مدلیابی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی با میانجی‌گری ناگویی خلقی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22098/jsp.2021.1216

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی با میانجی‌گری ناگویی خلقی در دانش‌آموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند. 361 دانش آموز (178 دختر و 183 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و مقیاس حمایت اجتماعی زیمت، مقیاس ناگویی خلقی تورنتو و مقیاس اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ را تکمیل نمودند. نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی نشان داد که حمایت اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت اثر مستقیم و با میانجی‌گری ناگویی خلقی اثر غیر مستقیم دارد. ناگویی خلقی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین حمایت اجتماعی با ناگویی خلقی رابطه منفی و معنادار را نشان می‌دهد (05/0>p). در مجموع متغیرهای پیش بین مدل 21/0 واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کردند. بنابراین، در زمینه اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان، بایستی متغیرهای حمایت اجتماعی و ناگویی خلقی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet addiction modeling based on social support mediation alexithymia among the students

نویسندگان [English]

  • H.A Ghanadzadegan 1
  • M Sepah Mansour 2
  • R Kochak Entezar 3
  • M Salehi 3
1 PhD Student in General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the modeling of Internet addiction based on social support with mediation alexithymia in high school students. The method of the present study was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of this study consisted of all high school students in Sari in the academic year of 2014-2015. 361 students (178 girls and 183 boys) were randomly selected and completed the Zimt Social Support Scale, the Toronto Mediation Alexithymia Scale, and the Kimberly Young Internet Addiction Scale. The results of regression equations showed that social support has a direct effect on Internet addiction and indirectly mediation alexithymia. alexithymia have a positive and significant relationship with Internet addiction. Also, social support shows a negative and significant relationship with alexithymia (p <0.05). In total, the predictor variables predicted the 0.21 variance of Internet addiction. Therefore, in the field of Internet addiction in students, the variables of social support and alexithymia should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • Social support
  • Alexithymia
ابراهیمی مقدم، حسین و اکبری، حامد. (1394). رابطه سبک­های هویت و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علم و صنعت. نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران، تهران، مرکز همایشهای توسعه ایران.
اسماعیلی، نسب مریم؛ اندامی خشک، علیرضا؛ آزرمی، هاله و مررخی، امیر. (1393). نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان. اعتیادپژوهی، ۸ (۲۹)، 63-49.
اکبری شایه، یحیی؛ وطن­خواه، محمد؛ زرگر، یداله؛ تیموری باخرزی، نسیم و احمدیان، علی. (1392). رابطه ویژگی­های شخصیتی (روان رنجوری، توافق) هیجان خواهی، ناگویی خلقی و سبک­های مقابله­ایی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 4 (33)، 179-163.
انسرودی، الناز؛ حسینیان، سیمین؛ صالحی، فاطمه و مومنی، فرشته. (1392). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی و شادکامی. فصلنامه خانواده و پژوهش، 20، 94-77.
بشارت، محمدعلی. (1387). نارسایی هیجانی و سبک­های دفاعی. مجله اصول بهداشت روانی، 3، 190- 181.
بشلیده، کیورث. (1393). روش های پژوهش و تحلیل آماری مثال های پژوهشی با Spss و Amos، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان و موحدی، معصومه. (1393). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی  عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی. شناخت اجتماعی، 3(2)، 122-109.
جمشیدی، بهاره. (1391). ناگویی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محققی اردبیلی.
جناابادی، حسین. (1395). تعیین ارتباط احساس تنهایی و حمایت اجتماعی با اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان. روانشناسی مدرسه، 1(5).
حسینی المدی، سید علی؛ احدی، حسن؛ کریمی، یوسف؛ بهرامی، هادی و معاضدیان، آمنه (1391). مقایسه تاب‌آوری، سبک های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبودیافته. اعتیاد پژوهی، 6(21)،64-47.
دلپسند، کامل؛ ایار، علی؛ خانی، سعید و محمدی، پریخان. (1391). حمایت اجتماعی و جرم: مطالعه تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(2)، 120-89.
سلیمی، عظیمه؛ جوکار، بهرام و نیک­پور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 5(3)، 102-81.
علوی، سیدسلمان؛ جنتی فرد، فرشته؛ اسلامی، مهدی و رضاپور، حسین. (1390). ارزیابی ملاک­های تشخیصی DSM-IV-TRبرای تشخیص اختلال اعتیاد به اینترنت. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 13(6)، 35-31.
قاسمی، وحید. (1392). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد amos graphics ، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
نریمانی، محمد و عینی، ساناز. (1400). مدل علی اضطراب ویروس کرونا در سالمندان براساس تنیدگی ادراک شده و حس انسجام: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده. روانشناسی پیری، 7(1)، 27-13.
نریمانی، محمد؛ یوسفی فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 142-124.
