تأثیر عدالت سازمانی ادراک‌شده و هنجار سازمانی بر بهزیستی روان‌شناختی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.1

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عدالت ادراک‌شده و هنجار سازمانی بر بهزیستی روان‌شناختی معلمان انجام شد. 
روش ها: بدین منظور با استفاده از طرح پژوهش آزمایشی از بین دبیران مقطع متوسطه اول اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سال تحصیلی 97-1396 تعداد 120 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در گروه‌های هشت‌گانه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل متن‌های کوتاه هالند و پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف بود.
یافته ها: داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که عدالت ادراک‌شده و هنجار سازمانی مبتنی بر تأیید رفتارهای مثبت و عدم تأیید رفتارهای منفی بر مؤلفه‌های پذیرش، ارتباط مثبت و رشد در بهزیستی روان‌شناختی معلمان تأثیر دارد (0/01>P).
نتیجه گیری: با توجه به این یافته، لزوم توجه به عدالت و تقویت هنجارهای سازمانی مثبت در جهت بهبود بهزیستی روان‌شناختی معلمان ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Norms on Teacher’s Psychological Well-being

نویسندگان [English]

  • Ehsan Bakhtiari 1
  • Parviz Sabahi 1
  • Abolfazl Karami 1
  • Majid Saffarinia 2
1 Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of perceived justice and organizational norms on teachers' psychological well-being. 
Methods: In 2017-2018, from high school graduates in Varamin County, 120 teachers were selected by simple random sampling and randomly assigned to eight groups. The instruments included the Holland vignette aimed to manipulate justice and organizational norms and psychological well-being questionnaire. The data were analyzed by multivariate covariance analysis. 
Results: The results indicated that perceived justice and organizational norms based on confirmation of positive behaviors and disapproval of negative behaviors affect admission, positive relationship, and teachers' psychological well-being growth. 
Conclusion: Regarding this finding, it seems necessary to pay attention to justice and reinforcement of positive organizational norms to improve teachers' psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • Norms
  • Well-being
  • Teacher