رابطه بهزیستی روان شناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک دانش آموزان از محیط کلاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد ممتاز گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی روان­شناختی و سرزندگی تحصیلی با ادراک دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سنندج  از محیط ­کلاس بود.
روش­ ها: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش­آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سنندج در سال تحصیلی 1398-1397 بود. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی چند مرحله­ای  تعداد 296 نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­­های پژوهش، مقیاس­های بهزیستی روان­شناختی، سرزندگی تحصیلی و مقیاس (در این کلاس چه می­گذرد) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ­ها: تحلیل داده­ها از طریق مدل­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه نشان داد که بین بهزیستی روان­شناختی و ادراک دانش­آموزان از محیط­کلاس رابطه مثبت و معنادار ( 495/0 r = ، 296 n = و 05/0sig =)، و بین درماندگی روان­شناختی و ادراک از محیط­کلاس رابطه منفی معنی­دار (296, n=01/,  p≤326/0-r=)، همچنین بین سرزندگی تحصیلی و ادراک دانش­آموزان از محیط­کلاس رابطه مثبت و معنادار(296, n=01/,p≤258/0r=)، وجود دارد. بهزیستی روان­شناختی، توانایی پیش­بینی ادراک دانش­آموزان از محیط­کلاس را دارا بود (410/0β =، 001/0>P)، و همچنین درماندگی روان­شناختی قادر به پیش­بینی ادراک دانش­آموزان از محیط کلاس بود (156/0β =، 001/0>P)، در حالی­که سرزندگی تحصیلی قادر به پیش­بینی ادراک دانش­آموزان از محیط­کلاس نبود (09/0β =، 05/0>P).
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که محیط­های آموزشی، به­ویژه مدارس باید به دنبال ارتقاء بهزیستی روان­شناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش­آموزان از طریق بهبود کیفیت آموزش و بهبود کیفیت محیط یادگیری در مدارس باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological well-being and academic vitality with students' perceptions of the classroom environment

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • Rahim Badri-Gargari 2
  • Aram Katourani 3
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 M A in Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective:  The aim of the current research was to study the relationships between the psychological well-being and the academic vitality on the perceptions of high school male students in Sanandaj from the classroom environment.
Methods: The method of this research is correlation. The statistical population consisted of male high school students in Sanandaj city in the academic year 2017-2018. Using  multi-stage cluster sampling method, 296 people were selected and tested. To collect research data, the psychological well-being, academic vitality and scale (what is going on in this class) were used.
Results: Data analysis by Pearson correlation coefficient and multiple regression coefficients showed that there was a positive and significant relationship between psychological well-being and students perception of the environment (r = 0.495, n = 296, and sig = 0.05)، And there was a significant negative correlation between psychological distress and perception of classroom environment (r = -326، n = 296 ،p≤0.01 ) Also, there is a positive and significant relationship between academic vitality and students' perception of the classroom environment (r = 0.258 , n = 296، p≤0.01). Psychological well-being had the ability to predict students' perception of the classroom environment (β = 0.410, P> 0.001), as well as psychological distress, able to predict student perceptions of the environment Class (β = 0.156,), while academic vitality was not able to predict students' perception of classroom environment (β = 0.09, P> 0.05).
Conclusion:   The results showed that’s the educational environments, especially schools, should seek to enhance the psychological well-being and academic vitality of students through improving the quality of education and improving the quality of the learning environment in schools.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-being
  • Academic vitality
  • Perception of the classroom
انصاری، هما. (1396). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر شادکامی، رضایت از مدرسه و باورهای خودکارآمدپنداری تحصیلی دانش‌آموزان دختر شهر اهواز. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،  2(17)، 1-10
بشارت، م. (1388). پایایی و روایی فرم 28 سؤالی مقیاس سلامت‌روانی در جمعیت ایرانی. مجله علمی پزشکی قانونی، 15(2)، 87-91.http://sjfm.ir/article-۱-۱۸۵-fa.html
زنجانی طبسی، ر. (1383). ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روان­شناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.
سانتراک، ج. (2008). روان‌شناسی تربیتی. چاپ اول. ترجمه، شاهده سعیدی، مهشید عراقچی و حسین دانشفر. (1387). تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
سلیگمن، م . (2006). خوشبینی آموخته­شده. ترجمه فروزنده داورپناه و میترا محمدی. (1391)؛ تهران: انتشارات رشد.
