تأثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه‌ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش‏آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22098/jsp.2021.1132

چکیده

هدف هدف این پژوهش بررسی تأثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه‌ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین دانش‏آموزان بود. 
روش ها پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‏ها از پرسش‌نامه خودپنداره تحصیلی، انگیزش مشارکت ورزشی و اشتیاق تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 (ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری) و روابط ساختاری خطی نسخه 8.8 استفاده شد. 
یافته ها نتایج نشان داد اثر مستقیم خودپنداره تحصیلی بر انگیزش مشارکت ورزشی و اشتیاق تحصیلی با بتای 0/54 و 0/48، اثر مستقیم انگیزش مشارکت ورزشی بر اشتیاق تحصیلی با بتای 0/45 معنادار است. همچنین نقش واسطه انگیزش مشارکت ورزشی در رابطه خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی نیز با بتای0/24 معنادار بود. 
نتیجه گیری می‌توان گفت که خودپنداره تحصیلی و انگیزش مشارکت ورزشی از متغیرهای مهم و مرتبط با اشتیاق تحصیلی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Academic Self-Concept on Academic Enthusiasm with Mediator Role of Sports Participation Motivation Among Student

نویسندگان [English]

  • Nasrin Azizian kohan 1
  • Mahrokh Dehghani 1
  • Fahimeh Momenifar 2
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Department of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective he purpose of this study is to investigation the impact of academic self-concept on academic enthusiasm with mediator role of sports Participation Motivation among student. 
Methods Study is applied and the research method was descriptive correlational (SEM). Statistical population of this study comprised all secondary school students in Ardebil, From among this population, by Using Morgan table and Multi-stage cluster method, 380 students were selected. For data collection academic self-concept questionnaire, sports Participation Motivation questionnaire and academic enthusiasm questionnaire was used. SPSS 22 software was utilized in order to analyze the collected data (Pearson coefficient, and Structural Equation Method). 
Results The results showed the direct impact of academic self concept on academic enthusiasm and sports Participation Motivation with (β=0/54) and (β= 0/48), and direct impact of sports Participation Motivation on academic enthusiasm with (β=0/45) was significant. The mediating role of sports Participation Motivation in the relationship self concept between and academic enthusiasm (β=0/24) was also significant. 
Conclusion Therefore, it can be concluded that academic self concept and sports Participation Motivation may be taken into account as one of the important factors on enthusiasm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic self-concept
  • Academic Enthusiasm
  • Sports Participation Motivation
اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خبیری، محمد و نجفیان رضوی، سیدمهدی. (1392). تعیین وضعیت اجتماعی اقتصادی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزش های همگانی-تفریحی. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 104-89
اسلامی، محمدعلی؛ آزادی، یدالله؛ غرایاق زندی، حسن و عمادالدین، زینب السادات. (1396). رابطه بین خوش بینی و خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت ورزشی در دانشجویان رشته تربیت بدنی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(32)، 132-111
اسلامی، محمدعلی؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی پور،اسماعیل و دلاور، علی. (1395). مدل یابی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امیرگبیر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی،7(28)، 161-133
اقدسی، محمدتقی؛ محمدزاده، حسن و قوامی، اکبر. (1394). ارتباط بین شور و اشتیاق به فعالیت بدنی و رضایت از ندگی دانش‏آموزان پسر. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 6(12)، 10-1
بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ زاهد بابلان، عادل و احمدیان، لیلا. (1392). مقایسه‌ خودپندارۀ­ ‌تحصیلی‌ و‌اشتیاق ‌به ‌مدرسه در ‌دانش‏آموزان‌ مبتلا‌ به ‌ناتوانی‌ یادگیری ‌و‌ عادی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(65). 64-47
بیابانگرد، اسماعیل. (1394). روانشناسی تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
خجسته‏مهر، رضا؛ عباسپور، ذبیح‏اله؛ کرایی، امین و کوچکی، رحیم. (1391). تأثیر برنامه‏ی موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپندارۀ‏ تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه‏ی موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش‏آموز‏ان. مجله‏ی روانشناسی مدرسه، (1)1، 45-27.
رمضانی نژاد، رحیم؛ رحمانی نیا، فرهاد و تقوی تکیار، امیر. (1388). بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورش های همگانی در فضاهای روباز. مجله مدیریت ورزشی، 2(1). 19-5.
زاهدبابلان، عادل؛ کریمیان پور، غفار و دشتی، ادریس. (1396). نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش ‏آموزان پایة پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی. رویکردهای نوین آموزشی، 12(1)، 91-75.