ولادی، فاطمه و حیاتی، صفر.  (۱۳۹۶). مطالعه رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه، پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، https://www.civilica.com/Paper-PSCONF05-PSCONF05_261.html
Akbari Shayeh, Y., Watankhah, M., Zargar, Y., Teymouri Bakhrezi, N., & Ahmadian, A. (2013). Relationship between personality traits (neuroticism, agreement), excitement, mood swings and coping styles with addiction readiness in students of Ferdowsi University of Mashhad. Journal of Social Security Studies, 4 (33), 163-179. (Persian)
Alavi, S. S., Jannatifard, F., Eslami, M., & Rezapour, H. (2011). Evaluation of DSM-IV-TR diagnostic criteria for diagnosing Internet addiction disorder. Zahedan Journal of Medical Research, 13 (6), 31-35. (Persian)
Bashlideh, K. (2014). Research Methods and Statistical Analysis of Research Examples with Spss and Amos, Ahvaz: Shahid Chamran University Press. (Persian)
Berzinsky, C. (2012). Recovery Mentorship Programs and Recovery from Addiction.‏
Berzinsky, M. D. (2008). Identity formation: The role of  identity processing style and sognitive processes. Journal of Personality and Individual Differences, 44(3), 654-655.
Berzonsky, M. D., Cieciuch, J., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50(2), 295-299.‏
Besharat, M. A. (2008). Emotional insufficiency and defensive styles. Journal of Principles of Mental Health, 3, 181-190. (Persian)
Beyrami, M., Movahedi, Y., & Movahedi, M. (2014). The relationship between perceived social support and emotional social loneliness and internet addiction in the student community. Social Cognition, 3 (2), 109-122. (Persian)
Bolat, N., Yavuz, M., Eliaçık, K., & Zorlu, A. (2017). The relationships between problematic internet use, alexithymia levels and attachment characteristics in a sample of adolescents in a high school, Turkey. Psychology, Health & Medicine, 1-8.‏
Chou, C., & Lee, Y. H. (2017). The moderating effects of internet parenting styles on the relationship between Internet parenting behavior, Internet expectancy, and Internet addiction tendency. The Asia-Pacific Education Researcher, 26(3-4), 137-146.‏
Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59, 676-684.
Delpasand, K., Ayar, A., Khani, S., & Mohammadi, P. (2012). Social support and crime: A comparative study of delinquent and ordinary youth in Ilam. Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, 1 (2), 89-120. (Persian)
Ebrahimi Moghadam, H., & Akbari, H. (2015). The relationship between identity styles and Internet addiction in students of the University of Science and Technology. The First Comprehensive International Congress of Iranian Psychology, Tehran, Iran Development Conference Center. (Persian)
Ensroudi, E., Hosseinian, S., Salehi, F., & Momeni, F. (2013). The relationship between Internet addiction and adolescent conflict with parents, multidimensional perceived social support, and happiness. Family and Research Quarterly, 20, 77-94. (Persian)
Entezar, R. K. (2013). Mental Health, Emotional Intelligence and Social Support Among Mothers of Children with Mild Intellectual Disability (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).‏
Fengqiang, G., Jie, X., Yueqiang, R., & Lei, H. (2016). The relationship between internet addiction and aggression: Multiple mediating effects of life events and social support. Psychology Research, 6 (1), 42-49.
Gao, T., Li, J., Zhang, H., Gao, J., Kong, Y., Hu, Y., & Mei, S. (2018). The influence of alexithymia on mobile phone addiction: The role of depression, anxiety and stress. Journal of Affective Disorders, 225, 761-766.‏
Gunuc, S., & Dogan, A. (2013). The relationship between Turkish adolescents internet addiction, their perceived social support and family activities. Computers in Human Behavior, 29(6), 2197–2207.
Hosseini Al-Madi, S. A. Ahadi, H., Karimi, Y., Bahrami, H., & Moazedian, A. (2012). Comparison of resilience, identity styles, spirituality and perceived social support in addicted, non-addicted and improved individuals. Addiction Research, 6 (21), 47-64. (Persian)
Işık, I., & Ergün, G. (2017). Determining the relation between the internet addiction in Turkish secondary school students and the perceived family support. European Psychiatry, 41, S441-S442.‏
Ismaili Nasab, M.,  Andami khoshk, A. R., Azarmi, H., & Marrokhi, A. (2014). The role of difficult predictors in emotion regulation and distress tolerance in students' addiction. Addiction Research, 8 (29), 49-63. (Persian)
Jamshidi, B. (2012). Emotional malaise and alienation in Internet-dependent adolescents. Master Thesis, Ardabil Research University. (Persian)
Janabadi, H. (2016). Determining the relationship between loneliness and social support with mobile phone addiction in students. School Psychology, 1 (5). (Persian)
Kim. E. J., Namkoong, K., Ku, T. ,& Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European Psychiatry, 23, 212-218.
