اثر بخشی آموزش گروهی اصلاح سبک فرزند‌پروری به مادران بر نشانه‌های نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

4 استاد ممتاز گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/jsp.2021.1187

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش اصلاح  سبک فرزند پروری  به مادران بر نشانه های نافرمانی مقابله‌ای در دانش‌آموزان 8 تا 11 سال شهر شیراز بود. مطالعه حاضر از نوع آزمایشی بودکه در آن از طرح پیش آزمون  - پس آزمون  با گروه کنترل و پیگیری 3 ماهه استفاده شد. تعداد 40 نفر از مادران دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در سال تحصیل 99-1398 شهر شیراز که حدود ۶۷۸۹ نفردانش آموز در ۳۲ دبستان دولتی پسرانه مشغول به تحصیل بودند  انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (اصلاح  سبک فرزند پروری ) و کنترل گماشته شدند. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه نشانه‌های اختلال نافرمانی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ را در سه مرحله تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و همچنین آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانگین متغیر نشانه‌های اختلال نافرمانی در مرحله پیش آزمون بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشانگر همگن بودن دو  گروه پژوهش در مرحله پیش آزمون است، اما تفاوت بین دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری بود که می‌تواند حاکی از اثربخشی مداخله بر متغیرهای  ذکر شده و نیز پایداری اثربخشی در مرحله پیگیری بوده است.  نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مذکور می‌تواند در کاهش نشانه های نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان 8 تا 11 سال به عنوان مداخلات روانشناسی استفاده شود با توجه به اثر بخشی اصلاح  سبک فرزند پروری  این درمان در اولویت درمانی قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group Education to improve Parenting Style to Mothers on Symptoms of Oppositional Defiant Disorder in Students

نویسندگان [English]

  • H Malekzadeh 1
  • E Deyreh 2
  • N Amini 3
  • M Narimani 4
1 Ph.D Student of Psychology Department, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor of Psychology Department , Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
3 Assistant Professor of Psychology Department, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
4 Distinguished Professor of Psychology Department, University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

