بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روان‌شناسی، دانشگاه روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22098/jsp.2021.1140

چکیده

هدف این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه 8 شهر تهران سال تحصیلی 1396-1397 است. گروه نمونه4 هزار نفر از دانش‌آموزان بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. 
روش ها برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه، سبک‌های فرزندپروری بامریند، پرسش‌نامه تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران و ناگویی هیجانی تورنتو استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان استفاده شد.
یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی مؤلفه‌های تنظیم هیجان (پذیرش شرایط، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع‌تر، سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، فاجعه‌آمیز کردن) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه نقش دارد. 
نتیجه گیری سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی مؤلفه‌های ناگویی هیجانی (دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات، تفکر عینی) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه نقش دارد.هدف این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه 8 شهر تهران سال تحصیلی 1396-1397 است. گروه نمونه4 هزار نفر از دانش‌آموزان بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. 
روش ها برای گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه، سبک‌های فرزندپروری بامریند، پرسش‌نامه تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران و ناگویی هیجانی تورنتو استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون رگرسیون چندگانه به روش هم‌زمان استفاده شد.
یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی مؤلفه‌های تنظیم هیجان (پذیرش شرایط، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع‌تر، سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، فاجعه‌آمیز کردن) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه نقش دارد. 
نتیجه گیری سبک‌های فرزندپروری در پیش‌بینی مؤلفه‌های ناگویی هیجانی (دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات، تفکر عینی) در دانش‌آموزان مقطع متوسطه نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Parenting Styles in Predicting Alexithymia and Emotional Regulation Strategies in High School Students

نویسندگان [English]

  • Leila Hosseini
  • Rahim Davari
Department of Psychology, University of Psychology and Social Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Objective This study aimed to investigate the role of parenting styles in predicting alexithymia and emotion regulation strategies in high school students. The population included all high school students in District 8 of Tehran during the academic year of 2017-2018. 
Methods The sample consisted of 4000 students who were selected by multistage cluster random sampling. For data collection, three instruments were used: Baumrind’s parenting styles, Granefski et al.’s emotion regulation, and Toronto’s alexithymia questionnaires.
Results Simultaneous multiple regression test was used to analyze the data. The results were as follows: Parenting styles are involved in predicting the emotion regulation components (acceptance of conditions, positive evaluation and broader view, self-blame, blaming others, rumination, awfulizing) in ​​high school students. 
Conclusion Parenting styles are involved in the prediction of alexithymia (difficulty in identifying feelings, difficulty in describing emotions, objective thinking) in high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Emotion regulation
  • Parenting styles
بشارت، محمدعلی و گرانمایه پور، شیوا. (1393). رابطۀ ناگویی هیجانی ومشکلات بین شخصی: نقش تعدیل کننده سبک‌های دلبستگی. روانشناسی معاصر ، 9(1)، 3-16.
بگیان‌کوله‌مرز، محمدجواد؛ درتاج، فریبرز و محمدامینی، مهدی. (1391). مقایسه‌ی ناگویی خلقی وکنترل عواطف در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(2)، 6-24.
شاهقلیان، مهناز؛ مرادی، علیرضا و کافی، سیدموسی. (1386). رابطه آلکسی تیمیا با سبک‌های ابراز هیجان و سلامت عمومی در دانشجویان. مجله ی روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران ،13(3)، 238- 248.
صدری دمیرچی، اسماعیل و اسماعیلی قاضی‌ولوئی، فریبا. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی- هیجانی بر تنظیم شناختی هیجان و مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 5(4)، 59-86.
فلاحی، مهدی و مکوندی، بهنام. (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین بر خودتنظیمی تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران. مددکاری اجتماعی، 6(7)،
میرزایی، مهشید؛ چهرزاد، مینو و یعقوبی، یاسمن. (1394). سبک‌های فرزندپروری والدین شهر رشت. دوفصلنامه دانشکده های پرستاری ومامایی، 19(61)، 27-31.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1392). مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(4)، 154-176.
Bagiankolemarze, M., Dortaj, F., & Mohammad Amini, M. (2013). A comparative study of alexithymia and emotion control in mothers of students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 2(2), 6-24. (Persian)
Granefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for theuse of the cognitive emotion regulation questionnaire. Leiderorp: Datec.
Groos, J. J. (1999). Emotion regulation: Past, present, future. Cognitive Emotion,13(5), 551-73.
Gross, J. J., & Levenson, W. R. (1993). Emotional suppression: Physiology, self-report, and expressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 970–986. 
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press.
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2013). A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learining Disabilities, 2(4), 154-173. (Persian)
Sadri Damirchi, A., & Esmaili Ghazivaloii, F. (2016). Effectiveness of social- emotional skills training on cognitive emotion regulation and social skills in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 5(4), 59-86. (Persian)
Shahgholian, M., Moradi, A., & Kafee, M. (2007). Relationship of alexithymia with emotional expression styles and general health among university students. IJPCP, 13(3), 238-248. (Persian)