مقایسه سبک دلبستگی، شادکامی و اضطراب در دانش‌آموزان مصروع و غیر مصروع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

5 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

6 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

7 گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران

10.22098/jsp.2022.1463

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه­ی سبک دلبستگی، شادکامی و اضطراب در دانش­آموزان نوجوان مصروع و غیر مصروع بود.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 12 تا 18 ساله مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اهواز در سال 1396-1395 بود. از بین این جامعه، نمونه­ای به حجم 48 دانش­آموز (24 دانش­آموز مصروع و 24 دانش­آموز غیرمصروع) به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس داده ­ها با استفاده از پرسشنامه­ های سبک­های دلبستگی سیمپسون، شادکامی آراگیل و لو و اضطراب زانک جمع آوری و با روش تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانش­آموزان مصروع دلبسته اجتنابی و دانش­آموزان غیر مصروع دلبسته ایمن بودند که بین دو گروه از نظر شادکامی تفاوت معنی ­داری وجود داشت (05/0p<). به علاوه، دو گروه از لحاظ متغیر اضطراب با هم تفاوت معنی ­داری نداشتند.
نتیجه‌گیری: ابتلا به صرع می ­تواند شادکامی افراد مصروع را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین باعث افزایش اضطراب افراد مصروع شود. به نظر می ­رسد نوجوانان مصروع نیازمند توجه بیشتر دست اندرکاران حیطه سلامت، به خصوص سلامت روان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of attachment style, happiness and anxiety in students with epilepsy and normal

نویسندگان [English]

 • Jahangir Karami 1
 • Hossien Najafi 2
 • ali ahmadian 3
 • Majid Eydi 4
 • Yahya Akbari 5
 • Bahman Zarezadegan 6
 • Issa Mohammadi 7
1 Associate Professor of Public Psychology, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor Department of Educational Sciences, Payam Noor university, Tehran, Iran
3 Young Researchers and Elite Club, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Young Researchers and Elite Club, Torbate-Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbate-Heydarieh, Iran
5 M.A. in Clinical Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
6 Ph.D Student, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
7 Department of Health Psychology,Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
چکیده [English]