The present study was conducted with the effectiveness of parenting style modification training to mothers on the signs of coping disobedience in children aged 8 to 11 years in Shiraz. The present study was a quasi-experimental study in which the pre-test-post-test design was performed with the control group by baseline assessment after intervention and 3-month follow-up with the control group. A total of 40 mothers of male primary school students in the school year of 1399-99 in Shiraz, about 6789 students were studying in 32 public boys' primary schools, were randomly selected to test (correct parenting style) and control were assigned. All participants completed the Demographic Questionnaire, the Symptoms of Disobedience Questionnaire on Achenbach's Behavioral Inventory in three stages. Hypotheses related to the effectiveness of research interventions were analyzed using mixed analysis of variance as well as Bonferroni post hoc post hoc tests. The results of the present study showed that the mean of the symptoms of disobedience disorder in the pre-test stage was not significantly different between the two groups, which indicates the homogeneity of the two groups in the pre-test stage, but the difference between the two groups in the post-test and follow-up stages was significant. Which can indicate the effectiveness of the intervention on the mentioned variables and the stability of effectiveness in the follow-up stage. The results of this study showed that the mentioned treatment can be used as a psychological intervention in reducing the symptoms of confrontational disobedience in children aged 8 to 11 years. Due to the effectiveness of parenting style, this treatment can be prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting style
  • Oppositional defiant disorder (ODD)
  • Elementary school
آهنگر انزابی، احد؛ شریفی درآمدی، پرویز و فرج‌زاده، رباب. (1397). رابطه سبک‌های فرزندپروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 1(1)، 1-8.
درویش زاده، گلناز؛ لطیفی، زهره و سلطانی زاده، محمد. (1399). بررسی تاثیر آموزش استفاده صحیح و مدیریت زمان والدین از گوشی همراه، رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر الگوی دلبستگی، مشکلات رفتاری کودکان و میزان اعتیاد به اینترنت در والدین. تفکر وکودک، 11(2).
روحانی، عباس و ایزدی، صبورا. (1399). بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری، اختلال نافرمانی مقابله‌‌ای، اختلال نقص توجه-بیش فعالی در دانش‌آموزان پسر دورة دبستان. فصلنامه روان‌شناسی تحلیلی شناختی، 11(43)، 25-37.
سادات جعفر طباطبایی، سمانه؛ خارایی، خدابخش و سادات جعفر طباطبایی، تکتم. (1400). تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت بر کاهش علایم لجبازی–نافرمانی و اختلال سلوک در کودکان سنین 7 تا 10 سال. پژوهشنامه تربیتی، 16(66).
متین، حسین؛ یوسفی، ناصر؛ سلگی، محیا و حیاتی، مژگان. (1399). اثربخشی آموزش فرزندپروری هشیار مبتنی بر رویکرد ایماگوتراپی بر تعامل والد-کودک مادران فرزند مبتلابه ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 10(2)، 94-78.
یوسفی شهیر، نعیمه؛ آزموده، معصومه؛ واحدی، شهرام و لیوارجانی، شعله. (1399). مقایسه اثربخشی قصه درمانی و بازی درمانی والد-کودک بر پرخاشگری و ترس اجتماعی کودکان با نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای. نشریه علمی رویش، 9(11)، 13-24.
Ablin, J. N., & Wolfe, F. (2020). A. The functioning of families of teens with attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder.
American Psychological Association. (2016). Leadership institute for women in psychology: Herstory, impacts, and next steps. The Psychologist-Manager Journal, 23(3-4), 139.
Darvishzadeh, G., Latifi, Z., & Soltanizadeh, M. (2021). The effect of time management training and proper use of mobile phones, social media and cyberspace on Attachment Pattern, Children's Behavioral Problems and the Rate of Internet addiction in parents. Tafakkor va Kudak, 11(2). (Persian)
Delgado, P., & Latorre, J. M. (2013). Parenting styles for children with oppositional defiant disorder: Scope review. Journal of Education and Health Promotion, 10
Efobi, A., & Nwokolo, C. (2014). Relationship between parenting styles and tendency to bullying behaviour among adolescents. Journal of Education and Human Development, 3(1), 507-521.
Galvez-Sánchez, C. M., Reyes Del Paso, G. A., & Duschek, S. (2018). Parental depression and conduct problems among Chinese migrant children with oppositional defiant disorder symptoms: Testing moderated mediation model. Current Psychology, 1-10
Haggstrom, E., Mbusa, E., & Wadensten, B. (2019). The functioning of families of teens with attention deficit hyperactivity disorder and oppositional defiant disorder.
Jezierski, S., & Wall, G. (2019). Changing understandings and expectations of parental involvement in education. Gender and Education, 31(7), 811-826.
Jonkman, C. S., Verlinden, E., Punt, D. J., & Lamers-Winkelman, F. (2019). The child sexual behavior inventory: reliability and validity in a Dutch normative and clinical sample. Child Abuse & Neglect, 98, 104176.
Karas, H., I. Yildirim, E. A, Kucukgoncu, S. (2017). “Her ladyship’s foolish”: The servant’s disobedience in John Webster’s The White Devil. ANQ: A Quarterly Journal of Short Articles, Notes and Reviews, 31(3), 182-190.
Mandal, K., Das, S., Datta, K., Chowdhoury, S. R., & Datta, S. (2021). Study to determine the relationship between parenting style and adolescent self-esteem. IP Journal of Paediatrics and Nursing Science, 3(4), 112-117.
Matin, H., Yoosefi, N., Solgi, M., & Hayati, M. (2021). Effectiveness of Conscious Parenting Training Based on Imago therapy approach on the interaction of mother-child mothers of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 10(2), 78-94. (Persian)
McEvoy, P. M., & Mahoney, A. E. (2013). Risk of conduct and oppositional defiant disorder symptoms in offspring of parents with mental health problems: findings from the Raine Study. Journal of Psychiatric Research.
Park, H., & Walton-Moss, B. (2012). Parenting style, parenting stress, and children's health-related behaviors. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 33(6), 495-503.
Rattray, C. (2018). The relationship hazard awareness ability has with parenting style and growing up experiences.
Rouhani, A., & Izadi, S. (2021). The effect of play therapy with cognitive-behavioral approach on aggression, coping disobedience disorder, attention deficit-hyperactivity disorder in primary school male students. Journal of Analitical Cognitive Psychology, 11(43), 25-37. (Persian)
Sadat jafar tabatabaei, S., Kharaei, Kh., & Sadat jafar tabatabaei, T. (2021). The impact of positive parenting education on reducing symptoms of pertinacity, disobedience and conduct disorder in children ages 7 to 10 years. Journal of Education Research, 16(66). (Persian)
Suh, H. J., Choi, S. T., Song, J. S., & Shin, S. H. (2017). Maltreatment and affective and behavioral problems in emerging adults with and without oppositional defiant disorder symptoms: mediation by parent–child relationship quality. Journal of Interpersonal Violence, 36(5-6), 2612-2632.
Togo, F., Kishi, A., & Natelson, B. H. (2019). The etiology of oppositional defiant disorder for children with and without intellectual disabilities: A preliminary analysis. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 1-20.
Vilarino, G. T., Sieczkowska, S. M., & Coimbra, D. R. (2017). The association between environmental lead exposure with aggressive behavior, and dimensionality of direct and indirect aggression during mid-adolescence: Birth to Twenty Plus cohort. Science of the Total Environment, 612, 472-479.
Wach, J., Letroublon, M. C., Coury, F., & Tebib, J. G. (2021). Interactive association of maternal education and peer relationship with oppositional defiant disorder: an observational study. BMC Psychiatry, 21(1), 1-7.
Wang, S., Hu, H., Wang, X., Dong, B., & Zhang, T. (2021). The hidden danger in family environment: The role of self-reported parenting style in cognitive and affective empathy among offenders. Frontiers in Psychology, 12, 167.
Yadegari, A. (2021). The effectiveness of filial therapy (play therapy based on Parent-child relationship) on oppositional defiant disorder in preschool children.
Yosefishahir, N., Azmodeh, M., Vahedi, S., & Livarjani, S. (2021). Comparison of the effectiveness of parent-child story therapy and play therapy on aggression and social fear in children with symptoms of coping disobedience disorder. Rooyesh, 9(11), 13-24. (Persian)
Zervides, S., & Knowles, A. (2007). Generational changes in parenting styles and the effect of culture. E-journal of Applied Psychology, 3(1), 65.