دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تیر 1401 
بررسی پایایی و روایی سیاهه فرسودگی در مدرسه

صفحه 111-119

10.22098/jsp.2022.1699

ساناز عینی؛ سولماز ارشادی فرد؛ بهمن زردی؛ زهره هاشمی