رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.32598/JSPI.9.4.7

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل انجام گرفت.
روش ها: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را همه معلمان مقطع متوسطه پایه دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 1396-1397 تشکیل می‌دادند که از میان آن‌ها 129 معلم به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه چابکی سازمانی ژانگ و همکاران، پرسش‌نامه رفتارهای کاری نوآورانه هولمن و همکاران و پرسش‌نامه رضایت شغلی بری‌فیلد و همکاران پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه با رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 42 درصد از کل واریانس رضایت شغلی معلمان بر اساس متغیرهای چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه قابل پیش‌بینی است (P<0/01).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش چابکی سازمانی و رفتارهای کاری نوآورانه به بالا بردن رضایت شغلی معلمان کمک می‌کند و این امر لزوم توجه مسئولین و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش را به سوی این‌گونه متغیرها طلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Organizational Agility, Innovative Work Behaviors, and Job Satisfaction Among the Second-grade High School Teachers

نویسندگان [English]

  • Azim Omidvar
  • Adel Zahed
  • Mehdi Moeinikia
  • Ali Khaleghkhah
Department of Educational Scineces, Faculty of Eductional Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, iran.
چکیده [English]

Objective: The present study explored the relationship between organizational agility, innovative work behaviors, and job satisfaction in second-grade secondary school teachers in Ardebil City, Iran.
Methods: This was a descriptive correlational study. The statistical population of this research was all secondary school teachers in Ardebil City, Iran, in the academic year of 2016-2017. Among them, 129 teachers were selected by cluster random sampling method. The research tools were the Organizational Agility Scale (Zhang et al., 2000), the Innovative Work Behavior Questionnaire (Holman et al., 2011), and the Job Satisfaction Scale (Berifield et al., 1951). Data analysis was performed using  Pearson’s correlation coefficient and regression analysis method.
Results: The obtained results indicated a significant positive correlation between organizational agility, innovative work behaviors, and teachers' job satisfaction. Furthermore, the results of regression analysis revealed that roughly 0.42% of the total variance of job satisfaction was predicted based on organizational agility and innovative work behaviors (P<0.001). 
Conclusion: The obtained results suggested that organizational agility and innovative work behaviors were related to the prevention of teachers' job satisfaction, which calls for the attention of authorities and educators to these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • Organizational agility
  • Innovative work behaviors