مدل‌یابی تاثیر خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه با میانجیگری خودتنظیمی و خودکارآمدی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی تربیتی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مدل­یابی تاثیر خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی با میانجی‌گری خودتنظیمی و خودکارآمدی بود.
روش ­ها: روش این پژوهش از نوع همبستگی – معادلات ساختاری بود. جامعه­ ی آماری آن تمامی دانش­ آموزان دختر دوره­ ی دوم متوسطه نیم­سال اول تحصیلی 98-1397 در استان قم بودند که 278 دانش­ آموز با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. داده ها از پرسش‌نامه­ ها­ی خودارزیابی (جاج، ارز، بونو و تئورسن)، خودتنظیمی(بوفارد، بویسورت، ویز و لراچ) و خودکارآمدی (پاتریک، هیکس و راین) و نمره­ ی ریاضی نوبت اول و نمره­ ی آزمون هماهنگ جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS 25 و   AMOSو با استفاده از تحلیل مسیر از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد همبستگی بین خودارزیابی و پیشرفت درس ریاضی(r=0/42)، خودتنظیمی و پیشرفت درس ریاضی(r=0/40) و خودکارآمدی ریاضی و پیشرفت درس ریاضی(r=0/50) است که همه روابط در سطح اطمینان 99 درصد معنی‌‌دار هستند. شاخص‌‌های برازش مدل نیز نشان داد مدل تئوریکی طراحی شده از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه گیری: خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش ­آموزان با میانجیگری خودتنظیمی و خودکارآمدی ریاضی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Self-Assessment Impact on Mathematics Achievement with intermediation Self-Regulation and Mathematic Self-Efficacy of high School Students

نویسندگان [English]

  • Azam Zare 1
  • Hasan Heidari 2
  • Hosein Davoodi 3
  • Mahdi Moeini Kia 4
1 PhD in Educational Psychology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Associate Professor of Counseling Department, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
3 Assistant Professor of Counseling Department, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to model the effect of self-assessment on the progress of mathematics lessons with the mediation of self-regulation and self-efficacy.
Methods: The method of this research was correlation-structural equations. Its statistical population was all female students of the second year of high school in the first semester of 2017-2018 in Qom province, 278 students were selected by multi-stage cluster random sampling method. Data from self-assessment questionnaires (Judge, Erez, Bono & Theorsen), self-regulation (Bouffard, Boisvert, Wiese & Lerach), self-efficacy (Patrick, Hicks, & Raine) and turn-taking math score. The scores of the coordinated test were collected and analyzed with the help of SPSS 25 and AMOS software and using path analysis of structural equation modeling.
Results: The results of the data analysis showed that there is a correlation between self-assessment and the progress of the math lesson (r=0.42), self-regulation and the progress of the math lesson (r=0.40), and the self-efficacy of the math and the progress of the math lesson (r=0.50). All relationships are significant at the 99% confidence level. The model fit indices also showed that the designed theoretical model has a good fit.
Conclusion: self-assessment has an effect on the progress of students' math lessons through the mediation of self-regulation and  math self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-assessment
  • Self-regulation
  • Self-efficacy
  • Progress in math lessons
برزگر بفرویی، ک.، هاشمی، ا.، و زارعی محمودآبادی، ح. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان­های دانش­آموزان دبیرستانی. مجله روان‌شناسی مدرسه، 8(1)، 26-42.  http://jsp.uma.ac.ir/article_794.html    
حیدری، ح.، زارع، ا.، و محمدی، م. (1397). اثربخشی بازی درمانی بر ارتقا یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانایی‌های  یادگیری، 7(3)، 57-76.     10.22098/jld.2018.627] [Doi:
عالی پور بیرگانی، س.، صداقت، ف.، و سحاقی، ح. ( 1395). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و هوش معنوی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان جندی­شاپور شیراز. مجله پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، 1(1)، 14-21. https://ijndibs.com/article-1-25-fa.html
عرب زاده، م.، کاووسیان، ج.، و کریمی، ک. (1397). بررسی رابطه خودکارآمدی و امیدواری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان. مجله رویش روان‌شناسی، 7(4)، 137-150.https://frooyesh.ir/article-1-336-fa.html
کاردان، ع. (1395). علوم تربیتی: ماهیت و قلمرو آن. چاپ نهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.
