دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1400 
اثربخشی بازی‌های گروهی در پیش‌گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی

صفحه 18-31

10.22098/jsp.2021.1125

امین امینی؛ مریم صالحی؛ فائزه توحیدی تبار؛ ایمان بخشوده‌نیا؛ خدیجه سلمانی


طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه شبکه‌ای در بستر شبکه اجتماعی مجازی مدارس

صفحه 88-101

10.22098/jsp.2021.1137

محسن زارعی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور