نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و عادت های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

jsp-3-1-93-3-2

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین عادت های مطالعه و راهبردهای فراشناختی خواندن با
انگیزش پیشرفت دانش آموزان بود. روش پژوهش، از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش
89 تشکیل م یداد. - را کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان های دولتی شهر سمنان در سال تحصیلی 90
نمونه پژوهش شامل 240 دانش آموز دختر بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحل های
انتخاب شدند و پرسش نامه های انگیزش پیشرفت، عادت های مطالعه و راهبردهای فراشناختی خواندن را
تکمیل کردند. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده
گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 60 % از واریانس انگیزش پیشرفت توسط دو مؤلفه حمایتی و کلی
22 % از واریانس انگیزش پیشرفت از طریق مؤلفه های / راهبردهای فراشناختی خواندن تبیین شد. همچنین 9
حافظه، وضعیت فیزیکی، انگیزش یادگیری و یادداش تبرداری عادت های مطالعه پیش بینی گردید. از آنجا
که راهبردهای فراشناختی خواندن، متغیر پیش بین قوی تری در انگیزش پیشرفت دانش آموزان محسوب
می شود پس ضروری است در مدارس بیشتر به این متغیر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between reading metacognition strategies and study habits on academic motivation

نویسندگان [English]

  • Z Poortaheriyan 1
  • M Khosravi 2
  • M.A Mohammadifar 2
1 M. A of Educational Psychology, Semnan university
2 Assistant Professor of Education, Semnan University
چکیده [English]