زلالی، بهروز و قربانی، فاطمه. (1393). مقایسه‌ی انگیزش تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 44-58.
غفاری، ابوافضل و ارفع‏بلوچی، فاطمه. (1390). رابطه‏ی انگیزش پیشرفت و خودپندارۀ‏ تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله‏ی پژوهش‏های روانشناسی بالینی و مشاوره، (2)1، 136-121.
فلاح برزگر، لیلا و سیده فریده هادوی. (۱۳۹۵). ارتباط خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت بازیکنان رشته های ورزشی سالنی زنان نخبه ایران، دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
فلاحی، علی اصغر و عبدالهی، محمدحسن. (1395). ارتباط بین برخی از عوامل آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان 12 تا 18 ساله مقاطع متوسطه اول و دوم. فصلنامه تعلیم و تربیت، 130(2)، 80-60
فولادیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، سیدرضا و فارسی، علیرضا. (1388). ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه المپیک، 17(4)، 11-1.
قدرت نما، اکبر و حیدری نژاد، صدیقه. (1390). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت‌ها‏ی بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات مدیریت ورزشی، 18(1)، 202-189.
قره،محمدعلی، توکلی، محمدحسن، محمدی، جعفر، عرب نرمی، زهرا. (1388). مقایسه عوامل انگیزشی مشارکت منظم دانشجویان در فعالیت های بدنی به تفکیک جنسیت و خودکارآمدی. مطالعات مدیریت ورزشی، 4(25)، 39-25.
کردی، علی. (1395). پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس عوامل انگیزشی (سودمندی تکلیف و اهداف تسلط): نقش میانجی افق زمانی در دانش‌آموزان. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه. (1391). رابطۀ ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان سال سوم دبیرستآنهای شهر اهواز. مجله پژوهش در نظام های آموزشی، 3(2)،45-36.
Aghdasi, M., Mohamadzade, H., & Ghavami, A. (2015). Relationship between passion and enthusiasm for physical activity and satisfaction with the nude of male students. Research in Sport Management and Motor Behavior, 6(12), 1-10. (Persian)
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Basharpour, S., Zahed babalan,A., & Ahmadyan, L.(2013). Comparison of self-concept and academic performance in students with learning disabilities and norma. Journal of Learning and Learning, 2(65), 47-64. (Persian)
Biabangard, E.(2015). Educational Psychology. Tehran: Publishing Edition. (Persian)
David, S. (2010). The relationship of self-concept and academic engagement to each other and to school outcomes of students with disabilities. Dissertations/Theses - Doctoral Dissertations.
Eslami, A., Mahmodi, A., Khabiri, M., & Najafian razavi, S,M. (2013). Determining the socioeconomic status in the motivation of citizen participation in recreational sports. Practical research in sports Management,2(3), 89-104. (Persian)
Eslami, M, Azadi, Y, Gharayagh zandi, H, Emeadadin, Z. (2017). The relationship between optimism and self-efficacy with the motivation of sport development in physical education students. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy,8(32), 111-132. (Persian)
Eslami, M., Dortaj, F., Sadi por, E., & Delavar, A. (2016). Modeling student engagement based on personal resources and social resources in master students of Tehran University, Amirghbir University. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy, 7(28), 133-161. (Persian)
Falah barzegar, L., & Hadawi, F. (2016). Self-efficacy communication with the motive of progress of sports players in the elite women's ward of Iran, Second National Congress of Sport Sciences and Physical Education of Iran, Tehran, Foundation for the Promotion of Science and Technolog. (Persian)
Falahi, A., & Abdollahi, M. (2016). Relationship between some factors of physical fitness and academic achievement of students aged 12 to 18 years of primary and secondary school. Quarterly Journal of Education,13(2), 60-80. (Persian)
Foladian, J., Sohrabi,M., Attarzade hoseini, R., & Farsi, G.H. (2009). Relationship between the motivation of sports participation and athletic athletic athletic attitudes. Quarterly Olympics, 17(4), 1-11. (Persian)
Foteini Z., Nektarios, A.M., Stavrou, S. K., Katerina, Z. & Maria, P., A.R. (2017).  Motives for exercise participation: The role of individual and psychological characteristics. Cogent Psychology, 4(1), 23-32.
