بررسی پایایی و روایی سیاهه فرسودگی در مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد پرستاری داخلی و جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی مقیاس فرسودگی در مدرسه بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل دادند. نمونه­ی مورد بررسی 350 نفر دانش ­آموز (180 دختر و 170 پسر) بود که به روش خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، سیاهه فرسودگی در مدرسه (سالملا_آرو و همکاران، 2009) و مقیاس نیازهای بنیادین روان شناختی در دانش­ آموزان (تیان و همکاران، 2014) بود. جهت بررسی پایایی مقیاس از روش ضریب همسانی درونی و روایی مقیاس از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم افزار 25 SPSS  و 8/8 LISREL انجام شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است (فرسودگی در تکالیف مدرسه 88/0، بدبینی نسبت به اهمیت و معنی مدرسه 89/0، حس ناکارآمدی در مدرسه 77/0 و کل مقیاس 84/0). همچنین، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی بیانگر روایی مناسب مقیاس است (96/0=CFI، 94/0=RFI، 93/0= NNF و 049/0=RMSEA) بود.
نتیجه‌گیری: بنابراین می­توان گفت که این مقیاس ابزار مناسبی جهت سنجش میزان فرسودگی دانش آموزان در مدرسه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Validity of School Burnout List (SBI)

نویسندگان [English]

  • sanaz eyni 1
  • Solmaz Ershadifard 2
  • Bahman Zardi 3
  • Zohreh Hashemi 4
1 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Master of internal nursing and surgery, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 Master of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Maragheh , Maragheh, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the reliability and validity of the burnout scale at school.
Methods: The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study consisted of all high school students of Ardebil high school. The sample consisted of 350 students (180 girls and 170 boys) who were selected by multistage cluster sampling. Research tools were the burnout list at school (Salmella-Aro et al., 2009) and the scale of basic psychological needs in students (Tian et al., 2014). Internal consistency coefficient method and Pearson correlation coefficient and confirmatory factor analysis were used to evaluate the reliability of the scale. Data analysis was performed using SPSS 25 and LISREL 8.8 software.
 Results: The results of internal consistency showed that this scale had good reliability (exhaustion at school 0.88, cynicism toward the meaning of school0.89, sense of inadequacy at school 0.77 and 0.84 total scale). Also, the results of confirmatory factor analysis indicated appropriate validity of the scale (CFI = 0.96, RFI = 0.94, NNF = 0.93 and RMSEA = 0.049).
Conclusion: Therefore, it can be said that this scale is a good tool for measuring students' Burnout at school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Validity
  • School burnout
بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی، مریم و فتحی، مریم. (1391).  ساختار عاملی پرسش نامه فرسود گی تحصیلی  با استفاد از تحلیل عامل تاییدی در دانش‌آموزان متوسطه.  فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 3(7)163-179.
رستمی، زینب؛ عابدی، محمدرضا و شوفلی، ویلمار بی. (1390). هنجاریابی مقیاس فرسود گی تحصیلی مسلش در دانشجویان دانشگاه اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی،13(1)، 21-38.
عینی، ساناز؛ نریمانی، محمد و بشرپور، سجاد. (1398). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس سرزندگی تحصیلی و یادگیری خود‌راهبر دانش‌آموزان دختر. راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 33-45.
نریمانی، محمد؛ عالی ساری نصیرلو، کریم و موسی‌زاده، توکل. (1393). مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(3)، 79-99.                                     [Doi: jld-3-3-93-3-6]
نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. (1397). تبیین فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خود‌دلسوزی و حس ‌‌انسجام. فصلنامه سلامت روان کودک، ۵ (۱)، 36-47. http://childmentalhealth.ir/article-۱-۲۹۶-fa.html
Badri Gregory, R., Mesr Abadi, J., Palangi, M., & Fathi, M. (2012). Factor structure of the academic burnout questionnaire using confirmatory factor analysis in high school students. Journal of Educational Measurement, 3 (7) 163-179.) Persian (
Bagley, C. (1993). Development of an adolescent stress scale for use by school counselors. School Psychology International, 13, 31–49. [Doi:10.1177/0143034392131003]
Berndt, T.J., & Miller, K.E. (1990). Expectancies, values, and achievement in junior high school. Journal of Educational Psychology, 82, 319–326.
