مدل‌یابی عوامل مؤثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل (پژوهش‌آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 گروه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22098/jsp.2021.1129

چکیده

هدف هدف تحقیق حاضر، مدل‌یابی عوامل مؤثر بر پیامدهای مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده‌های کیفی و سپس بر اساس یافته‌های آن، داده‌های کمی نیز گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری تحقیق معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل و معلمان نمونه شهر اردبیل بود. 
روش ها در بخش کیفی و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند هجده نفر از معلمان نمونه تحت مصاحبه قرار گرفتند و از بین جامعه 2360‌نفری، 331 نفر در مرحله کمی به ‌صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای و طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند‌. در مرحله بعد بر مبنای یافته‌های حاصل از مرحله پژوهش کیفی، پرسش‌نامه مدیریت استعداد تهیه شد که آلفای کرونباخ آن 81/0 به دست آمد. داده‌های کیفی پژوهش از طریق فرایند کدگذاری‌، مبتنی بر طرح نظا‌م‌دار نظریه داده‌بنیاد تحلیل شد. به‌ منظور تحلیل داده‌های کمی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار Pls Smart استفاده شد.
یافته ها یافته‌ها نشان داد که شایسته‌گرایی (شایسته‌پروری، شایسته‌گماری) از طریق راهبردهای مدیریت استعداد (آموزش کارکنان، طرح‌ریزی اجرای مدیریت استعداد، تمرکززدایی)، عوامل زمینه‌ای (مشارکت معلمان، ساختار نظام‌مند، امکانات آموزشی) و استقلال مدارس تأثیر مثبت و معناداری بر بالندگی سازمانی دارد. 
نتیجه گیری طبق نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که مدیریت استعداد از طریق شایسته‌پروری و شایسته‌گماری و با کاربرد راهبردها و زمینه‌های لازم برای پیاده‌سازی مدیریت استعداد می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در رشد و بالندگی معلمان در آموزش‌و‌پرورش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the factors affecting the consequences of talent management teachers in Secondary School Education in Ardebil (Mixed Method)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ahmadi 1
  • Adel Zahedbabelan 2
  • Masoud Moradi 2
  • Ali Khaleghkhah 2
1 Department of Primary Education, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective The aim of this study was to model the factors affecting the outcomes of talent management of secondary school teachers in Ardabil. 
Methods To achieve this goal, a case study was used in which first qualitative data, and then based on its findings, quantitative data were collected and analyzed. The statistical population of the study was high school teachers in Ardabil and sample teachers in Ardabil. In the qualitative section and using purposive sampling, 18 sample teachers were interviewed and from a population of 2360 people, 331 people were selected in a quantitative stage by multi-stage and appropriate sampling. In the next stage, based on the findings of the qualitative research stage, a talent management questionnaire was prepared with a Cronbach's alpha of 81. Obtained.
Results The qualitative data of the research were analyzed through a coding process based on the systematic design of the foundation data theory. In order to analyze the quantitative data, the structural equation model with Primary lateral sclerosis (PLS) smart software was used. Findings showed that competency (competency, competency) through talent management strategies (staff training, talent management implementation planning, decentralization), contextual factors (teacher participation, systematic structure, educational facilities) and school independence have a positive impact. And has a meaning on organizational growth.
Conclusion According to the results of the present study, it can be said that talent management through competency and competency and by applying the necessary strategies and contexts to implement talent management can have a very important impact on the growth and development of teachers in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education and training
  • Talent Management
  • Meritocracy
  • Consequences of talent management
احمدی، حسن؛ زاهد بابلان، عادل؛ مرادی، مسعود  و خالق­خواه، علی. (1396). عوامل اثرگذار بر نگهداشت معلمان نخبه و مستعد در دوره دوم متوسطه مدارس دولتی آموزش ‌و پرورش شهر اردبیل در راستای سیاست‌های کلی (ایجاد تحول در نظام آموزش ‌و پرورش)). فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 7 (23)، 111-95.
اشتراس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1990). اصول روش تحقیق کیفی نظریة مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها؛ ترجمه بیوک محمدی(1390).­تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
آقایی، علی­اکبر؛ بحرالعلوم، حسن و اندام، رضا. (1399). طراحی و تبیین مدل فرآیند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنی. فصلنامه مطالعات ورزشی، 12 (52)، 206- 177.
طهماسبی، رضا؛ قلی­پور، آرین و جواهری­زاده، ابراهیم (1391). مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5 (17)،26- 5.
