اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 استاد ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش­آموزان مبتلا به اختلال بدتنظیمی خلق مخرب انجام شد.
روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی می باشد. با استفاده از روش نمونه ­گیری هدفمند، 30 دانش آموز مقطع راهنمایی، که با استفاده از مصاحبه تشخیصی، به عنوان افراد مبتلا به اختلال بدتنظیمی خلق مخرب تشخیص داده شده بودند، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آنها به ابزارهای شاخص واکنش­ پذیری عاطفی استرینگرز و همکاران و مقیاس تنظیم هیجانی گارنفسکی و کرایج پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و با استفاده از نرم افزار SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد که درمان شناختی رفتاری باعث کاهش معنی­دار مولفه­های منفی خود تنظیمی هیجانی یعنی ملامت دیگران، نشخوار فکری، فاجعه­سازی و افزایش مولفه­های مثبت تنظیم هیجانی یعنی توجه مثبت، ارزیابی مثبت، توجه مجدد و پذیرش گردید(05/0p<). همچنین این روش درمانی، باعث شد که میزان تحریک پذیری گروه نمونه به میزان قابل ملاحظه­ ای کاهش یابد.
نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که این شیوه درمان می­تواند بر تنظیم هیجانات و کاهش تحریک‌پذیری این بیماران موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of cognitive behavior therapy on emotion regulation and irritability of the students suffered from disruptive mood dysregulation disorder

نویسندگان [English]

  • Hosein Sheybani 1
  • Niloofar Mikaeili 2
  • Mohammad Narimani 3
1 Assistant professor, Department of psychology, Payame Noor university, Tehran, Iran
2 Professor, Department of psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The research aimed at studying the efficacy of cognitive behavior therapy on emotion regulation and irritability of the students suffered from disruptive mood dysregulation disorder.
 Methods: The method of the present study is quasi-experimental. Using purposive sampling thirty junior high school students suffered from disruptive mood dysregulation disorder were selected through diagnostic interview, then were randomly set in an experimental and a control group (each group consisted of 15 people). They answered to emotional reactivity index and Emotional adjustment scale and whose validity and reliability are confirmed. Data were analyzed by Multivariate Analysis of Covariance (MONCOVA) method and using the SPSS-21 software.
Results: The findings showed that cognitive-behavioral therapy significantly reduced the negative components of emotional self-regulation such as blaming others, rumination, catastrophizing, and increasing the positive components of emotional regulation, positive attention, positive evaluation, reconsideration and acceptance. Treatment also led to a significant reduction in the excitability of the sample group.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that this treatment can be effective in emotion regulation and irritability of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavior therapy
  • Emotion regulation
  • Disruptive mood dysregulation disorder
  • Irritability
انجمن روانپزشکی آمریکا. (1394). راهنمای تشخیصی آماری اختلال­های روانی-5 (DSM-5). ترجمه دکتر فرزین رضاعی و همکاران. تهران: انتشارات ارجمند.[https://www.arjmandpub.com/Book/1180]
حسنی، جعفر. (1390).  بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان. تحقیقات علوم رفتاری، 9(4)، 229-240. [https://rbs.mui.ac.ir/article-1-207-fa.html]
شیبانی، حسین؛ میکائیلی، نیلوفر و نریمانی، محمد. (1396). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس، اضطراب، افسردگی و تحریک پذیری دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بد تنظیمی خلق مخرب. روان پرستاری، 5(6)، 37-43. [Doi: 10.21859/ijpn-05066]
قاسم پور، عبدالله؛ سوره، جمال و سیدتازه کند، میرتوحید. (1391). پیش بینی اضطراب مرگ بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، (13)2، 65-72.[http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533827.html]
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1392). مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری،  2(4)، 154-176.