شکیب، ز؛ طهماسبی، ر  و نوروزی، آ. (1393). عوامل مؤثر بر سلامت­روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر، بر اساس نظریه شناختی اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 2(2)، 131-142.http://journal.ihepsa.ir/article-1-151-fa.html
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 124-142. [Doi: 93-3-4-8]
نیکدل، ف؛کدیور، پ؛ فرزاد، و و کریمی، ی. (1389). بررسی رابطه ادراک از محیط­کلاس و باورهای انگیزشی (جهت­گیری هدف و خودپنداره تحصیلی) با هیجان­های تحصیلی و یادگیری خودگردان: نقش واسطه­ای هیجان­های تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
Abramson, L. Y., Seligman, M. E., & Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness in humans: critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology87(1), 49. [Doi:10.1037/0021-843X.87.1.49]
Aldridge, J. M., Dorman, J. P., & Fraser, B. J. (2004). Use of multitrait-multimethod modelling to validate actual and preferred forms of the technology-rich outcomes-focused learning environment inventory (TROFLEI). Australian Journal of Educational & Developmental Psychology4, 110-125.https://eric.ed.gov/?id=EJ815557
Au, R. C., Watkins, D., Hattie, J., & Alexander, P. (2009). Reformulating the depression model of learned hopelessness for academic outcomes. Educational Research Review, 4(2), 103-117. [Doi:10.1016/j.edurev.2009.04.001]
Basharat, M. (2010). Reliability and validity of Form 28 Questions of health scale in Iranian population. Journal of Forensic Medicine, 54, 87-91.  (Persian)
Buys, N. J., & Winefield, A. H. (1982). Learned helplessness in high school students following experience of noncontingent rewards. Journal of Research in Personality16(1), 118-127. [Doi:10.1016/0092-6566(82)90045-9]
Carrington, C. C. (2013). Psycho-educational factors in the prediction of academic buoyancy in Second Life® (Doctoral dissertation, Capella University).
Chandavarkar, U., Azzam, A., & Mathews, C. A. (2007). Anxiety symptoms and perceived performance in medical students. Depression and Anxiety24(2), 103-111. [Doi: 10.1002/da.20185]
Collie, R. J., Martin, A. J., Malmberg, L. E., Hall, J., & Ginns, P. (2015). Academic buoyancy, student's achievement, and the linking role of control: A cross‐lagged analysis of high school students. British Journal of Educational Psychology85(1), 113-130. [Doi:10.1111/bjep.12066]
Compton, W. C. (2001). Toward a tripartite factor structure of mental health: Subjective well-being, personal growth, and religiosity. The Journal of Psychology135(5), 486-500. [Doi:10.1080/00223980109603714]
Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403-425. [Doi:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056]
Dorman, J. P. (2009). Partitioning the Variance in Scores on classroom environment instruments. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology9, 18-31.
Dorman, P. (2008). Use of mulAtrait-multimethod modeling to validate actual and preferrd forms of the What Is Happening In this Class? (WIHIC) questionnaire. Learning Environ Research, 11, 179-193. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ815902
Duijn, M., von Rosenstiel, I., Schats, W., Smallenbroek, C., & Dahmen, R. (2011). Vitality and health: A lifestyle programme for employees. European Journal of Integrative Medicine3(2), e97-e101.[Doi:10.1016/j.eujim.2011.04.025]
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta‐analysis of school‐based universal interventions. Child Development82(1), 405-432. [Doi:10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x]
El Ansari, W., & Stock, C. (2010). Is the health and wellbeing of university students associated with their academic performance? Cross sectional findings from the United Kingdom. International Journal of Environmental Research and Public Health7(2), 509-527.  [Doi:10.3390/ijerph7020509]
Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: Development, validity and applications. Learning Environments Research, 1(1), 7-34. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ580085
Fredickson, B. (2002). Positive emotional. In Snyder and Lopez Handbook of positive psychology.
New- York: Oxford University Press.
Gentry, M., Gable, R. K., & Rizza, M. G. (2002). Students' perceptions of classroom activities: Are there grade-level and gender differences?. Journal of Educational Psychology94(3), 539. [Doi:10.1037/0022-0663.94.3.539]
Gibbons, S., & Silva, O. (2011). School quality, child wellbeing and parents’ satisfaction. Economics of Education Review30(2), 312-331. [Doi: 10.1016/j.econedurev.2010.11.001]
Goetz, T., Frenzel, A. C., Pekrun, R., & Hall, N. (2005). Emotional intelligence in the context of learning and achievement. Emotional intelligence: An International Handbook, 233-253.