گرشاسبی، ا.، فتحی واجارگاه، ک.، و عارفی، م. (1398). تأثیر یادگیری مشارکتی همیار دبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود در دانش‌آموزان سوم دبیرستان با رویکرد مدل جسیکاو. مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(1)، 45-68.http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html
نصری، ص.، و بیاناتی، م. (1394). مدل­یابی روابط ساختاری کسب­های انگیزشی، خودکارآمدی با خود­تنظیم تحصیلی در دانش‌آموزان. مجله پژوهش در آموزش، 1( 5)، 13-31. https://journals.sru.ac.ir/article_452_872b0e36484abde7da3ff771dbe3d334.pdf
نعمت طاووسی، م.، و قهری صارمی، ز. (1396). هسته ارزشیابی­های خود و فرسودگی تحصیلی، نقش واسطه­ای سبک‌های مقابله­ای. مجله پژوهش در نظام آموزشی، 11(38)، 81-101.http://www.jiera.ir/article_59729.html
Alipour Birgani, S., Sadaqat, F., & Sahaqi, H. (2015). Investigating the relationship between academic self-efficacy and spiritual intelligence with the psychological well-being of Jundi-Shapoor Shiraz students. Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 1(1), 14-21. https://ijndibs.com/article-1-25-fa.html
Arabzadeh, M., Kavossian, J., & Karimi, K. (2017). Investigate the relationship between self-efficacy and hope with academic achievement in students. Rooyesh, 7(4), 137-150. [In Persian]  [Doi:  20.1001.1.2383353.1397.7.4.8.3]
Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychology, 28(2), 117-148. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326985ep2802_3
Barzegar bafrooei, K., Hashemi, H., & Zareei Mahmoodabadi, H. (2019). The Effectiveness of Training Self-Regulatory Learning Strategies on the Academic Emotion of High School Students. Journal of  School Psychology and Institutions, 8(1), 26-42. [In Persian][Doi: 10.22098/jsp.2019.794]
Blair, C., & Raver, C. (2015). School readiness and self-regulation: A developmental psycholobiological approach. Annual Review of Psychology, 66, 711-731. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4682347/
Busato, V., Prins, F., Elshout, J., & Hanaker C. (2000).  Intellectual ability, learning style achievent motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, (22), 1057-1068. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886999002536
Dzinovic, V., Devic, R., & Deric, I. (2019). The role of self-control, self-efficacy, metacognition, and motivation in predicting school achievement. PsychologijA, 52(1), 35- 52. [Doi:10.2298/PSI180202027D]
Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T., Fabes, R., & Shepard, S. (2003). The relations of regulation and emotionality to children’s externalizing and inter analizing problem behavior. Child Development,72 (4), 1112-1134. [Doi:10.1111/1467-8624.00337]
Fauzi, A., & Widjajanti, D. (2018). Self-regulated learning: The effect on student’s mathematics achievement. Journal of  physics, 1097.012139. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1097/1/012139
Garshasbi, A., Fathi Vajargah, K., & Arefi, M. (2018). The effect of teacher's assistant cooperative learning and self-evaluation on self-motivation in third high school students with Jessica's model approach. Journal of New Approaches in Educational Management, 10(1), 45-68. [In Persian]   http://jedu.marvdasht.iau.ir/article_3458.html
Heidari, H., Zare, A., & Mohammadi, M. (2018). The effectiveness of game therapy on improvement of math concept learning and ability of problem-solving in students with learning disability in math. Journal of Learning Disabilities, 7(3), 57-76. [In Persian] [Doi: 10.22098/jld.2018.627]
Kardan, A. (2015). Educational sciences: its nature and scope. Ninth edition. Tehran: Organization for the study and compilation of university humanities books.  [In Persian] 
Lawrence, A., & Saileela, K. (2019). Self-regulation of higher secondary students in relation to achievement in mathematics. Journal of multi discriplinary Research, 9(1), 258-265. http://zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2019/ZIJMR/29_ZIJMR_VOL9_ISSUE_1_JANUARY_2019.pdf
Nasri, S., and Bayanati, M. (2014). Modeling the structural relationships of motivational acquisitions, self-efficacy with academic self-regulation in students. Journal of Research in Education, 1(5), 13-31. [In Persian] 
Nemat tavousi, M., & Ghahri saremi, Z. (2017). Core self-evaluations and academic burnout: The mediating role of coping styles. Journal of Research in Educational Systems, 11(38), 81-101. [In Persian]  [Doi: 10.22034/jiera.2017.59729]
Panadero, E., Jonsson, A., & Botella, J. (2017). Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: Four meta-analyses. Educational Researech Review, 22(2017), 74- 98.
Papanthymon, A., & Darra, M. (2018). Student self-assessment in higher education: The international experience and the Greek example. Journal of Education, 8(6), 130-147. https://eric.ed.gov/?id=EJ1201389
Salami, S. (2010). Emotional intelligence, self-efficacy, psychological well-bing and students attitudes: Implications for quality education. European Journal of Educational Studies, 2(3), 247-257. [Doi:10.18767/EJES.71026]