Byrne, D.G., Davenport, S.C., & Mazanov, J. (2007). Profiles of adolescent stress: The development of the adolescent stress questionnaire (ASQ). Journal of Adolescence, 30, 393–416. [Doi: 10.1016/j.adolescence.2006.04.004]
Cadime, I., Pinto, A. M., Lima, S., Rego, S., Pereira, J., & Ribeiro, I. (2016). Well - being and academic achievement in secondary school pupils: The unique effects of burnout and engagement. J Adolesc, 53, 169 - 179. [Doi:10.1016/j. adolescence. 2016. 10. 003]
Eccles, J.S. (2004). Schools, academic motivation, and stage-environment fit. In R.M. Lerner & L.D. Steinberg (Eds.), Hand book of adolescent psychology (pp. 125–153). Hoboken, NJ: Wiley.
Einy, S., Narimani, M., & Basharpoor, S. (2019). Prediction of academic achievement based on academic buoyancy and self-directed learning of female students. Cognitive Strategies in Learning, 7(12), 33-45. (Persian) [Doi:10.22084/j.psychogy.2018.13800.1603]
Fuligni, A.J., Eccles, J.S., & Barber, B.L. (1995). The long-term effects of seventh-grade ability grouping in mathematics. Middle grades schooling and early adolescent development: II. Interventions, practices, beliefs, and contexts. Journal of Early Adolescence, 15, 58–89. [Doi:10.1177/0272431695015001005]
Ge, X., Lorenz, F.O., Conger, R.D., Elder, G.H., & Simons, R.L. (1994). Trajectories of stressful life events and depressive symptoms during adolescence. Developmental Psychology, 30, 467–483.
Kasen, S., Johnson, J., & Cohen, P. (1990). The impact of school emotional climate on student psychopathology. Journal of Abnormal Child Psychology, 18, 165–177. [Doi: 10.1007/BF00910728]
Kiuru, N., Aunola, K., Nurmi, J.-E., Leskinen, E., & Salmela-Aro, K. (2008). Peer group influence and selection in adolescents' school burnout: A longitudinal study. Merrill-Palmer Quarterly, 54(1), 23–55. [Doi:10.1353/mpq.2008.0008]
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397–422. [Doi:10.1146/annurev.psych.52.1.397]
May, R. W., Seibert, G. S., Sanchez - Gonzalez, M. A., & Fincham, F. D. (2016). Physiology of school burnout in medical students: Hemodynamic and autonomic functioning. Burnout Research, 3(3), 63 - 68. [Doi:10. 1016/j.burn.2016.05. 001]
McNamara, S. (2000). Stress in young people: What’s new and what can we do? London: Continuum International Publishing group.
Narimani, M., Alisari Nasirlou, K., & Mosazadeh, T. (2014). The effect of excitement-focused therapy and impulse control on educational burnout and positive and negative training emotions in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(3), 79-99. (Persian)  [Doi: jld-3-3-93-3-6]
Narimani, M., Einy, S., & Tagavy, R. (2018). Explaining students' academic burnout based on self-compassion and sense of coherence . Journal of Child Mental Health, 5 (1), 36-47. (Persian) http://childmentalhealth.ir/article-1-296-fa.html
Pomerantz, E.M., Altermatt, E.R., & Saxon, J.L. (2002). Making the grade but feeling distressed: Gender differences in academic performance and internal distress. Journal of Educational Psychology, 94, 396–404.
Rostami, Z., Abedi, M. R., Shofli, W. B. (2011). Abi-Normative Scale of Academic Burnout Scale in Isfahan University Students. New Educational Approaches, 13 (1). 21-38.) Persian (
Rudolph, K.D., Lambert, S.F., Clark, A.G., & Kurlakowsky, K.D. (2001). Negotiating the transition to middle school: The role of self-regulatory processes. Child Development, 72(3), 929–946. [Doi:10.1111/1467-8624.00325]
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. (2009). School Burnout Inventory (SBI): Reliability and Validity. European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57.
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Pietikäinen, M., & Jokela, J. (2008). Does school matter? The role of school context for school burnout. European Psychologist, 13(1),  12–23. [Doi:10.1027/1016-9040.13.1.12]
Schaufeli, W.B., Martinez, I., Pinto, A.M., Salanova, M., & Bakker, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 464–481. [Doi:10.1177/0022022102033005003]
Spruijt-Metz, D., & Spruijt, R.J. (1997). Worries and health in adolescence: A latent variable approach. Journal of Youth and Adolescence, 26(4), 485–501. [Doi:10.1023/A:1024537623011]
Wentzel, K.R., Barry, C., & Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. Journal of Educational Psychology, 96(2), 195–203. [Doi:10.1037/0022-0663.96.2.195]