Akiskal, H. S. Benazzi, F. Perugi, G. & Rihmer, Z. n. (2005). Agitated unipolar depression re-conceptualized as a depressive mixed state: implications for the antidepressant-suicide controversy. Journal of Affective Disorders, 85(3), 245-258. [Doi:10.1016/j.jad.2004.12.004]
American Psychological Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edited 5; Translated by Farzin Rezaei. Tehran . Arjmand Publications. 2020. [https://www.arjmandpub.com/Book/1180]
Berking, M. Orth, U. Wupperman, P. Meier, L. L. & Caspar, F. (2008). Prospective effects of emotion-regulation skills on emotional adjustment. Journal of Counseling Psychology, 55(4), 485-494. [Doi: 10.1037/a0013589]
Bettencourt, B., Talley, A., Benjamin, A. J., & Valentine, J. (2006). Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 132(5), 751-777. [Doi: 10.1037/0033-2909.132.5.751]
Caprara, G. V., Barbaranelli, C., & Zimbardo, P. G. (1996). Understanding the complexity of human aggression: Affective, cognitive, and social dimensions of individual differences in propensity toward aggression. European Journal of Personality, 10(2), 133-155.  [Doi: 10.1002/(SICI)1099-0984(199606)]
Copeland, W. E., Angold, A., Costello, E. J., & Egger, H. (2013). Prevalence, comorbidity, and correlates of DSM-5 proposed disruptive mood dysregulation disorder. American Journal of Psychiatry, 170(2), 173-179. [Doi:10.1176/appi.ajp.2012.12010132]
Copeland, W. E., Shanahan, L., Egger, H., Angold, A., & Costello, E. J. (2014). Adult diagnostic and functional outcomes of DSM-5 disruptive mood dysregulation disorder. American Journal of Psychiatry, 171(6), 668-674. [Doi: 10.1176/appi.ajp.2014.13091213]
Fida, R., Paciello, M., Barbaranelli, C.,Tramontano, C., & Fontaine, R. G. (2012). The role of irritability in the relation between job stressors, emotional reactivity, and counterproductive work behaviour. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(1), 31-47. [Doi: 10.1080/1359432X.2012.713550]
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40(8), 1659-1669.[ [Doi:10.1016/j.paid.2005.12.009]
Ghasempour, A., Sooreh, J., & Seid tazeh kand, M. (2012). Predicting death anxiety on emotion cognitive regulation strategies. Knowledge Res Applied Psychology, 13(2), 63-70. (Persian) [http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533827.html]
Gross, J. J., & John, O. P. (2002). Wise emotion regulation. American psychological Association,10, The Guilford Press. [https://psycnet.apa.org/record/2002-06626-012]
Hasani, J. (2011). The Reliability And Validity Of The Short Form Of The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, 9(4), 229-240.(persian) [https://rbs.mui.ac.ir/article-1-207-fa.html]
Houghton, V. T. (2008). A quantitative study of the effectiveness of mindfulness-based stress reduction treatment, using an Internet -delivered self -help program, for women with generalized anxiety disorder, Capella University, ProQuest Dissertations Publishing. [https://www.proquest.com/openview]
Jocobs, M., Snow, J., Geraci, M., Vythilingam, M., Blair, R. J. R., Charney, D. S., Pine, D. S., & Balir, K. S. (2008). Association between level of emotional intelligence and severity of anxiety in generalized social phobia. Journal of Anxiety Disorders, 22(8), 1487–1495.[Doi: 10.1016/j.janxdis.2008.03.003]
Kazdin, A. E. (2002). psychosocial treatments for condact disorder in children and adolescents, A Guide for Treatments that work, UK London, 22, Oxford University Press. [Doi:10.1093/med:psych/9780199342211.003.0005]
Krieger, F. V. & Stringaris, A. (2013). Bipolar disorder and disruptive mood dysregulation in children and adolescents: assessment, diagnosis and treatment. Evidence Based Mental Health, 16(4), 93-94.   [Doi: 10.1136/eb-2013-101400]
Leibenluft, E. (2011). Severe mood dysregulation, irritability, and the diagnostic boundaries of bipolar disorder in youths. American Journal of Psychiatry, 168, 129-142.  [Doi:10.1176/appi.ajp.2010.10050766]
Leibenluft, E., & Stoddard, J. (2013). The developmental psychopathology of irritability. Development and Psychopathology, 25(4), 1473-1487.
