شناسایی مولفه های مدیریت تجربه در سازمان‌های آموزشی به روش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم تربیتی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل،ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی ، واحد اردبیل ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اردبیل ، ایران

10.22098/jsp.2022.1462

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های مدیریت تجربه در سازمان‌های آموزشی انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل کلیه­ی کارشناسان مستندسازی مستقر در ادارات آموزش و پرورش و متخصصان مدیریت آموزشی شاغل به تعداد 24نفر بودند. روش نمونه­گیری از نوع نمونه گیری نظری و هدفمند می باشد. تعداد نمونه شامل 19 نفر از کارشناسان متولی مستندسازی مستقر در نواحی و مناطق آموزش و پرورش و نیز متخصصان مدیریت آموزشی بودند که  به شیوه تدریجی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند.ابزار گرداوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و با تفسیر اطلاعات مشخص شدند. تجزیه و تحلیل داده ها ، تحلیل محتوای کیفی با استفاده از طرح تحقیق سیستماتیک می باشد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد عوامل علی و زمینه ای، پدیده­های محوری، فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و راهبردها و پیامدها جزء مولفه های مدیریت تجربه در سازمان­های آموزشی می‌باشند.
نتیجه‌گیری: بنابراین، در سازمان‌های آموزشی، توجه به مؤلفه‌های مدیریت تجربه می‌تواند حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of experience management in educational organizations

نویسندگان [English]

  • Sardar Bahramnia 1
  • Sadraddin Sattari 2
  • Asghar Nakhostin Goldoost, 3
1 PhD student, Department of educational sciences ,,Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 Associate professor, Department of Educational sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to identify the components of experience management in educational organizations.
Methods:The present study is a qualitative and data-based method.The statistical population includes 24 people of all documentation experts located in education departments and educational management specialists. The sampling method is theoretical and purposeful sampling. The number of samples in the qualitative method includes 19 people of documentation trustees located in education areas and Training as well as training management specialists in a gradual selection method until to the extent of theoretical saturation of the experts in charge of documentation and educational management specialists will be done. Research tools was through semi-structured interviews and with the interpretation of information. To analyze the qualitative data, qualitative content analysis using systematic research design was used.
Results: The results showed that causal and contextual factors, pivotal, cultural and social phenomena, management and strategies and consequences are among the components of experience management in educational organizations.
Conclusion:Therefore, in educational organizations, attention to the components of experience management can be important. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience management
  • Educational organizations
  • Educational management
جمشیدی، گیتی و حیدری، غلامرضا. (1394). شناسایی زیرساخت ها و سازوکارهای مستندسازی تجارب و دانش در کتابخانه های دانشگاهی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49(2)، 191-211. 10.22059/jlib.2015.56983
جوانک لیلاولی، ماندانا؛ ابیلی،خدایار؛ پورکریمی، جواد و سلطانی، سیدکامران.(۱۳۹۶). ارائه الگوی توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزش بالینی: مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی شهر تهران. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10(3)، ۲۱۸-۲03. http://edcbmj.ir/article-۱-۱۲۵۰-fa.html
خشوعی، مهدیه سادات و عریضی، حمیدرضا. (1397). تدوین چرخه یکپارچه جهت اجرای مدیریت تجربه در سازمان‌ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(4)، 14477-1508. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-۱-۳۵۹۹-fa.html
عاشقی، حسن؛ قهرمانی، محمد و قورچیان، نادرقلی. (۱۳۹۶). تدوین الگوی مفهومی طراحی برنامه آموزش مدیران مبتنی بر شایستگی مدیریتی: پژوهش کیفی(مورد بانک توسعه تعاون). نوآوری های مدیریت آموزشی، 12(2)، ۶۱-۴۷. https://jmte.riau.ac.ir/article_1135.html
عسگری، یوسف. (1392). تجربه چیست . http://asgari4e.blogfa.com/post/16 .بازیابی شده در 25 خرداد 1395.
مک وندی، محمد؛ مهرعلی زاده، یدالله و حسین پور، محمد.(۱۳۹۷). بررسی و تبیین چگونگی استخراج و مستند سازی دانش ضمنی مدیران و کارکنان شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروندبر اساس روش نظریه داده بنیاد. نشریه کتابداری و اطلاع رسانی، 21(4)، ۲۰۰- ۱۶۲. 10.30481/lis.2019.76999
نریمانی، محمد؛ جلالی‌نژاد، راضیه؛ شعربافزاده، عاطفه و اژدری، زمان. (1393). اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(2)، 100-120. lkd-7
Anderson, E., John, Schwager, H. , Paul, & Kerns, L.,Richard. (2006). The drivers for acceptance of tablet PCs by faculty in a college of business. Journal of Information Systems Education, 17(4),429.
Asheghi, H., Ghahremani, M., & Ghorchian, N. (2017). Preparing a conceptual pattern for designing a managerial training program based on managerial competence: qualitative research (Case study:  of Tose'e Ta'avon Bank). Journal of Modern Thoughts in Education, 12(2), 47-61. (Persian) https://jmte.riau.ac.ir/article_1135.html?lang=en
Askari, Y. (2013). What is the experience? (Persian). http://asgari4e.blogfa.com/post/16 accessed June 15, 2016.
Bergmann, R. (2002). Experience management: foundations, development methodology, and internet based applications. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.  
Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. Applied Developmental Science, 24:2, 97-140. [ DOI: 10.1080/10888691.2018.1537791]
Jamshidi, G., & Heidari, G. (2015). Identifying infrastructures and mechanisms for documenting experiences and knowledge in university libraries in Iran. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 49(2), 191-211.  (Persian) 10.22059/jlib.2015.56983
Jäntti, M., & Kallinen, H. (2017). Exploring service desk employees' motivation and rewarding. International Conference on Service Systems and Service Management, Dalian, 1-6. [doi: 10.1109/ICSSSM.2017.7996177]
Javanak Liavali, M., Abili, Kh., Pourkarimi, J., & Soltani, S. K. (2017). Presenting a professional development model for clinical education department managers: Case study of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 10(3), 218-202. (Persian)  http://edcbmj.ir/article-1-1250-fa.html
Khoshoei, M. S., & Arizi, H. (2018). Develop an integrated cycle to implement experience management in organizations. Journal of Information Processing and Management, 33, 4. (Persian) http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3599-fa.html
MacVandi, M., MehrAlizadeh, Y., & Hosseinpour, M. (2018). Investigate and study how to extract and document the tacit knowledge of managers and employees of production companies in Arvand Free Zone based on Grounded theory. Journal of Library and Information Science, 21(4),162-200.  (Persian) 10.30481/lis.2019.76999
Narimani, M., Jalalinejad, R., Shebfzadeh, A., & Ajdari, Z. (2015). The effectiveness of trainingof jager's knowledge and meta-cognitive skill program on reading performance of students with reading learning disability. Journal of Learning Disabilities, 4(2), 100-120. (Persian) lkd-7
 Radianti, J., Majchrzak, A., Tim, F. J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147.
Raga,C. R., Rodavia, D., & Maria, R. (2018). Perceptions and Utilization of a Learning Management System: An Analysis from Two Perspectives. International Symposium on Educational Technology (ISET), Osaka, 33-37, doi: 10.1109/ISET.2018.00017
Todorović, M. L., Petrović, D. C., Mihića, M. M., Obradović,Vladimir, L., & Bushuyev, S. D. (2015). Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management. International Journal of Project Management, 33, 4.