اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش‌آموزان پایه یازدهم مشکین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.3

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش‌آموزان پایه یازدهم مشکین‌شهر انجام گرفت. 
روش ها: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر پایه‌ دوم دوره‌ متوسطه‌ دوم شهر مشکین‌شهر در سال تحصیلی 1396-1395 تشکیل ‌دادند. از میان آن‌ها هشتاد نفر از دانش‌آموزان پسر که نمرات عزت نفس و مهارت‌های حل مسئله آن‌ها در درس فیزیک پایین بود، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه، یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش (هر گروه بیست نفر) جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، تحت آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی قرار گرفتند. 
یافته ها: برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه حل مسئله توسط کسیدی و لانگ و عزت نفس کوپراسمیت استفاده شد. داده‌ها با روش کوواریانس چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها ‌نشان داد که میانگین نمره‌های پس‌آزمون دانش‌آموزان گروه‌های آزمایش نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل به طور معناداری در مهارت حل مسئله و عزت نفس بیشتر بود. 
نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در افزایش مهارت حل مسئله و عزت نفس دانش‌آموزان اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cognitive and Metacognitive Strategies Training on Problem-solving Skills and Self-esteem in Students

نویسندگان [English]

  • Afrasiab Pourhossein 1
  • Gholamhosein Entesar Fumani 1
  • Massoud Hejazi 1
  • Mohammad Narimani 2
1 Department of Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to explore the effects of cognitive and metacognitive strategies training on problem-solving skills and self-esteem in students.
Methods: This was an experimental study with pretest-posttest and a control group design. The statistical population of the study consisted of all 11th-grade students in the second secondary school of Meshkinshahr City, Iran, in the academic year of 2016-2017. Eighty male students with low self-esteem and problem-solving skills impairments in physics were selected and randomly assigned to 3 study groups (one control group & two experimental groups) (n=20/ group). The experimental groups were trained in cognitive and metacognitive strategies. To collect the required data, the Cassidy and Lang's Problem-Solving Style Questionnaire and Coopersmith's (1967) Self-Esteem Inventory were used. The obtained data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA).
Results: The collected results suggested that the mean posttest scores of the students in the experimental groups were significantly higher in problem-solving skills and self-esteem, compared to the control group.
Conclusion: The presented cognitive and metacognitive strategies training was impactful on problem-solving skills and self-esteem in the examined students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive strategies
  • Metacognitive
  • Problem solving skill
  • Self-esteem