دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 6-138 
ارزیابی ساختار عاملی مقیاس جو مدرسه در دانش‏ آموزان دوره دوم متوسطه

صفحه 59-72

10.22098/jsp.2022.1461

علی رضایی شریف؛ غفار کریمیان پور؛ حسین تقوی؛ منصور امینی؛ فرانک علاف اصغری


مقایسه سبک دلبستگی، شادکامی و اضطراب در دانش‌آموزان مصروع و غیر مصروع

صفحه 111-122

10.22098/jsp.2022.1463

جهانگیر کرمی؛ حسین نجفی؛ علی احمدیان؛ مجید عیدی بایگی؛ یحیی اکبری شایه؛ بهمن زارع زادگان؛ عیسی محمدی