The aim of the present research was investigating the relationship
between study habits and reading metacognition strategies and academic
motivation. The research employed a correlational design. The population of
this research included all high school female students in 2011-2012
academic year in governmental high schools of Semnan City. The sample of
this study was 240 female students selected through using random cluster
sampling method. They completed Hermans achievement motivation, Study
Habit Inventory (PSSHI) and reading metacognition strategies
questionnaires. Pearson correlation coefficient and Step by Step Regression
were applied for analyzing the data. The results showed that 60% of
achievement motivation was determined by supportive and global reading
metacognition strategies. Also, 22.9% of achievement motivation was
predicted to be the result of factors like: memory, physical status, learning
motivation and note taking study habits. Since reading metacognition
strategies were important predictor in prediction of student’s achievement
motivation, this variable should be considerd more in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study habits
  • reading metacognition strategies
  • academic motivation
  • female students
اشعری، نرگس؛ شفیع آبادی، عبدالله و سودانی، منصور ( 1389 ). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای
یادگیری بر عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر دوره ی پیش دانشگاهی شهر
.7-22 ، اهواز. فص لنام ه ی یافت ههای نو در روا نشناسی، 13
احمدی، سیروس؛ نمازی زاده، مهدی؛ عبدلی، بهروز و سیدعالی نژاد، آزاده ( 1388 ). مقایسه انگیزش
.19-28 ،(3) پیشرفت بازیکنان تیم های رده بالا و پایین لیگ برتر فوتبال. فص لنام هی المپیک، 17
اکبری، بهمن ( 1386 ). روایی و اعتبار آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بر روی دانش آموزان دوره ی
متوسطه ی استان گیلان. مجل هی دانش و پژوهش در علو متربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان
1 . Colak
نقش راهبردهای فراشناختی خواندن و عادت های مطالعه در انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر
34
.73 -96 ،(16) ( اصفهان)، 21
تمنایی فر، محمدرضا؛ گندمی، زینب ( 1390 ). رابطه ی انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان .
.15-19 ،(1) فص لنام هی راهبردهای آموزش، 4
جوادی، مرضیه؛ کیوا نآرا، محمود؛ یعقوبی، مریم؛ حس نزاده، اکبر؛ عبادی، زهرا ( 1389 ). رابطه بین
آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
.246-254 ،(3) مجل هی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10
حسین چاری، مسعود؛ سماوی، عبدالوهاب و کردستانی، داوود ( 1388 ). انطباق و بررسی شاخص های
روان سنجی پرسش نامه ی راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره ی متوسطه.
.135-163، (21) فص لنام هی مطالعات روا نشناختی، 8
خدامی، نغمه؛ عابدی، احمد؛ آتش پور، حمید ( 1390 ). تأثیر آموزش حافظه ی فعال و فراشناخت بر
عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ناتوان در یادگیری ریاضی. مجل هی دانش و پژوهش در
.45-53 ،(43) روا نشناسی کاربردی، 1
رضایی، اکبر و س یف، علی اکبر ( 1384 ). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در
.43-87 ،(4) عملکرد تحصیلی. فص لنامه تعلیم و تربیت، 21
زارع، حسین؛ احمدی ازغندی، علی؛ نوفرستی، اعظم و حسینیانی، علی ( 1391 ). اثر آموزش فراشناختی حل
.40-58 ،(2) مسأله بر ناتوانی های یادگیری ریاضی. ناتوان یهای یادگیری، 2
عباسیان، راضیه؛ عابدی، احمد؛ نصرآزادانی، سحر و سیفی، زهرا ( 1392 ). اثربخشی برنامه ی فراشناخت پانورا
.63-77 ،(2) و فیلیپو بر خودپنداره ی کودکان با اختلال یادگیری ریاضی. ناتوان یهای یادگیری، 3
عطار خامنه، فاطمه و سیف، علی اکبر ( 1388 ). تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر
.58-74 ، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. پژوهشنامه مطالعات رواشناختی تربیتی، 9
فریدونی مقدم، مالک و چراغیان، بهمن ( 1388 ). عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در
دانشجویان دانشکده ی پرستاری آبادان: گام های توسعه در آموزش پزشکی. مجل هی مرکز مطالعات و
.21-28 ،(1) توسع هی آموزش پزشکی، 6
کوشان، محسن و حیدری، عباس ( 1385 ). بررسی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی
.185-189 ،(4) سبزوار. مجل هی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 13
لواسانی، غلامعلی؛ کیوان زاده، محمد و کیوان زاده، هدیه ( 1386 ). رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت،
هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجل هی روا نشناسی و علوم تربیتی،
.99-123 ،(1)37
ملکی، بهرام ( 1384 ). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون
.42-50 ،(3) درسی مختلف. تاز ههای علوم شناختی، 7
ملکیان، فرامرز؛ نریمانی، مریم و صاحب جمعی، ساغر ( 1391 ). نقش راهبردهای شناختی و فراشناختی در
انگیزه پیشرفت فراگیران نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، فص لنامه پژوهش در
.21-38 ،(25) برنامه ریزی درسی، 7
محمدامینی، زرار ( 1386 ). بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی
.141-154 ،(19) دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه، فص لنامه نوآوری های آموزشی، 6
محمودعلیلو، مجید؛ موحدی، یزدان و علیزاده گورادل، جابر ( 1392 ). تعیین رابطه ی حالت های فراشناختی،
سودمندی ادراک شده و تأکیدات هدفی والدین با پیشرفت تحصیلی در دان شآموزان مبتلا به ناتوانی
.90-109 ،(1) یادگیری. ناتوان یهای یادگیری، 3
نخستین گلدوست، اصغر و معینی کیا، مهدی ( 1388 ). رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیم و راهبردهای انگیزش
برای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. مجله دانش و پژوهش در
.85-100 ، علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، 23
Colak, A. (2008). Attitudes motivation and study habit of English languagelearners: Case
of bakent university second-year students, Unpublished Ph.d thesis, Technical
University.
Derossis, A., Rosa, D. D., Schwartz, A., Hauge, L. S. & Bordage, G. (2004). Study habits
of surgery residents and performance on American Board of Surgery In- Training
examinations .The American Journal of Surgery, 188 (3), 230-6.
Gallo, M. & Ronaldo, V. (2011). Intrinsic versus extrinsic motivation: a study of
undergraduate student motivation in science, Teaching & Learning, 6(1), 95-106.
Ilustre, C. A. (2011). Beliefs about reading, metacognitive reading strategies and text
comprehention among colledge students in a private University, Journal of Phillippine
ESL, 7, 28-47.
Javanmard, A., Hoshmandja, M. & Ahmadzadeh, L. (2012). Investigating the relationship
between self-efficiacy, cognitive and metacognotive strategies, and acadmic selfhandicapping
with academic achievement in male High school students in the Tribes of
Fars Province, Journal of Life Science and Biomedicine, 3(1), 27-34.
Kao, Ch. P , Wu, Y. T. & Tsai, Ch. Ch. (2011). Elementary school teachers’ motivation
toward web-based professional development, and the relationship with Internet selfefficacy
and belief about web-based learning. Teaching and Teacher Education, 27,
406- 415.
Kahraman, N. & Sungur, S. (2011). The contribution of motivation beliefs to students,
metacognitive strategy use, Journal of Education and Science, 36(160), 3-10.
Khurshid, F., Tanveer, A. & Qasemi, F. N. (2012). Relationship between study habits and
academic achievement among Hostel living and Day ascholars, Univerity students,
British Journal of Humanities and Sciences, 3(2), 34-42.
Kayan, F. M. (2010). Educational motivation and students’ achievement goal orientations.
Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 859–863.
Lau, K. I. & Chan, D. W. (2003). Reading strategy use and motivation among chinese good
and poor readers in Hong kong, Journal of Reaserch in Reading, 26(2), 177-190.
Madhu, G., Mamta, D. & Pooja, P. (2012). Achievement motivation: a major factor in
determining academic achievement, Asian Journal of Multidimentional Research, 1(3),
2278-4853.
Modirkhameneh, S. & Kashef. M. H. (2009). ESP Instruction: Traditional vs. Eclectic
Method in Relation to Reading Comprehension of Iranian Agriculture Students. Journal
of Applied Linguistics, 2, 1, 159-193.
Moenikia, M. & Zahed-Babelan, A. (2010). A study of simple and multiple relations
between mathematics attitude, academic motivation and intelligence quotient with
mathematics achievement, Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 2,
1537–1542.
Shawana, F., Shaukat, H., Muhammad Iqbal, M., & Sobia, M. (2012). The role of study
skills in academic achievement of students: A closer focus on gender, Pakistan Journal
of Psychological Research, 27(1), 37-51.
Saracaloglua, A. S., & BesteDincer, I. (2009). A study on correlation between self-efficacy
and academic motivation of prospective teachers. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 1 , 320–325.
Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2010). Performance of college students: impact of study time
and study habits, Journal of Education for Business, 85, 229-394.
Ulrike, E. N., Goetz. T., Hall, N. C. & frenzel, A. C. (2012). Metacognitive strategies and
rest performance: An experience sampling analysis of students' Learning behavior,
Education Research Tnternational, Article ID 958319, 16 pages.
Wanjaafar,W. M. & Mohdayub, A. F. (2010). Mathematics Self-efficacy and Meta-
Cognition Among University Students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8,
519–524.