Objective: The study aimed to compare attachment style, happiness and anxiety of students adolescent with epilepsy and Non-epileptic.
Methods: Its design was descriptive and casual-comparative. The population consisted of all high school and guidance students 12 to 18 years old in 2016-2017. 48 (24 students with epilepsy and 24 Non-epileptic) students were selected via purposive sampling. The data were collected by attachment style, happiness and anxiety Questionnaire and analyzed by multivariate analysis of variance.
Results:The results showed there are significant differences between the students with epilepsy and non-epileptic students in the happiness (p<0/05). There was nosignificant differencebetween thetwogroupsin terms ofanxiety.
Conclusion: So students with epilepsy in terms of happiness were poorer and more in dire situation. The risk of epileptic seizures can Influence adolescent happiness. Also increase anxiety and attachment disorders in people with epilepsy. It seems that epileptic adolescents need more attention of health assistants, especially those of mental health field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epilepsy
 • Attachment style
 • Happiness
 • Anxiety
صفرزاده، سحر و مرعشیان، فاطمه سادات. (1393). رابطه تصویر ذهنی بدن، خودپنداره و عزت نفس با اختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. نشریه علمی زن و فرهنگ، 6(19)، 73-90.
علی­پور، احمد؛ هاشمی، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل و طوسی، فهمیه (1390). رابطه‌ بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان. مجله روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 5(18)، 71-86.
علی پور، احمد و نوربالا، احمد علی (1378). بررسی مقدماتی  پایایی  و  روایی  پرسشنامه  شادکامی آکسفورد  در  دانشجویان  دانشگاه­های  تهران.  فصلنامه  اندیشه  و رفتار، 5(1،2)، 550-630.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 124-142. http://jld.uma.ac.ir/article_193.html
نریمانی، محمد و شربتی، انوشیروان. (1394). مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی در دانش‌آموزان با و بدون نارسانویسی. مجله ناتوانی‌های یادگیری،  4(4)، 85-100.  
Alipoor, a., & Noorbala, a. a. (1999). A preliminary evaluation of the validity and reliability of the Oxford happiness questionnaire in students in the Universities of Tehran. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 5(1), 55-66. Retrieved from http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1777-en.html
Alipour, A., Hashemi, T., Babapour, J., & Tousi, F. (2010). Relationship between coping strategies and happiness among university students.
Baki, O., Erdogan, A., Kantarci, O., Akisik, G., Kayaalp, L., & Yalcinkaya, C. (2004). Anxiety and depression in children with epilepsy and their mothers. Epilepsy & Behavior, 5(6), 958-964. https://10.1016/j.yebeh.2004.08.016  
DiIorio, C., Shafer, P. O., Letz, R., Henry, T., Schomer, D. L., Yeager, K., & Group, P. E. S. (2003). The association of stigma with self-management and perceptions of health care among adults with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 4(3), 259-267. doi:s10.1016/s1525-5050(03)00103-3 .
Ehrlich, K. B. (2019). Attachment and psychoneuroimmunology. Current opinion in Psychology, 25, 96-100.
Ekinci, O., Titus, J. B., Rodopman, A. A., Berkem, M., & Trevathan, E. (2009). Depression and anxiety in children and adolescents with epilepsy: prevalence, risk factors, and treatment. Epilepsy & Behavior, 14(1), 8-18.
Eyni, S. (2020). The effectiveness of mentalization-based therapy on improving object relations of people with borderline personality disorder. Journal of Research in Psychopathology, 1(1),16-23.  doi: 10.22098/jrp.2020.1028
Fei, J., & Berscheid, E. (1977). Perceived dependency, insecurity, and love in heterosexual relationships: The eternal triangle. Unpublished manuscript, University of Minnesota.
Gauffin, H., Landtblom, A.-M., & Räty, L. (2010). Self-esteem and sense of coherence in young people with uncomplicated epilepsy: A 5-year follow-up. Epilepsy & Behavior, 17(4), 520-524.doi:10.1016/j.yebeh.2010.01.167
Hećimović, H., Goldstein, J. D., Sheline, Y. I., & Gilliam, F. G. (2003). Mechanisms of depression in epilepsy from a clinical perspective. Epilepsy & Behavior, 4, 25-30.
Henning, O., & Nakken, K. (2010). Psychiatric comorbidity and use of psychotropic drugs in epilepsy patients. Acta Neurologica Scandinavica, 122, 18-22.
Hollis-Walker, L., & Colosimo, K. (2011). Mindfulness, self-compassion, and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personality and Individual differences, 50(2), 222-227.
Holman, N., Kirkby, A., Duncan, S., & Brown, R. J. (2008). Adult attachment style and childhood interpersonal trauma in non-epileptic attack disorder. Epilepsy research, 79(1), 84-89.
Joseph, S. (2015). Positive Therapy: Building bridges between positive psychology and person-centred therapy: Routledge.
Kessler, H., Stasch, M., & Cierpka, M. (2013). Operationalized psychodynamic diagnosis as an instrument to transfer psychodynamic constructs into neuroscience. Frontiers in human neuroscience, 7, 718. doi:10.3389/fnhum.2013.00718
Kyllerman, M., Nyden, A., Praquin, N., Rasmussen, P., Wetterquist, A.-K., & Hedström, A. (1996). Transient psychosis in a girl with epilepsy and continuous spikes and waves during slow sleep (CSWS). European Child & Adolescent Psychiatry, 5(4), 216-221.
Lally, N., Spence, W., McCusker, C., Craig, J., & Morrow, J. (2010). Psychological processes and histories associated with nonepileptic versus epileptic seizure presentations. Epilepsy & Behavior, 17(3), 360-365.
Langher, V., Kourkoutas, E., Scurci, G., & Tolve, G. (2010). Perception of the security of attachment in neurologically ill children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 2290-2294.
Lanteaume, L., Bartolomei, F., & Bastien-Toniazzo, M. (2009). How do cognition, emotion, and epileptogenesis meet? A study of emotional cognitive bias in temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 15(2), 218-224.
Lee, A., Hamiwka, L. D., Sherman, E. M., & Wirrell, E. C. (2008). Self-concept in adolescents with epilepsy: biological and social correlates. Pediatric Neurology, 38(5), 335-339.
Lee, E. (2007). A Cognitive Vulnerability Model of Depression for People with Temporal Lobe Epilepsy: A longitudinal study. Doctor dissertation. University of Wisconsin.
Marvin, R. S., & Britner, P. A. (2008). Normative development: The ontogeny of attachment.
Mensah, S. A., Beavis, J. M., Thapar, A. K., & Kerr, M. P. (2007). A community study of the presence of anxiety disorder in people with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 11(1), 118-124. doi: 10.1016/j.yebeh.2007.04.012  
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 124-142.  Doi: 93-3-4-8
Narimani, M., & Sharbati, A. (2015). Comparison of anxiety sensitivity and cognitive function in students with and without dysgraphia. Journal of Learning Disabilities, 4(4), 85-100. http://jld.uma.ac.ir/article_320.html?lang=en
Reilly, C., & Neville, B. G. (2011). Academic achievement in children with epilepsy: a review. Epilepsy Research, 97(1-2), 112-123.
Rodenburg, R., Stams, G. J., Meijer, A. M., Aldenkamp, A. P., & Deković, M. (2005). Psychopathology in Children with Epilepsy: A Meta-Analysis. Journal of Pediatric Psychology, 30(6), 453-468. doi:10.1093/jpepsy/jsi071
Saddok, B., Saddock, V., & Ruiz, P. K. (2017). Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Vol. 2. In: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Safarzadeh, S., & Marashian, F. (2014). The Relationship Between Body Image Concen, Self-Concept, Self-Esteem with Eating Disorders in Female Students of Islamic Azad University Ahvaz Branch. Scientific Research Quarterly of Woman and Culture, 6(19), 73-90.
Scott, R. A., Lhatoo, S. D., & Sander, J. W. (2001). The treatment of epilepsy in developing countries: where do we go from here? Bulletin of the World Health Organization, 79, 344-351.
Simpson, J. A. (1990). Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), 971.
Smeets, V. M., van Lierop, B. A., Vanhoutvin, J. P., Aldenkamp, A. P., & Nijhuis, F. J. (2007). Epilepsy and employment: literature review. Epilepsy & Behavior, 10(3), 354-362.
Williams, J., Steel, C., Sharp, G. B., DelosReyes, E., Phillips, T., Bates, S & Griebel, M. L. (2003). Anxiety in children with epilepsy. Epilepsy & Behavior, 4(6), 729-732. doi:10.1016/s1525-5050(03)00159-8