دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 6-131