الگوی ساختاری دشواری تنظیم هیجانی و دلزدگی تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22098/jsp.2022.1460

چکیده

هدف: هیجان بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان است که انسان به فراخور شرایط و محیطی که در آن قرار می‌گیرد، مواردی از آن‌ها را تجربه می‌کند. یکی از هیجانات دانش آموزان در محیط تحصیلی، احساس دلزدگی تحصیلی است. از این رو هدف از انجام این پژوهش الگوی ساختاری دشواری تنظیم هیجانی و دلزدگی تحصیلی: نقش میانجی خودناتوان­سازی تحصیلی در دانش­آموزان می‌باشد.
روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش­‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود.که تعداد آن‌ها 3821 نفر بود. 600 نفر از دانش­آموزان به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های دلزدگی تحصیلی، خودناتوان­سازی و پرسشنامه دشواری­های تنظیم هیجانی استفاده شد. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادلات ساختاری و AMOS ویراست 20 و SPSS 26 استفاده شد.
یافته‌ها:  نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد دشواری­‌های تنظیم هیجانی، کمال­گرایی منفی و خودناتوان­سازی با دلزدگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (001/0≥P). یافته‌­ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده­ها داشت. نتایج مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که 96 درصد از واریانس ابعاد خودناتوان­سازی توسط دشواری­های تنظیم هیجانی و 64 درصد از واریانس دلزدگی تحصیلی توسط دشواری‌های تنظیم هیجانی و خودناتوان­سازی تبیین می­شود.
 نتیجه‌گیری: بنابراین پیشنهاد می‌گردد هماهنگی لازم بین مراکز مشاوره و مشاورین مدارس مورد تاکید بیشتری قرار گیرد تا ضمن بهبود تنظیم هیجان و خودناتوان سازی، زمنیه کاهش دلزدگی تحصیلی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of emotional stiffness dissolution and academic boredom: The mediating role of academic self-disability in students

نویسندگان [English]

  • Hossein Nik Andam Kermanshahi 1
  • Iraj Safaei Rad 2
  • Nasrullah Erfani 3
  • Yahya Yar Ahmadi 4
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Payame Noor University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: Excitement is an integral part of human life that human beings experience according to the conditions and environment in which they are placed. One of the thrills of students in the school environment is the feeling of academic boredom. Therefore, the purpose of this study is the role of negative perfectionism, difficulty in emotional regulation and self-disability in predicting academic boredom of high school male students in the second year of Kermanshah.
Methods: The research method is descriptive-correlational modeling of structural equations. The statistical population of the study included all students studying in the second year of high school in Kermanshah. The number was 3821. 600 people were selected as a sample using multi-stage cluster sampling. Academic boredom, self-disability, negative perfectionism scale and emotion regulation difficulty questionnaire were used to collect data.
Results:  The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions of emotional regulation difficulties, negative perfectionism and self-disability with academic boredom (P≥0.001).  Also, the results of multiple regression by stepwise method showed that 65% of the variance of academic boredom is explained by the components of emotional regulation difficulties and self-disability.
Conclusion: Therefore, it is suggested that the necessary coordination between counseling centers and school counselors be emphasized more while improving emotion regulation, self-disability and perfectionism, to provide the ground for reducing academic boredom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Perfectionism
  • Difficulty in Emotional Regulation
  • Self-Empowerment
  • Academic Boredom
مرادی زاده، سیروس؛ بازگیر، لیلا و عبدالهی­مقدم، مریم. (۱۳۹۴). بررسی دختر مقطع متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 94- 93، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. https://civilica.com/doc/394741/
حیدری، محمود؛ خداپناهی، محمدکریم و دهقانی، محسن (1388). بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس خودناتوان­سازی. تحقیقات علوم رفتاری، 7 (2)، 106-97.
