نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22098/jsp.2021.1184

چکیده

هدف از انجام این پژوهش نقش کمال گرایی منفی، دشواری تنظیم هیجانی و خودناتوان سازی در پیش­بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان پسرمتوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان مشغول به تحصیل پسر در دوره دوم متوسطه  شهر کرمانشاه بود (3821= n). 600 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های دلزدگی تحصیلی پکران و همکاران، خودناتوان­سازی جونز و رودوالت، مقیاس کمال­گرای منفی تری شورت و همکاران و پرسشنامه دشواری­های تنظیم هیجانی استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد دشواری­های تنظیم هیجانی، کمال­گرایی منفی و خودناتوان­سازی با دلزدگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (001/0≥P). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 65 درصد از واریانس دلزدگی تحصیلی توسط مؤلفه­های دشواری­های تنظیم هیجانی و خودناتوان­سازی تبیین می­شود. بنابراین پیشنهاد می گردد هماهنگی لازم بین مراکز مشاوره و مشاورین مدارس مورد تاکید بیشتری قرار گیرد تا ضمن بهبود تنظیم هیجان و خودناتوان سازی و کمال گرایی، زمنیه کاهش دلزدگی تحصیلی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of negative perfectionism, difficulty in emotional regulation and self-disability in predicting academic boredom in high school male students

نویسندگان [English]

