دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1400 
نقش سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران (معلم) در بورس

صفحه 44-66

10.22098/jsp.2021.1248

بهزاد سعادت زاده حصار؛ رسول عبدی؛ حیدر محمد زاده سالطه؛ محمد نریمانی