خان‌زاده، مصطفی؛ سعیدیان، محسن؛ حسین­چاری، مسعود و ادریسی، فروغ (1391). ساختار عاملی و ویژگی­‌های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم­بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1)، 87-96. http://noo.rs/cPF2G
صادقی، مسعود؛ امیریان، لیلا؛ وفاپور، حسنا و بزدوده، عباس(1398) تدوین مدل علّی از رابطه بین کمال‌گرایی تحصیلی و تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجیگری خودآگاهی هیجانی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(2)،80-   88. http://edcbmj.ir/article-1-1502-fa.html
فصیحانی فرد، سارا؛ جوکار، بهرام؛ خرمایی، فرهاد و حسین چاری، مسعود (1398). نقش واسطه­ای خودناتوان­سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7 (3)، 37-50. [Doi:10.30473/etl.2020.50596.3146]
کوثر، رئوف؛ خادمی، ملوک و نقش، زهرا (1398). رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی. اندیشه­های نوین تربیتی، 15 (1)، 207-235. [Doi.org/10.22051/jontoe.2017.14118.1684]
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1394). مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(4)، 154-176.     http://jld.uma.ac.ir/article_139.html
نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. (1395). الگوی رفتار‌کلاسی و خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص. فصلنامه سلامت روان کودک، 3(3)، 3-11. http://childmentalhealth.ir/article-۱-۱۵۲-fa.html
Al-Syabi, N. S., Al-Zubaidi, A. S., Al-Harthy, I., Kazem, A. M. (2016). Achievement responsibility and its relation to self-determination motivation of foundation program students. Journal of Educational and Psychological Studies, 10(3), 653.
Begeer, S., Howlin, P., Hoddenbach, E., Clauser, C., Lindauer, R., Clifford, P., & Koot, H. M. (2015). Effects and moderators of a short theory of mind intervention for children with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. Autism Research, 8(6), 738-748. [Doi: 10.1002/aur.1489]
Bentler, P.M. and Chou, C. (1987) Practical issues in structural modeling. Sociological Methods and Research, 16 (1), 78- 117. [Doi: 10.1177/0049124187016001004]
Berglas, S., & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36 (4), 405-417. [Doi: 10.1037//0022-3514.36.4.405]
Brian, M., Galla, J., Wood, E. T., Kim Har, A. W., & Chiu David, A. (2014). A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academic performance. Journal of School Psychology, 24, 123-130. [Doi: 10.1016/j.jsp.2014.04.001]
Byrne, B.M. (2016). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming: Routledge. [Doi: 10.4324/9781315757421]
Clarke, I. E., & MacCann, C. (2016). Internal and external aspects of self-handicapping reflect the distinction between motivations and behaviours: Evidence from the Self-handicapping Scale. Personality and Individual Differences, 100, 6-11. Doi: 10.1016/j.paid.2016.03.080]
Edwards, J. D., Cavaliere, C., Fahlman, S. A., & Eastwood, A.E. (2016). Adesire for desires: Boredom and its relation to alexithymia. Personality andIndividual Differences, 42, 1035- 1045. Educational Psychologist, 38(4), 207–234. [Doi: 10.1016/J.PAID.2006.08.027]
Fassihanifard, S; Jokar, B; Khormaei, F and Hossein Chari, M (2020). The mediating role of self-disabling in the relationship between feelings of shame and guilt and academic adjustment. Research in School and Virtual Learning, 7 (3), 37-50. (Persian)
Ferrand, C., Champely, S., & Brunel, P. C. (2005). Relations between female students' personality traits and reported handicaps to rhythmic gymnastics performance. Psychological Reports, 96 (2), 361-373. [Doi: 10.2466/pr0.96.2.361-373]
Fiorilli C, De Stasio S, Di Chiacchio C, Pepe A, Salmela-Aro K. (2017). School burnout, depressive symptoms and engagement: Their combined effect on student achievement. Int J Educ Res, 84:1-2  [Doi: 10.3390/ijerph18041922
Foster, J. (2007). Procrastination and perfectionism: Connections, understandings, and control. Gifted Education International, 23, 132– 140. [Doi: 10.1177/026142940702300307]
Gratz, K. L., and Roemer, L. (2004). Multidiminsional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure and Initial Validation of Thedifficultics in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 (1), 41- 54.  [Doi: 10.1007/s10862-008-9102-4]
Gross, J. J. (Ed.). (2014b). Handbook of emotion regulation (2nd ed.). New York, NY: Guilford.  [Doi: 10.1556%2F2006.4.2015.031]
Gruber, R., & Cassoff, J. (2014). The interplay between sleep and emotion regulation: Conceptual framework empirical evidence and future directions. Current Psychiatry Reports, 16 (11), 500. [Doi: 10.1007/s11920-014-0500-x]
Heidari, M; Khodapnahi, M.K and Dehghani, M (2009). Psychometric examination of self-handicapping scale (SHS). Behavioral Science Research, 7 (2), 106-97. (Persian)
Jones, E. E., Rhodewalt, F. (1982). Self-Handicapping Scale. Salt Lake City, UT: Department of Psychology, Princeton University and University of Utah [Unpublished scale.]
