Conclusion The results of this study include implications for future research on the application of learning and study strategies in preventing school anxiety and improving students' self-concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group games
  • School anxiety
  • Academic self-concept
ابراهیمی، طاهره؛ اصلی­پور، عادله و خسروجاوید، مهناز. (1398). تأثیر بازی­درمانی گروهی بر رفتارهای پرخاشگرانه و مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش­دبستانی. مجله سلامت روان کودک، 6 (3)، 40-53.
امامی، تکتم؛ سهرابی، مهدی؛ کیهانی، فاطمه و حسینی، سیدمجتبی (1397). اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت­های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری. مجله­ی ناتوانی­های یادگیری، 7 (3)، 35-56.
خانجانی، زینب؛ هاشمی، تورج؛ پیمان‌نیا، بهرام و آقاگل‌زاده، مریم. (۱۳۹۳). رابطه کیفیت تعامل مادر-کودک در اضطراب جدایی و مدرسه هراسی در کودکان. مجله مطالعات علوم پزشکی، ۲۵ (۳)،۲۳۱-۲۴۰.
سیادتیان، سیدحسین؛ عابدی، احمد و صادقیان، علیرضا. (1392). اثربخشی بازی‌درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش­آموز با آن ناتوانی یادگیری املاء. مجله مطالعات ناتوانی، (3)3، 34.
شجاع، مریم؛ واعظ­موسوی، سیدمحمدکاظم و قاسمی، عبدالله. (1398). نقش تمرینات بازی‌محور بر خودپنداره بدنی دانش‌آموزان دارای اضافه‌وزن با اختلال هماهنگی رشدی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(3)، 184-191.
طاهری، محمد؛ منصوری، شهاب؛ زارعی، ابراهیم؛ قاسمی، خلیل؛ سلطانی، بهرام و عرشی، بهار. (1390). رابطه سبک دلبستگی مادران و اضطراب مدرسه دانش‌آموزان پسر عقب مانده ذهنی دوره راهنمایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، 5(6)، 458-465.
محبی‌نورالدین‌وند، محمدحسین؛ مشتاقی، سعید و شهبازی، مسعود. (1390). رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر و دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، 10(30)، 84-93.
نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان. (1394). مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در دانش‌آموزان با و بدون نارسانویسی. مجله ناتوانی های یادگیری، 4(4)، 85-100.
نریمانی، محمد؛ رشیدی، جمال و زردی، بهمن. (1398). نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص. مجله ناتوانی های یادگیری، 8(3)، 112-133.
نیک­دل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی­اله؛ عرب­زاده، مهدی و کاووسیان، جواد. (1391). رابطه خود پنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان. مجله روان‌شناسی کاربردی، 1(21)، 103-119.
Asghari Nekah, S., Kamali, F., Jansouz, F. (2015). The effects of structured cognitive-behavioral group play therapy on anxiety and depression in children with cancer: A pilot study. Evidence Based Care journal, 5(3), 39-50.
Aziz Shah Mohamed Arip, M., Binti Yusooff, F., Jazimin Jusoh, A., Syed Salim, S. S., & Nazariah Abd, S. (2011). The effectiveness of Cognitive Behavioural Therapy (CBT) treatment group on self-concept among adolescents. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (8), 113-122.
Baggerly, J., & Parker, M. (2015). Child‐Centered group play therapy with african American boys at the elementary school level. Journal of Counseling & Development, 1(4), 83-87.
Begarie, J., & Maiano, C. (2011). Physical self-concept an teenagers with intellectual disability: Age, sex, and weight category effects. The Canadian Journal ofpsychiatry, (56), 179-186.
Bjørseth, Å., & Wichstrøm, L. (2016). Effectiveness of parent-child interaction therapy (PCIT) in the treatment of young children’s behavior problems. A randomized controlled study. PLoS ONE 11(9), e0159845.
Bonaccio, S., & Reeve, C. L. (2010). The nature and relative importance of student’s perceptions of the sources of test anxiety. Learning and Individual Difference, 20, 617-625.
Boyd Web, N. (2017).  Play Therapy with Children and Adolescents in Crisis. Guilford press. 4, 13-21.
Cason, T., & Mui, V. (2015). Individual versus group play in the repeated coordinated resistance game. Journal of Experimental Political Science, 2(1), 94-106.
Chinekesh, A., Kamalian, M., Eltemasi, M., Chinekesh, Sh., & Alavi. M. (2014). The effect of group play therapy on social-emotional skills in pre-school children. Global Journal of Health Science, 6(2), 163–167.
Dorothea, R. S., Pillay, J., & Fritz, E. (2012). The use of sandtray techniques by school counselorstoassist children withe motional and behavioral problems. The Arts in Psychotherapy, 39 (5), 367-373.
Ebrahimi, T., Aslipoor, A., & Khosrojavid, M. (2019). The effect of group play therapy on aggressive behaviors and social skills in preschool children. Journal Child Ment Health, 6 (2), 40-52. (Persian)
Emami, T., Sohrabi, M., Keihani, F., & Hoseini, M. (2019). The effect of SPARK program on self-concept and motor skills in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 7(3), 35-56. (Persian)
Guay, F., Ratelle, C. F., Roy, A., & Litalien, D. (2010). Academic self-concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and additive effects. Learning and Individual Differences, 20, 644–653.
Jing, H. (2007). Analysis on the relationship among test anxiety, self-concept and academic competency. Journal Us- Chines Foreign Language, 5(1), 48-51.
Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and individual differences, 20(2), 82–88.
Khanjani, Z., Hashemi, T., Peymannia, B., & Aghagolzadeh, M. (2014). Relationship between the quality of mother- child Interaction, separation anxiety and school phobia In children. Studies in Medical Sciences, 25 (3), 231-240. (Persian)
 Landreth, G.L., Ray DC, Bratton SC. (2009). Play therapy in elementary schools. Psychology School, 46(3), 281-289.
Lin, C., & Chen ,C. (2016). Developing spatial visualization and mental rotation with a digital puzzle game at primary school level. Computers in Human Behavior; 57, 23-30.
Lyneham, H.J., Street, A.K., Abbott, M.J., & Rapee, R.M. (2008). Psychometric properties of the School Anxiety Scale-Teacher Report (SAS-TR). Journal Anxiety Disorders, 22(2), 292-300.
Macdonald, K., Milne, N., Orr, R., & Pope, R. (2018). Relationships between motor proficiency and academic performance in mathematics and reading in school-aged children and adolescents: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(8), 1603.
MacLeod, K. B., & Brownlie, E.B. (2014). Mental health and transitions from adolescence to emerging adulthood: Developmental and diversity considerations. Canadian Journal of Community Mental Health, 33(1), 77-86.
Marsh, H. W., & Martien, M. (2012). Academic self-concept. International Guideto Student Achievement, 6(2), 13-27.
Mash, E.J., & Wolff, A.D. (2010). Psychological morbid child, translated by Mozaffari MM, forughaldin A.Tehran: Publication of Roshd; 212-90. (Persian)
Mohebi Noredin Vand, M., Moshtaghi, S., & Shahbaz, M. (2011). Relationship between family emotional climate and development of social skills and achievement of students primary. Research in Curriculum Planning, 8(30), 84-93.
Narimani. M., & Sharbati, A. (2015). Comparison of anxiety sensitivity and cognitive function in students with and without dysgraphia. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 85-100. (Persian)
Narimani, M., Rashidi, J., & Zardi, B. (2019). The role of children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles in predicting academic vitality among students with specific learning disability. Journal of Learning Disabilities, 8(3), 112-133. (Persian)
Negreiros, J., &Miller, L. D. (2014). The role of parenting in childhood anxiety: Etiological factors and treatment implications. Clinical Psychology Science and Practice. 21(1), 3-17.
Nikdel, F., Kadivar, P., Farzad, V., Arabzadeh, M. , & Kavosian, J. (2012). The relationship between academic self-concept, positive and negative academic emotions with self-regulated learning, Journal of Applied Psychology, 6(1), 103.
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G., & Wagenaar, W. (2009). Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology. Wadsworth Pub Co; 15th Edition.
Shoaakazemi, M., Momeni Javid, M., Ebrahimi Tazekand, F., Shamloo Rad, Z., & Gholami, N. (2012). The effect of group play therapy on reduction of separation anxiety disorder in primitive school children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 69, 95–103.
Shoja, M., Vaez Mousavi, S. M. K., & Ghasemi, A. (2020). Effect of game-centered exercises on the physical self-concept of overweight students with a developmental coordination disorder. Health System Research, 15(3), 184-191. (Persian)
Siadatian, S. H., Abedi, A., & Sadeghian, A. (2014). Effectiveness of play therapy in improving visual attention in students with dysgraphia: A Single-subject study. Mejds. 3 (3), 61-70
Sternke, J. C. (2010). Self-concept and self-esteem in adolescents with learning disabilities. Menomonie: University of Wisconsin-Stout.
Stone, S., & Stark, M. (2013). Structured play therapy groups for preschoolers: facilitating the emergence of social competence. International Journal of Group Psychotherapy, 63(1), 25–50.
Taheri, M., Mansouri, S., & Zarei, E. (2012). Correlation between mother's attachment style and school anxiety of their educable mental retarded children, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 15(6), 458.  (Persian)
Tiggs, P. L. (2010). Play therapy techniques for African American elementary school-aged children diagnosed with oppositional defiant disorders (Dissertation). Capella University.
Tomaj, O. K., Estebsari, F., Taghavi, T., Nejad, L.B., Dastoorpoor, M., & Ghasemi, A. (2016). The effects of group play therapy on self-concept among 7 to 11 year-old children suffering from thalassemia major. Iranian Red Crescent Medical Journal, 18(4), e35412.
Tsai, M-H. (2013). Research in play therapy: A 10-year review in Taiwan. Children and Youth Services Review, 35(1), 25–32.
Valeria, C., Ilaria, G., & Veronica, O. (2017). Social and emotional learning for children with Learning Disability: Implications for inclusion. International Journal of Emotional Education, 2(9), 100-109.
Verschueren, K., Doumen, S., & Buyse, E. (2011). Relationships with mothers, teachers, andpeers: Unique and joint effects on young children’s self concept. Paper presented at the15th European Conference on Developmental Psychology, Bergen, Norway.
Weersing, V.R., Rozanman, M.S., Maher_ Bridge, M., & Campo,. JV. (2012).Anxiety, depression, and somatic distress: Developing a transdiagnostic internalizing toolbox for pediatric practice .Cognitive and Behavioral Practice ,19(1), 68-82.
Yi- Hsin, Ch., & Mansouri, Sh. (2009). Relationship between Parental Anxiety and Parenting Practices in School Male Students MildlyMentally Retarded 12 To 18 Years in Kermanshah (Persian). MSc thesis in exceptional children Psychology.