بررسی ارتباط هوش معنوی، شیوه فرزندپروری والدین و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه مشگین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیارگروه پرستاری مراقبت های ویژه و اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با  هدف تعیین ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با هوش معنوی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه مشگین شهر انجام شد.
روش‌ها: طرح پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. 380 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای  وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق شامل مقیاس شیوه فرزندپروری بامریند، هوش معنوی کینگ و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی بودند..
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین شیوه فرزندپروی سهل گیر و مقتدرانه والدین با هوش معنوی دانش آموزان به ترتیب رابطه معکوس و مستقیم معنادار و بین شیوه فرزندپروی سهل­گیر با رفتارهای پرخطر دانش­آموزان رابطه مستقیم معنادار و بین شیوه فرزندپروی مقتدرانه با رفتارهای پرخطر دانش آموزان رابطه معکوس معنادار وجود داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بنابراین، والدین مقتدر و منطقی فرزندانی را تربیت می کنند که از هوش معنوی بالایی برخوردار  بوده و از انجام رفتارهای پرخطر دور می باشند.در همین راستا توصیه می شود ضمن توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت، به والدین شیوه های صحیح فرزند پروری آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Spiritual Intelligence, Parenting Styles and Risky Behaviors among High School Students in Meshgin Shahr

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Shirafkan Ajirloo 1
  • Mahmood Shamshiri 2
  • Behnam Molaei 3
1 M.A. in Clinical Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Critical Care Nursing, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: This descriptive-correlational study aimed to investigate the relationship among parenting style, spiritual intelligence and high-risk behaviors in Meshginshahr high school students.
Methods: Using the stratified sampling method, a sample of 380 students were included in the study. The research tools of Iranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS), Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) and Baumrind's parenting styles questionnaire were used to collect data.
Results: The results showed a significant negative correlation between perceived authoritarian parenting style and students’ spiritual intelligence, and also there was a significant positive correlation between the parenting styles and spiritual intelligence of students (P<0.05). Furthermore, there was a significant positive correlation between permissive parenting style and high-risk behaviors among the students, and there was significant negative correlation between authoritarian parenting style and parents' high-risk behaviors (P<0.05).
Conclusion:  However, authoritative and logical parents nurture children with high spiritual intelligence that avoid risky behaviors. Therefore, it is recommended for educational managers to assess the perceived parenting styles among students and provide needed information for their parents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting style
  • Spiritual intelligence
  • High-risk behaviors
افشار، سارا؛ صدیقی ارفعی، فریبرز؛  جعفری، اصغر و محمدی، حسین. (1394). رابطه‌ی ابعاد هوش معنوی و گرایش به اعتیاد و مقایسه‌ی آن بین دانشجویان دختر و پسر. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1(2)، 18-10. [Doi:10.22037/jrrh.v1i2.8019]
آهنگر انزابی، احد؛ شریفی درآمدی، پرویز و فرج‌زاده، رباب. (1390). رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. 1(1)،8-1. https://cbs.ui.ac.ir/article_17276.html
اسماعیل زاده، هاجر؛ اسدی، مسعود؛ میری، میرنادر و کرامتکار، مریم. (1393). بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قزوین در سال‌های۹۱-۱۳۹۰. مجله اپیدمیولوژی ایران. ۱۰ (۳) ،۷۵-۸۲. http://irje.tums.ac.ir/article-1-5282-fa.html
رقیب، مائده سادات؛ سیادت، سید علی؛ حکیمی نیا، بهزاد؛ و احمدی، سیدجعفر(1389). اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله دست آوردهای روان شناختی، 17(1)، 141-164.   https://psychac.scu.ac.ir/article_11676.html?lang=fa
زاده محمدی، علی؛ احمدآبادی، زهره و حیدری، محمود. (1390). تدوین و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 17(3)، 225-218.http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1417-fa.html
زارعی، اقبال. (1389). بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری والدین با ارتکاب نوجوان به رفتارهای پرخطر بر اساس مقیاس کلونینگر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۱۸ (۳) ،۲۲4-۲20.http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1095-fa.html
حاجی غلامی یزدی، عهدیه و علاقبند، مریم. (1392). تأثیر آموزش مهارت فرزند پروری بر نگرانی، اضطراب و باورهای خودکارآمد والدین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۲۱ (۲) :۱۳۶-۱۴۷.http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-2421-fa.html
کهریزه، مهناز. (1398). رابطه هوش معنوی، سبک‌های فرزندپروری و تاب‌آوری در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان. 2(14)، 79-68.   http://noo.rs/iNN8C
شکری، نسرین؛یوسفی، مرضیه؛ صفایی راد، ایرج؛ اکبری، طیبه؛ موسوی، سیده مریم و همکاران. (1394). همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز با شیوه های فرزند پروری والدین. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. ۵ (۱)، ۷۳-۸۲.http://jhpm.ir/article-1-547-fa.html
مرزبان، آمنه. (1397). بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر قم در سال ۱۳۹۵ . مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (جهرم)، ۱۶(۳)،۴۴-۵۱. [Doi:10.52547/jmj.16.3.44]
نریمانی، محمد؛ یوسفی فاطمه و کاظمی، رضا. (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 124-142.    [Doi: 93-3-4-8]
هاشمی، زهره؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. (1399). بررسی نقش تعدیل کننده ی هوش معنوی در رابطۀ بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی تحصیلی دانش‌آموزان. مجله علوم روان‌شناختی، 19(88)، 451-461. [Doi: 20.1001.1.17357462.1399.19.88.2.4]