Khanzadeh, M; Saeidian, M; Hossein Chari, M and Idrisi, F (2012). Factor structure and psychometric properties of a difficult scale in emotional regulation. Journal of Behavioral Sciences, 6 (1), 87-96. (Persian)
Kowsar, R; Khademi, M & Naghsh, Z (2020). The relationship between perfectionism and academic procrastination: the mediating role of the variables of academic self-efficacy, self-esteem and academic self-disability. New Educational Thoughts, 15 (1), 207-235. .(Persian) [Doi: 10.22051/jontoe.2017.14118.1684]
Kunos, N. (2017). School related burnout and students' coping strategies. European educational research association, ECER Conference 2017. 08-21.
Lee, K.-H., Herold, D.M., & Yu, A.-L. (2016). Small and medium enterprises and corporate social responsibility practice: A Swedish Perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 23(2), 88-99.[Doi: 10.1002/csr.1366]
Liu, X., Gao, X., & Ping, S. (2019). Post-1990s College Students academic sustainability: The role of negative emotions, achievement goals, and self efficacy on academic performance. Sustainability, 11(3), 775. [Doi: 10.3390/su11030775]
Macedo, A.; Marques, M.; Pereira, A. T. (2014). Perfectionism and psychological distress: A review of the cognitive factors. Journal of Clinical Neurosciences and Mental Health. 6 (1), 1-10. [Doi: 10.21035/ijcnmh.2014.1.6]
Marengo, S. M., Klibert, J., Langhinrichsen-Rohling, J., Warren, J., & Smalley, K. B. (2019). The relationship of early maladaptive schemas and anticipated risky behaviors in college students. Journal of Adult Development, 26 (3), 190-200.
Martins, E., Freire, M., Ferreira-Santos, F. (2016). Examination of adaptive and maladaptive cognitive emotion regulation strategies as trans diagnostic processes. associations with diverse psychological symptoms in college students. [Doi: 10.21909/sp.2016.01.707]
Narimani, M., Einy, S., & Tagavy, R. (2016). Classroom behavior pattern and academic self-handicapping in students with specific learning disabilities. Journal of Child Mental Health, 3 (3), 3-11. (Persian)  http://childmentalhealth.ir/article-1-152-fa.html
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2013). A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. (Persian) http://jld.uma.ac.ir/article_139.html?lang=en
Pekrun، R.، Hall، N. C.، Goetz، T.، & Perry، R. (2014). Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology. 106(3)، 696-710. [Doi: 10.1037/a0036006]
Rathnasabapathy, M. (2020). The factors of academic achievement. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (03), 1062-1064.
Sadeghi, M; Amirian, L; Vafapour, H and Bazdoudeh, A (2020).  Development of a causal model of the relationship between academic perfectionism and academic procrastination of medical students: with the role of mediating emotional self-awareness. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 12 (2), 80-88. (Persian) https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=780511
Shih, S. S. (2018). Examining relationships of Taiwanese adolescents’ achievement goals to academic engagement and coping. Journal of Education and Human Development, 7(1), 153-165.
Soper, D.S. (2021). A-priori Sample Size Calculator for Structural Equation Models [Software]. Available from https://www.danielsoper.com/statcalc.
Torok, L., Szabó, Z. P. (2018). The theory of self-handicapping: forms, influencing factors and measurement. Ceskoslovenská Psychologie,  62(2), 18-32.
Vogel-Walcutt, J.J., Fiorella, L., Carper, T. et al. (2012). The definition, assessment, and mitigation of state boredom within educational settings: A comprehensive review. Educational Psychology Review, 24, 89–111 (2012).. [Doi: 10.1007/s10648-011-9182-7]
Wang J, Liu RD, Ding Y, Xu L, Liu Y, Zhen R. (2017). Teacher’s autonomy support and engagement in Math: Multiple mediating roles of self-efficacy, intrinsic value, and Boredom. Frontiers in Psychology; 8: 1006. [Doi: 10.3389/fpsyg.2017.01006]
Yu, J., & McLellan, R. (2019). Beyond academic achievement goals: The importance of social achievement goals in explaining gender differences in self-handicapping. Learning and Individual Differences, 69, 33-44. [Doi:10.1016/j.lindif.2018.11.010]
Zaki, J., Williams, W. Craig. (2016). Interpersonal emotion regulation. Journal of Emotion, (13) 5, 803-810. [Doi: 10.1037/a0033839]