Heckman, J. J., Stixrud, J., & Urzua, S. (2006). The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market outcomes and social behavior. Journal of Labor Economics24(3), 411-482. URL: https://www.nber.org/papers/w12006
Hoyt, L. T., Chase-Lansdale, P. L., McDade, T. W., & Adam, E. K. (2012). Positive youth, healthy adults: Does positive well-being in adolescence predict better perceived health and fewer risky health behaviors in young adulthood?. Journal of Adolescent Health50(1), 66-73. [Doi:10.1016/j.jadohealth.2011.05.002]
Kashdan, T. B. (2002). Social anxiety dimensions, neuroticism, and the contours of positive psychological functioning. Cognitive therapy and Research26(6), 789-810. URL: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021293501345
Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 207-222.
Konu, A., & Lintonen, T. (2005). Theory-based survey analysis of well-being in secondary schools in Finland. Health Promotion International21(1), 27-36. [Doi:10.1093/heapro/dai028]
LaRocque, M. (2008). Assessing perceptions of the environment in elementary classrooms: The link with achievement. Educational Psychology in Practice24(4), 289-305.  [Doi:10.1080/02667360802488732]
Linnenbrink-Garcia, L., & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology36(1), 1-3. [Doi:10.1016/j.cedpsych.2010.11.004]
Loughran, J. (2013). Developing a pedagogy of teacher education: Understanding teaching & learning about teaching. Routledge.
Martin, A. J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: Towards a further understanding of students with attention‐deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology84(1), 86-107.[Doi:10.1111/bjep.12007]
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. Journal of School Psychology46(1), 53-83. [Doi:10.1016/j.jsp.2007.01.002]
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2009). Academic resilience and academic buoyancy: Multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes, correlates and cognate constructs. Oxford Review of Education35(3), 353-370. [Doi:10.1080/03054980902934639]
Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A., & Marsh, H. W. (2010). Longitudinal modelling of academic buoyancy and motivation: Do the 5Cs hold up over time?. British Journal of Educational Psychology80(3), 473-496. [Doi:10.1348/000709910X486376]
Martin, A. J., Ginns, P., Papworth, B., & Nejad, H. (2013). The role of academic buoyancy in Aboriginal/Indigenous students’ educational intentions: Sowing the early seeds of success for post-school education and training. In Seeding Success in Indigenous Australian Higher Education (pp. 57-79). Emerald Group Publishing Limited. [Doi:10.1108/S1479-3644(2013)0000014003]
Mayya, Sh. S., & Roff, S. (2004). Students perceptions of academic achievers and under-achievers at Kasturba Medical College, India. Education for Health, 17 (3): 280-291. [Doi:10.1080/13576280400002445]
Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. Journal of Educational Psychology, 106(1), 121. [Doi:10.1037/a0033546]
Miller, S., Connolly, P., & Maguire, L. K. (2013). Wellbeing, academic buoyancy and educational achievement in primary school students. International Journal of Educational Research, 62, 239-248. [Doi: 10.1016/j.ijer.2013.05.004]
Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy?. Psychological science, 6(1), 10-19.
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4), 124-142.[Doi: 93-3-4-8]
Nikdel, F., Kadivar, P., Farzad,W., & Karimi, Y. (2011). Study of the relationship between perception of class environment and motivational beliefs (goal orientation and academic self-concept) with academic excitements and self-learning: the role of mediator of academic excitements, master's thesis, Tarbiat Moalem University of Tehran (Persian).
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology review18(4), 315-341. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-006-9029-9
Petegem, K., Aelterman, A., Rossel, Y., Creemers, B. (2006). Student perception as moderator for student wellbeing. Social Integrators Research, (83), 447-463.   [Doi: 10.1007/s11205-006-9055-5]
Phinney, J. S. (1996). Understanding ethnic diversity: The role of ethnic identity. American Behavioral Scientist40(2), 143-152.[Doi: 10.1177/0002764296040002005]
Pimparyon, S. M Caleer, S. Pemba, S., & Roff, P. (2000). Educational environment, student approaches to learning and academic achievement in a Thai nursing school. Medical Teacher22(4), 359-364.[Doi: 10.1080/014215900409456]
Prosser, M., & Trigwell, K. (1999). Understanding learning and teaching: The experience in higher education. McGraw-Hill Education (UK).