Afshar, S., SeddighiArfaei, F., Jafari, A., &Mohammadi, H. (2015). The relationship of spiritual intelligence factors and tendency to addiction and Its comparison between girls and boys students. Journal of Research on Religion and Health, 1(2), 10-18. (Persian)[Doi:10.22037/jrrh.v1i2.8019]
Ahangareanzabi, A., Sharifidramadi, P., &Farajzadeh, R. (2011). The Relationship between parenting style and adolescent’s aggression in Shabestar City. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 1(1), 1-8. (Persian) https://cbs.ui.ac.ir/article_17276.html?lang=en
Arman, S., Salimi, H., & Maracy, M. (2018). Parenting Styles and Psychiatric Disorders in Children of Bipolar Parents [Original Article]. Advanced Biomedical Research, 7(1), 147-147. [Doi:10.4103/abr.abr_131_18]
Chan, Y., W, A., Siu, Y., & Angela, F. (2016). Application of the Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) Among Hong Kong University Students. International Journal of Transpersonal Studies, 35(1). [Doi:10.24972/ijts.2016.35.1.1]
Esmaielzadeh, H., Asadi, M., Miri, N., & Keramatkar, M. (2014). Prevalence of High-Risk Behaviors Among High School Students of Qazvin in 2012 [Research]. Iranian Journal of Epidemiology, 10(3), 75-82.  http://irje.tums.ac.ir/article-1-5282-en.html
Hajigholami Yazdi, A., & Alagheband, M. (2013). Effectiveness of Parental Skills Training on Worry, Anxiety and Self-Efficacy Beliefs of Single-Child and Multi-Child Parents [Original article]. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 21(2), 136-147. http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-2421-fa.html
Hashemi, Z., Eyni, S., Tagavi, R. (2020). The moderating role of spiritual intelligence in the relationship between hexaco personality dimensions and students' academic stress. Journal of Psychological Sciences, 19(88), 451-461. (Persian) [Doi:20.1001.1.17357462.1399.19.88.2.4]
Hosseini, M., Elias, H., Krauss, S. E., & Aishah, S. (2010). A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence, factors that may contribute to individual differences in spiritual intelligence and the related theories. Journal of social sciences, 6(3), 429-438. [Doi:10.3844/jssp.2010.429.438]
Kahrizeh, M. (2019). The relationship between spiritual intelligence, parenting styles and resilience in predicting social adjustment of students. Journal of New Advances in Psychology, Training and Education,2(14), 68-79. (Persian) http://noo.rs/iNN8C
Keenan, H. E. (2018). Description of Parents Knowledge of the Nature and Needs of Gifted Children and Their Parenting Styles. Youngstown State University.
King, D. B., & DeCicco, T. L. (2009). King, D. B., & DeCicco, T. L. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual intelligence. International Journal of Transpersonal Studies, 28(1), 68–85. International Journal of Transpersonal Studies, 28 (1).[Doi: 10.24972/ijts.2009.28.1.68]
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.[Doi:10.1177%2F001316447003000308]
Marzban, A. (2018). Prevalence of High-Risk Behaviors in High School Students of Qom, 2016 [Research]. Pars of Jahrom University of Medical Sciences, 16(3), 44-51. (Persian)  [Doi:10.52547/jmj.16.3.44]
Nanthamongkolchai, S., Ngaosusit, C., & Munsawaengsub, C. (2007). Influence of parenting styles on development of children aged three to six years old. J Med Assoc Thai, 90(5), 971-976. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17596054/
Narimani, M., Yosefi, F., & Kazemi, R. (2014). The role of attachment styles and quality of life in predicting psychological well-being in adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 3(4),124-142. (Persian) [Doi: 93-3-4-8]
Newman, K., Harrison, L., Dashiff, C., & Davies, S. (2008). Relationships between parenting styles and risk behaviors in adolescent health: an integrative literature review. Rev Lat Am Enfermagem, 16(1), 142-150.  [Doi:10.1590/s0104-11692008000100022]
Olszewski-Kubilius, P. (2008). The role of the family in talent development. In Handbook of giftedness in children: Psychoeducational theory, research, and best practices. (pp. 53-70). Springer Science + Business Media. [Doi:10.1007/978-0-387-74401-8_4]
Rahmanian, M., Hojat, M., Jahromi, M. Z., & Nabiolahi, A. (2018). The relationship between spiritual intelligence with self-efficacy in adolescents suffering type 1 diabetes. J Educ Health Promot, 7, 100.[Doi:10.4103/jehp.jehp_21_18]
Raghib, M., Hakiminia, S., & Ahmadi, S. J. (2010). Psychometric Properties of Spiritual Intelligence Self Report Inventory (SISRII 24) among Students in Isfahan University. Journal of Psychological Achievements, 17(1), 141-164.
Shokri, N., Yusefi, M., Safaye Rad, I., Akbari, T., Musavi, S., & Nazari, H. (2015). Correlation between risky behaviors in the pre-university adolescent students in Hamadan with Parents’ child raising method. Journal of Health Promotion Management, 5(1), 73-82 http://jhpm.ir/article-1-547-en.html
Wang, T., Xu, Q., & Hu, J. F. (2019). Emotions and Parenting in Learning Among Chinese Children. New Dir Child Adolesc Dev, 2019(163), 39-65. [Doi:10.1002/cad.20269]
Zadeh Mohammadi, A., Ahmadabadi, Z., & Heidari, M. (2011). Construction and Assessment of Psychometric Features of Iranian Adolescents Risk-Taking Scale. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 17(3), 218-225. (Persian) http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1417-en.html
Zarei, E. (2010). Relationship Between Parent Child– Rearing Practices and High-Risk Behavior on Basis of Cloninger's Scale. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 18(3), 220. http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1095-en.html