  • H Nik Andam Kermanshahi 1
  • I Safaei Rad 2
  • N Erfani 3
  • Y Yar Ahmadi 4
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor,Department of Educational Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is the role of negative perfectionism, difficulty in emotional regulation and self-disability in predicting academic boredom of high school male students in the second year of Kermanshah. The statistical population of the study included all students studying in the second year of high school in Kermanshah (n=3821). 600 people were selected as a sample using multi-stage cluster sampling. To collect data from the Packran et al. Academic Boredom Questionnaire, the Jones & Rodwalt  Self-Disability Questionnaire, the Terry Short et al. Negative Perfectionism Scale, and the Emotional Regulation Difficulty Questionnaire Graz and Roemer was used. The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions of emotional regulation difficulties, negative perfectionism and self-disability with academic boredom (P≥0.001). Also, the results of multiple regression by stepwise method showed that 65% of the variance of academic boredom is explained by the components of emotional regulation difficulties and self-disability. Therefore, it is suggested that the necessary coordination between counseling centers and school counselors be emphasized more while improving emotion regulation, self-disability and perfectionism, to provide the ground for reducing academic boredom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative perfectionism
  • Difficulty in emotional regulation
  • Self-disability
  • academic boredom
  • Student
بشارت، محمدعلی. (1383). بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش‌آموزان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 4 (1)، 1-19.
حیدری، محمود؛ خداپناهی، محمدکریم و دهقانی، محسن. (1388). بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس خودناتوان­سازی. تحقیقات علوم رفتاری، 7 (2)، 97-106.
خان‌زاده، مصطفی؛ سعیدیان، محسن؛ حسین­چاری، مسعود و ادریسی، فروغ. (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم­بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1)، 87-96.
صادقی، مسعود؛ امیریان، لیلا؛ وفاپور، حسنا و بزدوده، عباس. (1398) تدوین مدل علّی از رابطه بین کمالگرایی تحصیلی و تعلل­ورزی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی: با نقش میانجیگری خودآگاهی هیجانی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(2)،80-88.
فصیحانی فرد، سارا؛ جوکار، بهرام؛ خرمایی، فرهاد و حسین چاری، مسعود. (1398). نقش واسطه­ای خودناتوان­سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7 (3)، 37-50.
کوثر، رئوف؛ خادمی، ملوک و نقش، زهرا. (1398). رابطه‌ی کمال‌گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی. اندیشه­های نوین تربیتی، 15 (1)، 207-235.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1392). مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 2(4)، 176-154.
Al-Syabi, N. S., Al-Zubaidi, A. S., Al-Harthy, I., Kazem, A. M. (2016). Achievement responsibility and its relation to self-determination motivation of foundation program students. Journal of Educational and Psychological Studies, 10(3), 653.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Begeer, S., Howlin, P., Hoddenbach, E., Clauser, C., Lindauer, R., Clifford, P., & Koot, H. M. (2015). Effects and moderators of a short theory of mind intervention for children with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. Autism Research, 8(6), 738-748.
Berglas, S., & Jones, E. E. (1978). Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success. Journal of Personality and Social Psychology, 36 (4), 405-417.
Besharat, M. A. (2004). Investigating the relationship between parental perfectionism and students' exam anxiety. Journal of Psychology and Educational Sciences, 4 (1), 1-19. (Persian)
Brian, M., Galla, J., Wood, E. T., Kim Har, A. W., & Chiu David, A. (2014). A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academic performance. Journal of School Psychology, 24, 123-130.
Burgess, A., & DiBartolo, P. M. (2016). Anxiety and Perfectionism: Relationships, Mechanisms, and Conditions. (pp. 177-203). Springer International Publishing.
Clarke, I. E., & MacCann, C. (2016). Internal and external aspects of self-handicapping reflect the distinction between motivations and behaviours: Evidence from the Self-handicapping Scale. Personality and Individual Differences, 100, 6-11.
Edwards, J. D., Cavaliere, C., Fahlman, S. A., & Eastwood, A.E. (2016). A desire for desires: Boredom and its relation to alexithymia. Personality and Individual Differences, 42, 1035- 1045.
Fassihanifard, S., Jokar, B., Khormaei, F., & Hossein Chari, M. (2019). The mediating role of self-disabling in the relationship between feelings of shame and guilt and academic adjustment. Research in School and Virtual Learning, 7 (3), 37-50. (Persian)
Ferrand, C., Champely, S., & Brunel, P. C. (2005). Relations between female students' personality traits and reported handicaps to rhythmic gymnastics performance. Psychological Reports, 96 (2), 361-373.
Fiorilli, C., De Stasio, S., Di Chiacchio, C., Pepe, A., & Salmela-Aro, K. (2017). School burnout, depressive symptoms and engagement: Their combined effect on student achievement. Int J Educ Res, 84:1-2.
Foster, J. (2007). Procrastination and perfectionism: Connections, understandings, and control. Gifted Education International, 23, 132– 140.
Gilman, R., Rice, K. G., & Carboni, I. (2014). Perfectionism, perspective taking, and social connection in adolescents. Psychology in the Schools, 51 (9), 947-959.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26 (1), 41- 54.
Gross, J. J. (Ed.). (2014b). Handbook of emotion regulation (2nd ed.). New York, NY: Guilford.
Gruber, R., & Cassoff, J. (2014). The interplay between sleep and emotion regulation: Conceptual framework empirical evidence and future directions. Current Psychiatry Reports, 16 (11), 500.
Hewitt, P.L., & Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470.
Heydari, M., Khodapnahi, M. K., & Dehghani, M. (2009). Investigating the psychometric properties of the self-disability scale. Behavioral Science Research, 7 (2), 97-106. (Persian)
Jayakumar, A., Sudhir, P. M., & Mariamma, P. (2016). Procrastination, perfectionism, coping and their relation to distress and self-esteem in college students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 42, 82-91.
Jones, E. E., & Rhodewalt, F. (1982). Self-Handicapping Scale. Salt Lake City, UT: Department of Psychology, Princeton University and University of Utah [Unpublished scale.]
Khanzadeh, M., Saeidian, M., Hossein Chari, M., & Idrisi, F. (2012). Factor structure and psychometric properties of a difficult scale in emotional regulation. Journal of Behavioral Sciences, 6 (1), 87-96. (Persian)
Kowsar, R., Khademi, M., & Naghsh, Z. (2019). The relationship between perfectionism and academic procrastination: the mediating role of the variables of academic self-efficacy, self-esteem and academic self-disability. New Educational Thoughts, 15 (1), 207-235. (Persian)
Kunos, N. (2017). School Related Burnout and Students' Coping Strategies. European educational research association, ECER Conference 2017. 08-21.
Lee, K.-H., Herold, D.M., & Yu, A.-L. (2016). Small and Medium Enterprises and Corporate Social Responsibility Practice: A Swedish Perspective. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(2), 88-99.
Liu, X., Gao, X., & Ping, S. (2019). Post-1990s College Students Academic Sustainability: The role of negative emotions, achievement goals, and self-efficacy on academic performance. Sustainability, 11(3), 775.
Macedo, A., Marques, M., & Pereira, A. T. (2014). Perfectionism and psychological distress: A review of the cognitive factors. Journal of Clinical Neurosciences and Mental Health, 6 (1), 1-10.
Marengo, S. M., Klibert, J., Langhinrichsen-Rohling, J., Warren, J., & Smalley, K. B. (2019). The relationship of early maladaptive schemas and anticipated risky behaviors in college students. Journal of Adult Development, 26 (3), 190-200.
Martins, E., Freire, M., & Ferreira-Santos, F. (2016). Examination of adaptive and maladaptive cognitive emotion regulation strategies as trans diagnostic processes. Associations with diverse psychological symptoms in college students.
Mofield, E., Parker Peters, M. P., & Chakraborti-Ghosh, S. (2016). Perfectionism, coping, and underachievement in gifted adolescents: Avoidance vs. approach orientations. Education Sciences, 6 (21), 1-22.
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2013). A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. (Persian)
Pekrun, R., Hall, N. C., Goetz, T., & Perry, R. (2014). Boredom and academic achievement: Testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology, 106(3), 696-710.
 Rathnasabapathy, M. (2020). The factors of academic achievement. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (03), 1062-1064.
Rice, K. G., Richardson, C. M. E., & Ray, M. E. (2016). Perfectionism in Academic Settings. F. M. Sirois. D. S. Molnar (eds.), Perfectionism, Health, and Well-Being, 245-264.
Sadeghi, M., Amirian, L., Vafapour, H., & Bazdoudeh, A. (2019). Development of a causal model of the relationship between academic perfectionism and academic procrastination of medical students: with the mediating role of emotional self-awareness. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 12 (2), 80-88. (Persian)
Shih, S. S. (2018). Examining relationships of Taiwanese adolescents’ achievement Goals to Academic Engagement and coping. Journal of Education and Human Development, 7(1), 153-165.
Terry-Short, L.A., Owens, R.G., Slade, P.D., Dewey, M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663-668.
Torok, L., & Szabó, Z. P. (2018). The theory of self-handicapping: forms, influencing factors and measurement. Ceskoslovenská Psychologie, 62(2), 18-32.
Vogel-Walcutt, J.J., Fiorella, L., Carper, T. et al. (2012). The definition, assessment, and mitigation of state Boredom within educational settings: A Comprehensive Review. Educ Psychol Rev 24, 89–111
Wang, J., Liu, R.D., Ding, Y., Xu, L., Liu, Y., & Zhen, R. (2017). Teacher’s autonomy support and engagement in math: Multiple mediating roles of self-efficacy, intrinsic value, and Boredom. Frontiers in Psychology, 8, 1006.
Yu, J., & McLellan, R. (2019). Beyond academic achievement goals: The importance of social achievement goals in explaining gender differences in self-handicapping. Learning and Individual Differences, 69, 33-44.
Zaki, J., & Williams, W. C. (2016). Interpersonal emotion regulation. Journal of Emotion, (13) 5, 803-810.