تأثیر مشارکت والدین بر کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.8

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مشارکت والدین بر کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان انجام شد. 
روش ها: روش پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز در سال تحصیلی 1397-1398 بودند که از میان آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 371 نفر (172 دختر و 119 پسر) انتخاب شدند. ابزارهای استفاده‌شده شامل پرسش‌نامه کیفیت زندگی تحصیلی (ویلیامز و باتن)، پرسش‌نامه سازگاری (سینها و سینگ) و پرسش‌نامه درگیری تحصیلی (فن و ویلیامز) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری معادلات ساختاری با نرم‌افزار اسمارت PLS.2صورت گرفت. 
یافته ها: نتایج نشان دادند که بین مشارکت والدین با کیفیت زندگی تحصیلی (r=0/387 ، t=10/969) و نیز بین مشارکت والدین با سازگاری دانش‌آموزان (r=0/119 ، t=4/307) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که مشارکت والدین نقش میانجی بین کیفیت زندگی تحصیلی و سازگاری در دانش‌آموزان دارد.
نتیجه گیری: بنابراین مشارکت والدین می‌تواند نقش مهمی در کیفیت تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Parent Participation on Quality of Life and Adjustment in Students

نویسندگان [English]

  • Isa Barghi
  • Peyman Garyi Garavand
Department of Educational, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was The effect of parental participation on the quality of academic life and the Compatibility of students.
Methods: The research method was descriptive and structural equations. The population of this study was male and female high school students in the fourth district of Tabriz in the academic year 2018-2019, which using Cochran's formula and random sampling method 371 people (172 girls and 119 boys). The instruments used included the Williams and Button quality of life questionnaire, Sinha and Singh adaptation questionnaire, and Fan and Williams academic conflict questionnaire. Data analysis using structural equation statistical test with Smart PLS.2 software was developed.
Results: The results showed that there was a positive and significant relationship between parental participation and quality of academic life (r=96.969, t=10) and also between parental participation and student adjustment) (r=0.309, t=4). The structural equations also show that parental involvement plays a mediating role in students' quality of academic life and adjustment.
Conclusion: Therefore, parental involvement can play an essential role in the quality of education and student adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental involvement
  • Quality of academic life
  • Adjustment