MacLeod, C., & Mathews, A. (2012). Cognitive bias modification approaches to anxiety. Annual Review of Clinical Psychology, 8, 189-217. [Doi: 10.1146/annurev-clinpsy-032511-143052]
Mulraney, M. A., Melvin, G. A., & Tonge, B. J. (2014). Psychometric properties of the Affective Reactivity Index in Australian adults and adolescents. Psychological Assessment, 26(1), 148. [Doi:10.1037/a0034891]
Mulraney, M., Melvin, G., & Tonge, B. (2012). Brief report: Can irritability act as a marker of psychopathology. Journal of Adolescence, 37(4), 419-423. [Doi: 10.1037/a0034891]
Narimani, M., Abbasi, M., Abolghasemi, A., & Ahadi, B. (2013). A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 2(4), 154-176. (Persian) jld-2-4-92-5-9
Pickles, A.,  Aglan, A., Collishaw, S., Messer, J., Rutter, M., & Maughan, B. (2010). Predictors of suicidality across the life span: the Isle of Wight study. Psychological Medicine, 40(9):1453-1456. [Doi: 10.1017/S0033291709991905]
Rao, U. (2014). DSM-5: disruptive mood dysregulation disorder. Asian Journal of Psychiatry, 11, 119-123. [Doi:10.1016/j.ajp.2014.03.002]
Rezaee, F., Fakhraee, A., Farmand, A., Niloufari, A., Hashemi Azar, J., & Shamloo, F.(2014). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, American Psychology Association. (Persian)   [https://www.arjmandpub.com/Book/1180]
Roy, A. K.,  Lopes, V., & Klein, R. G. (2014). Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD): A New Diagnostic Approach to Chronic Irritability in Youth. The American Journal of Psychiatry, 171(9), 918–924. [Doi: 10.1176/appi.ajp.2014.13101301]
Savage, J., Verhulst, B., Copeland, W., Althoff, R. R,. Lichtenstein, P., & Roberson-Nay, R. (2015). A genetically informed study of the longitudinal relation between irritability and anxious/depressed symptoms. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(5), 377-384. [Doi:10.1016/j.jaac.2015.02.010]
Scott, S., & O’Connor, T. G. (2012). An experimental test of differential susceptibility to parenting among emotionally-dysregulated children in a randomized controlled trial for oppositional behavior. Journal of Child Psychology Psychiatry, 53, 1184–1193. [Doi:10.1111/j.1469-7610.2012.02586.x. Epub 2012 Aug 6].
Scotto Rosato, N. Correll, C. U. Pappadopulos, E. Chait A., Crystal, S. & Jensen, P. S. (2012). Treatment of Maladaptive Aggressive in Youth Steering Committee: Treatment of maladaptive aggression in youth: CERT guidelines, II: treatments and ongoing management. Pediatrics, 129, 1577–1586. [Doi: 10.1542/peds.2010-1361. Epub 2012 May 28.]
Sheybani, H., Mikaeili, N., & Narimani, M. (2018). The efficacy of emotion regulation training on stress, anxiety, depression and irritability of the students with disruptive mood dysregulation disorder. Iranian  Journal of Psychiatric Nursing, 5(6), 37-43. (Persian) [Doi:10.21859/ijpn-05066]
Stoddard, J., Sharif-Askary, B., Harkins, E. A., Frank, H. R., Brotman, M. A., Penton-Voak, I. S., & et al. (2016). An open pilot study of training hostile interpretation bias to treat disruptive mood dysregulation disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 26(1), 49-57 [Doi: 10.1089/cap.2015.0100]
Stringaris, A., Goodman, R., Ferdinando, S., Razdan, V., Muhrer, E., Leibenluft, E., & et al. (2012). The affective reactivity index: a concise irritability scale for clinical and research settings. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(11), 1109-1117 [Doi: 10.1111/j.1469-7610.2012.02561.x. Epub 2012 May 10.]
Tourian, L., LeBoeuf, A. l., Breton, J.-J., Cohen, D., Gignac, M., Labelle, R., et al. (2015). Treatment options for the cardinal symptoms of disruptive mood dysregulation disorder. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 24(1), 41-43.
Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2008). The cognitive basis of trait anger and reactive aggression: An integrative analysis. Personality and Social Psychology Review, 12(1), 3-21. [Doi:10.1177/1088868307309874]
Yoo, S. H. Matsumoto, D., & LeRoux, J. A. (2006). The influence of emotion recognition and emotion regulation on intercultural adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 30(3), 345-363. [Doi:10.1016/j.ijintrel.2005.08.006].
Waxmonsky, J., Pelham, W., Gnagy, E., Cummings,M.,  O'Connor, B & et al (2008). The efficacy and tolerability of methylphenidate and behavior modification in children with attention-deficit/hyperactivity disorder and severe mood dysregulation. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 18(6), 573–588. [Doi: 10.1089/cap.2008.065]
Waxmonsky, J., Wymbs, F., Pariseau, M., Belin, P., Waschbusch, D., & et al (2013). A novel group therapy for children with ADHD and severe mood dysregulation. Journal of Attention Disorders, 17(6), 527-541. [Doi: 10.1177/1087054711433423]