Putwain, D. W., Connors, L., Symes, W., & Douglas-Osborn, E. (2012). Is academic buoyancy anything more than adaptive coping?. Anxiety, Stress & Coping25(3), 349-358.[Doi: 10.1080/10615806.2011.582459]
Putwain, D. W., Daly, A. L., Chamberlain, S., & Sadreddini, S. (2015). Academically buoyant students are less anxious about and perform better in high‐stakes examinations. British Journal of Educational Psychology85(3), 247-263. [Doi: 10.1111/bjep.12068]
Salomon, G. (Ed.). (1997). Distributed cognitions: Psychological and educational considerations. Cambridge University Press.
Sanjuán, P., Ruiz, Á., & Pérez, A. (2011). Life satisfaction and positive adjustment as predictors of emotional distress in men with coronary heart disease. Journal of Happiness Studies12(6), 1035-1047.   [Doi:10.1007/s10902-010-9243-5]
Santrock, j. (2008). Educational Psychology. First Edition. Translated by Shaheedeh Saeedi, Mahshid Araghchi & Hossein Daneshfar (2009). Rasa Cultural Services Institute, Tehran. (Persian)
Seligman M. (2006). Optimism taught. Foruzandeh Davarpanah & Mitra Mohammadi translation. (2013) Broadcasting, Tehran  (Persian)
Shakib, Z. Tahmasebi, R & Nowroozi, A. (2015). Factors affecting the health of high school girls in Bushehr city, based on social cognitive theory. Journal of Health Education and Health Promotion. 2(2). 131-142. (Persian)  http://journal.ihepsa.ir/article-1-151-fa.html
Smallheer, B. A. (2011). Learned helplessness and depressive symptoms in patients following acute myocardial infarction. Vanderbilt University.
Sola-Carmona, J. J., Lopez-Liria, R., Padilla-Góngora, D., Daza, M. T., & Sánchez-Alcoba, M. A. (2013). Anxiety, psychological well-being and self-esteem in Spanish families with blind children. A change in psychological adjustment?. Research in Developmental Disabilities34(6), 1886-1890. [Doi: 10.1016/j.ridd.2013.03.002]
Solberg, P. A., Hopkins, W. G., Ommundsen, Y., & Halvari, H. (2012). Effects of three training types on vitality among older adults: A self-determination theory perspective. Psychology of Sport and Exercise13(4), 407-417.[Doi:10.1016/j.psychsport.2012.01.006]
Spear, L. P. (2000). The adolescent brain and age-related behavioral manifestations. Neuroscience & Biobehavioral Reviews24(4), 417-463.
Stecker, T. (2004). Well‐being in an academic environment. Medical Education38(5), 465-478.
Sungur, S., & Gungoren, S. (2009). The role of classroom environment perceptions in self-regulated learning and science achievement. Elementary Education Online8(3), 883-900.
Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2014). Schoolwork engagement and burnout among Finnish high school students and young adults: Profiles, progressions, and educational outcomes. Developmental Psychology50(3), 649.  [Doi: 10.1037/a0033898]
Van Duijn, M., von Rosenstiel, I., Schats, W., Smallenbroek, C., & Dahmen, R. (2011). Vitality and health: A lifestyle programme for employees. European Journal of Integrative Medicine3(2), e97-e101.  [Doi: 10.1016/j.eujim.2011.04.025]  
Van Petegem, K., Aelterman, A., Van Keer, H., & Rosseel, Y. (2008). The influence of student characteristics and interpersonal teacher behaviour in the classroom on student’s wellbeing. Social Indicators Research85(2), 279-291.     [Doi:10.1007/s11205-007-9093-7]
Victoriano, J. R. (2016). An investigation of the generalizability of buoyancy from academics to athletics.
Zanjani Tabasi, R. (2005). Preparing and standardizing the psychological well-being test, Master thesis, University of Tehran. (Persian)
Zimmer-Gembeck, M. J., & Locke, E. M. (2007). The socialization of adolescent coping behaviours: Relationships with families and teachers. Journal of Adolescence30(1), 1-16.[Doi:10.1016/j.adolescence.2005.03.001]
Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., & Drane, J. W. (2005). Adolescent health-related quality of life and perceived satisfaction with life. Quality of life Research14(6), 1573-1584. [Doi:10.1007/s11136-004-7707-y]