بررسی سواد اطلاعاتی و یادگیری خودراهبر در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.6

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس یادگیری خودراهبر و سواد اطلاعاتی انجام گرفت.
روش ها: این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 1396-1397 است که از میان آن‌ها ۳۶۰ دانش‌آموز از پایه‌های یازدهم و دوازدهم (۱۸۰ نفر دختر و ۱۸۰ نفر پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های خودراهبر ویلیام سون و پرسش‌نامه انگیزه تحصیلی علی و مک اینرنی و پرسش‌نامه سواد اطلاعاتی سیامک و داورپناه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام‌به‌گام و از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد که بین هرکدام از سواد اطلاعاتی و یادگیری خودراهبر با انگیزش تحصیلی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد؛ همچنین سواد اطلاعاتی قابلیت پیش‌بینی انگیزش تحصیلی را داشته است (01/0>P). این قابلیت پیش‌بینی برای یادگیری خودراهبر نیز معنادار بوده است.
نتیجه گیری: می‌توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت یادگیری خودراهبر و تقویت سواد اطلاعاتی در عناصر یادگیری و آموزش دانش‌آموزان از متغیرهای مؤثر بر آنگیزش تحصیلی دانش آموزان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Information Literacy and Self-directed Learning in Predicting Students’ Academic Motivation

نویسنده [English]

  • Taghi Akbari
Department of Educational Scineces, Faculty of Eductional Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to predict academic motivation based on self-directed learning and information literacy. 
Methods: This was an applied and correlational study. The statistical population of the study includes all high school students in Ardabil City, Iran, in the academic year of 2018-2019. Of them, 360 students from the 11th and12th grades (180 girls and 180 boys) were selected by multistage cluster random sampling. To collect the necessary data, the Self-Directed Learning Scale, the Multidimensional Assessment of School Motivation, and the Information Literacy Assessment of Students were used. Pearson correlation coefficient and stepwise multiple linear regression analysis were employed to analyze the obtained data in SPSS v. 20. 
Results: The current research results signified a significant direct relationship between information literacy, self-directed learning, and academic motivation; information literacy also could predict academic motivation in the study subjects (P<0.01). This predictability was significant concerning self-directed learning.
Conclusion: The obtained data indicated that self-directed learning skills training and improving information literacy were effective in students’ learning and academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • Self-directed learning
  • Academic motivation
  • Education and upbringing