دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1399 
پرسش‌نامه مرزهای ارتباطی خانواده (RBQ): ساخت و هنجاریابی

صفحه 20-33

10.32598/JSPI.9.4.2

احمدرضا کیانی چلمردی؛ مسعود اسدی؛ اصغر شیرعلی پور؛ الهام فتحی