عزیزی، غلامرضا؛ عزتی، میترا و محمد­داودی، امیر­حسین. (1399). ارائه الگوی مدیریت استعداد در مدارس تیزهوشان: یک مطالعه کیفی. فصلنامه مدیریت مدرسه، 8 (2)، 320- 300.
میر­کمالی، سید­محمد و غلام­زاده، حجت. (1391). بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس منطقه آموزش ‌و پرورش دستگردان(­استان یزد). فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 6 (1) ،144-127.
Aghaei, A., Bahrelolum, H., & Andam, R. (2020). Designing and explaining the model of talent management process for Physical education teachers. Quarterly Journal of Sports Studies, 12 (52), 206-177. (Persian)
Aguinis, H., Gottfredson, R. K., & Joo, H. (2012). Using performance management to win the talent war. Business Horizons, 55(6), 609-616.
Ahmadi, H., Zahed Babalan, A., Moradi, M., & Khaleqkhah, A. (2017). Factors affecting the retention of elite and talented teachers in the secondary school of public education in Ardabil in line with General Policies (Creating a Transformation in the Education System). Quarterly Journal of Strategic Studies in Public Policy, 7 (23), 95-111. (Persian)
Aksakal, E., Dagdeviren, M., Eraslan, E., & Yuksel, İ. (2013). Personal selection based on talent management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 68-72.‏
Altınöz, M., Çakıroğlu, D., & Çöp, S. (2013). Effects of talent management on organizational Trust: A field study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 843-851.
Aziz, A., & Ogbolu, M. (2012). Talent: China's elusive strategic resource. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 350-354.
Azizi, Gh., Ezzati, M., & Mohammad Davoodi, A. (2020). Presenting a talent management model in talented schools: A Qualitative Study. School Management Quarterly, 8 (2), 300-320. (Persian)
Bilim, I. (2014). Pre-service elementary teachers’ motivations to become a teacher and its relationship with teaching self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 653-661.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning. Conducting, and Evaluating.‏
Hamzah, M. I. M., & Shamsudin, S. (2017). Talent management and teacher leadership talent development in high performing school in Malaysia. International Journal of Educational Best Practices, 1(1), 19-35.‏
Harun, N., Mahmood, N., & Othman, S. (2020). The effect of talent management factors on teacher’s leadership at the secondary schools. Management Science Letters, 10(1), 225-234.‏
Iles, P., Chuai, X., & Preece, D. (2010). Talent management and HRM in multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers. Journal of World Business, 45(2), 179-189.
Kehinde, J. (2012). Talent Management: Effect on organization performances. Journal of Management Research, 4(2), 178-186.
Kermally, S. (2004). Developing and Managing Talent. London: Thorogood.
Martin G., & Hetrick, S. (2006). Corporate reputations, branding and people management: A strategic approach to HRM. Oxford: Butterworth Heinemann.
Megri, Z. (2014). The impact of talent management system on the enterprise performance: a study on a sample of workers in National company of Juice and canned-food Unit MANAA (Batna). Arab Economic and Business Journal, 9(2), 156-165.
Mirkamali,­S. M., &  Gholamzadeh, H. (2012). Investigation the relationship between organizational commitment and intention to leave the service of teachers in the School District Dastgerd (Yazd). Journal of Educational Leadership and Management, 6(1), 9-25. )Persian(
Newman, I., & Ridenour, C. S. (2008). Mixed methods research: Exploring the interactive continuum. SIU Press.‏
Sahai, S., & Srivastava, A. K. (2012). Goal/target setting and performance assessment as tool for talent management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 37, 241-246.
Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Principles of qualitative research methodology of basic theory; Procedures and methods; Translated by Buick Mohammadi. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (Persian)
Sweem, S. L. (2009). Leveraging Employee Engagement through a Talent Management Strategy: Optimizing Human Capital Through Human Resources and Organization Development Strategy in a Field Study. ProQuest.
Tahmasebi, R., Gholipour, A., & Javaherizade, A. (2012). Talent management: Explain, identify and the Rank influencing factors on recruitment and retention of academic talent. Management Researches, 5(17), 5-26. (Persian)
Veladat, F., & Navehebrahim, A. (2011). Designing a model for managing talents of students in elementary school: A qualitative study based on grounded theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1052-1060.
Vural, Y., Vardarlier, P., & Aykir, A. (2012). The effects of using talent management with performance evaluation system over employee commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 340-349.‏