دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1399 
پیش‌بینی خودناتوان‌سازی تحصیلی براساس تاب‌آوری و سبک های هویتی

صفحه 68-82

10.22098/jsp.2020.1065

جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی؛ نسرین السادات رسولی طاهر