مطالعه تطبیقی متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش‌آموزان در آزمون بین‌المللی تیمز 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی آموزش از دور، واحد آستارا، دانشگاه پیام نور، آستارا، ایران.

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.4

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس داده‌های آزمون بین‌المللی تیمز است. 
روش ها: روش این مطالعه، تطبیقی کمّی است. نمونه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان پایه هشتم 57 کشور جهان که در سال 2015 در آزمون بین‌المللی تیمز شرکت کرده‌اند، تشکیل می‌دهد. مجموعه داده‌ها با استفاده از رهیافت منطق فازی تحلیل شده است. 
یافته ها: نتایج شرایط لازم و کافی منفرد نشان داد که شروط ارتباط بین خانه و مدرسه، جو اجتماعی مدرسه، نگرش دانش‌آموزان و فعالیت‌های آموزشی در کلاس درس هر‌یک به‌تنهایی شرط لازم و پیشینه خانوادگی شرط کافی بروز نتیجه (پیشرفت تحصیلی) است. 
نتیجه گیری: در علیت‌های عطفی و ترکیبی، از میان مسیرهای متعدد علّی، تنها یک مسیر علّی بر اساس معیارهای کفایت نظری و تجربی (ضریب پوشش و سازگاری) دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علّی، پیشینه خانوادگی و ارتباط بین خانه و مدرسه در ترکیب با هم، مجموعاً علیت عطفی کافی را در بروز نتیجه مورد‌نظر (موفقیت تحصیلی) فراهم کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Variables Related to Students’ Success in the 2015 International TIMSS Test

نویسندگان [English]

  • Behzad Rsoolzadeh‌ 1
  • Rasoul Abbasi Taghidizaj 2
  • Sobhanali Forouzandeh‌ 2
1 Department of Distance Education Planning, Payame Noor, University of Astara, Astara, Iran.
2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the factors affecting students' academic achievement based on Thames international test data.
Methods: The method of this study is quantitative comparative. The statistical sample of this study consists of eighth-grade students from 57 countries who participated in the 2015 Thames International Test. The data set was analyzed using the fuzzy logic approach.
Results: The necessary and sufficient individual conditions showed that the conditions of the relationship between home and school, school social atmosphere, students' attitudes, and educational activities in the classroom are each a necessary condition, and family background is a sufficient condition for achievement (academic achievement).
Conclusion: In the causal and combined causes, among the many causal paths, only one causal path based on theoretical and experimental adequacy criteria (coverage and adaptation coefficient) was of theoretical and experimental importance was necessary. In this causal path, family background and the relationship between home and school in combination provided a sufficient turning point in the occurrence of the desired result (academic success).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic success
  • Fuzzy logic
  • TIMSS test
  • Turning
  • Conjunctional causality