Ko, C. H., Wang, P. W., Liu, T. L., Yen, C. F., Chen, C. S., & Yen, J. Y. (2015). Bidirectional associations between family factors and Internet addiction among adolescents in a prospective investigation. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 69(4), 192-200.‏
Lee, Y. H., Ko, C. H., & Chou, C. (2015). Re-visiting Internet addiction among Taiwanese students: A cross-sectional comparison of students’ expectations, online gaming, and online social interaction. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(3), 589-599.‏
Lyvers, M., Karantonis, J., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A. (2016). Traits associated with internet addiction in young adults: Potential risk factors. Addictive Behaviors Reports, 3, 56-60.‏
Maniaci, G., Picone, F., van Holst, R. J., Bolloni, C., Scardina, S., & Cannizzaro, C. (2017). Alterations in the emotional regulation process in gambling addiction: the role of anger and alexithymia. Journal of Gambling Studies, 33(2), 633-647.‏
Morsunbul, U. (2014). Internet addiction in adolescence period: its relations with identity style and ruminative exploration. Anadolu Psikiyatri Derg, 15(1), 77-83.
Narimani, M., & Eyni, S. (2021). The causal model of Coronavirus anxiety in the elderly based on perceived stress and sense of cohesion: The mediating role of perceived Social support. Aging Psychology, 7(1), 13-27. (Persian)
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 124-142. (Persian)
Pednekar, N. K., & Tung, S. (2017). Problematic internet use in adolescents: Role of identity styles, emotional autonomy, attachment, family environment and well-being. Indian Journal of Health & Wellbeing, 8(4).‏
Qasemi, V. (2013). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphics, Tehran: Sociologists Publications. (Persian)
Salimi, A., Jokar, B., & Nikpour, R. (2009). Internet communication in life: examining the role of perceiving social support and feeling lonely in using the Internet. Journal of Psychological Studies, 5 (3), 81-102. (Persian)
Sariyska, R., Lachmann, B.,  Markett, S., Reuter, M., & Montag, C. (2017). Individual differences in implicit learning abilities and impulsive behavior in the context of Internet addiction and Internet Gaming Disorder under the consideration of gender. Addictive Behaviors Reports, 5, 19–28.
Schimmenti, A., Passanisi, A., Caretti, V., Marca, L.L., Granieri, A., Iacolino, C., Gervasi, A.M., Maganuco, N.R., & Billieux, J. (2017). Traumatic experiences, alexithymia, and internet addiction symptoms among late adolescents: A moderated mediation analysis. Addictive Behaviors, 64,  314-320.
Scimeca, G., Bruno, A., Crucitti, M., Conti, C., Quattrone, D., Pandolfo, G., ... & Muscatello, M. R. A. (2016). Abnormal illness behavior and Internet addiction severity: The role of disease conviction, irritability, and alexithymia. Journal of Behavioral Addictions, 6(1), 92-97.‏
Siqian, G., Kai, X., & Wen, H. (2015). The study on the relationship between alexithymia and mental health of middle school students. Science of Social Psychology, 5, 017.‏
Spensieri, V., Valastro, C., & Cerutti, R. (2016). PO-31: technology addiction and alexithymia features in a sample of Italian adolescents. Journal of Behavioral Addictions, 5(S1), 58-59.‏
Tsai, F. H., Cheng, S. H., Yeh, T. L., Shih, C. C., Chen, K. C., Yang, Y. C. ,& Yang, Y. C. (2009). The risk factors of Internet addiction—A survey of university freshmen. Psychiatry Research 167, 294–299.
Vladi, F., & Hayati, S. (2017).  Study of the Relationship between Perceived Social Support and Internet Addiction in High School Students in District One of Urmia, Fifth Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Harms of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies, https: // www .civilica.com / Paper-PSCONF05-PSCONF05_261.html   (Persian)
Weinstein, A., Dorani, D., Elhadfi, R., Bukovza, Y., Yarmulnik, A., & Dannon, P. (2015). Internet addiction is associated with social anxiety in young adults. Annals of Clinical Psychiatry, 27(1), 4-9.‏
Wu, X.S., Zhang, Z.H., Zhao, F., Wang, W.J Li, Y.F., Bi, L., Qian, Z.Z., & et al. (2016). Prevalence of Internet addiction and its association with social support and other related factors among adolescents in China. Journal of Adolescence, 52, 103-111.
Young, K. S. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. Innovations in clinical practice: A source book, 17, 19-31.‏
Zhong, B., Hardin, M., and Sun, T. (2011). Less effortful thinking leads to more social networking? The associations between the use of social network sites and personality traits. Computers in Human Behavior, 27:1265–1271.
Zhou,  Z., Li, C., & Zhu, H. (2013). An error-related negativity potential investigation of response monitoring function in individuals with internet addiction disorder. Front Behav Neurosci,7, 131.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.‏