Ghaffari, A., Arfaa balochi, F. (2011). The relationship between achievement motivation and self-concept with Test anxiety in Postgraduate students of Ferdowsi University of Mashhad. Journal of Clinical Psychology Research and Consulting, 2(1), 121-136. (Persian)
Ghareh, M., Tavakoli, M., Mohammadi, J., & Arab narmi, Z. (2009). Comparison of motivational factors regular participation of students in Physical activity by gender and self-efficacy. Sport Management Studies, 4(25), 25-39. (Persian)
Ghodratnama, A., & Haeidari nejad, S. (2011). The relationship between the motivation of sport participation and the level of physical activity of students in Shahid Chamran University of Ahwaz. Sport Management Studies, 18(1), 189-202. (Persian)
Jennifer, A. F. (2015). Academicc engagement. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), 31-36.
Khojaste mehr, R., Abbaspour, Z., Karaei, A., & Kocheki, R.(2012). Effect of academic achievement program on performance and self-concept, attitude towards school, learning success in school and student social adjustment. School Psychology,1(1), 27-45. (Persian)
Kordi, A. (2016). Prediction of Educational Effort Based on Motivational Factors (Homework Effectiveness and Objectives of Domination): The Mediating Role of Horizons in Students. Unpublished Master's Thesis. Allameh Tabatabaei University. Faculty of Education and Psychology. (Persian)
Liu, W., Wei, B., & Li, Y. (2011). Perceived competence, motivation, and physical activity participation among college students. The Preliminary Program for 2011 AAHPERD National Convention and Exposition.
Maarten Pinxten, A., Sofie, W., Franzis Preckel, C., Christoph Niepel D., Bieke De F. A. & Karine, V. (2015). ‏The formation of academic self-concept in elementary education: A unifying model for external and internal comparisons. Contemporary Educational Psychology, 41(2), 124-132.
Martin, A.J. & Marsh, H.W. (2008). Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel ‏ ‏and students. Journal of Psychoeducational Assessment, ‏26, 168–184.
Nami,A., &  Piryaei, S. (2012). Relationship between the dimensions of academic motivation and the students' enthusiasm for the third year high school students in Ahwaz. Journal of Research in Educational Systems, 3(2), 36-45 (Persian)
Newmann, F. M., Wehlage, G. G., & Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of student engagement. In Newmann, F. M. (ed.) Student engagement and achievement in American secondary schools (pp. 11-39). New York: Teachers College Press. pp. 11-39.
Ouweneel, E., Le Blanc, P.M., & Schaufeli, W.B. (2011). Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement. The Journal of Positive Psychology, 6 (2), 142-153.
Peiffer, K.A., & Pate, R. R.  (2007). Motivational factors associated with sports program participation in middle school students. Department of Exercise Science, University of South Carolina, USA.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, Anne C., Barchfeld, P., & Perry Raymond P. (2011). Measuring emotions in students’ learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36(1), 36-48 
Ramezani nejad, R., Rahmani nya, F., & Taghavi, A. (2009). Investigating the motivations of participants in open spaces in open spaces. Sports Management Magazine, 2(1): 5-19. (Persian)
Shaaria, A. S., Yusoffb, N. M., Ghazalic, I. M., Osmand, R. H., & Mohd Dzahir, N. F. (2014). The relationship between lecturers teaching style and academic engagement. Social and Behavioral Sciences, 118 (3), 10 – 20.
Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology, 100, 765-781.
Tubic, T., Djordjic, V., Milic, M., & Protic-Gava, B. (2015). Relationship between academic achievement and sports engagement: Are athletes better Than Non-Athletes In Terms of academic achievement. Proceedings Of Adved15 International Conference On Advances In Education And Social Sciences,  Istanbul, Turkey.
Wang, M. T., & Holcombe, R. .(2010). Adolescents' perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement. American Educational Research Journal, 47, 633–662.
Welford,  A.T.(2001). Motives for starting and competing in full and half marathon events. In Proceedings of the Sport, Health, Psychology and Exercise Symposium London: Sports Council Health Education Authority.
Younis Khan, M., Jamil, A., Ali Khan, U., & Kareem, U.(2012): Association between participation in sports and academic achievement of college students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), 1-14
Zahed babalan, A., Karimianpour, G.H, & Dashti,E. (2017). The role of quality of life in school and self-concept in academic passion in primary school students in the 5th and 6th Grades of salas Babajani. New Educational Approaches, 12(1), 75-91. (Persian)
Zulalie, B., & Ghorbani, F. (2014). Comparison of academic motivation and school engagement in students with and without dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 44-58. (Persian)
Zyngier, D. (2008). Conceptualizing student engagement: Doing education