دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1393 
در دانش آموزان (SBQ) ساخت و آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه

صفحه 55-67

jsp-3-1-93-3-4

علی رضایی شریف؛ الهه حجازی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ جواد اژه ای


تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

صفحه 131-144

jsp-3-1-93-3-9

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کامران گنجی؛ ناهید الفتی