تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد ملایر

5 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

jsp-3-1-93-3-9

چکیده

پژوهش حاضر ب همنظور شناسایی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دان شآموزان
دختر پای هی اول متوسطه ی شهر همدان انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
بود. جامعه ی مورد مطالعه کلیه ی دانشآموزان دختر پای هی اول متوسط هی شهر همدان، و تعداد آنها 3734 نفر بود. تعداد 60 نفر
و (ISM) از آنان به شیوه ی نمونهگیری تصادفی و پس از اجرای پرسش نامههای اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی
بر اساس کسب رتبه ی درصدی بالای 70 در پرسش نامه ی اضطراب امتحان انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل
به طور برابر ( 30 نفر) جایابی شدند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، آموزش مدیریت زمان را دریافت نمودند و
گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات، پسآزمون پرسش نامههای ذکر شده از دانشآموزان گرفته
شد و دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که آموزش مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دان شآموزان
شده است. بین اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه ی منفی معنیدار وجود داشت و میزان تأثیر
آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان بیشتر از انگیزش پیشرفت تحصیلی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of time management training on test anxiety and academic achievement motivation among high school students

نویسندگان [English]

  • A Yaghoobi 1
  • H Mohagheghi 2
  • M Yousef Zade 3
  • K Ganji 4
  • N Olfatii 5
1 Associat of Psychology, University of Bu-Ali Sina of Hamedan
2 Asistant Professor of Psychology, University of Bu-Ali Sina of Hamedan
3 Asistant Professor of education, University of Bu-Ali Sina of Hamedan
4 Assistant Professor of Psychology, University of azad of malayer
5 M.A. of educational Psychology. University of Bu-Ali Sina of Hamedan
چکیده [English]

The present study is designed to identify the effect of time management
training on test anxiety and academic achievement motivation among the first
grade high school girls in Hamadan city. This study has been conducted on the
basis of experiment through a pretest-posttest plan and a control group. The
research population included all first grade high school girls in Hamadan (3734
students). Sixty of research population had been randomly chosen based on
their ranking after the implementation of the questionnaires namely: Test
Anxiety Inventory (TAI) and Inventory of School Motivation (ISM). They were
randomly assigned to an experimental (n=30) and a control groups (n=30). The
experimental group received time management training for 10 sessions, but the
control group did not received any intervention. After the sessions, the students
were given posttest questionnaires and the data have been analyzed using
covariance analysis method and Pearson correlation. Findings showed that time
management training leads to reducing test anxiety and increases students'
academic achievement motivation. There was a negative relationship between
test anxiety and students' academic achievement motivation, and the effect of
time management training on test anxiety was more than the effect of academic
achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • achievement motivation
  • time management
  • Planning
  • control
ابوالقاسمی، عباس ( 1381 ). بررسی میزان هم هگیرشناسی اضطراب امتحان و اثربخشی دو روش درمانی در
کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دبیرستان . ی پایان نامه ی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین ( 1375 ). ساخت و اعتباریابی
مقیاسی برای اضطراب امتحان در دانشآموزان پایه سوم دوره راهنمایی تحصیلی اهواز. مجله علوم
.61-74 ،(4) تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3
ابوالقاسمی، عباس و نجاریان، بهمن ( 1378 ). اضطراب امتحان، علل، سنجش و درمان. پژوهشهای
.82-99 ،(4) روا نشناختی، 3
احتشامی تبار، اکرم؛ مرادی، علی رضا و شهرآرای، مهرناز ( 1385 ). اثربخشی آموزش راهبرهای برنامه
ریزی عصبی- کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی. مجله روا نشناسی، ویژ هنام هی انگیزش و
.52-65 ،(1) هیجان، 10
احمدی، مهرناز ( 1382 ). اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت تحصیلی و تمرین حرمت خود بر تحول نظام
خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاع . ی پایان نامه ی دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
اسپالدینگ، چریل. ال ( 2000 ). انگیزش در کلاس درس. ترجمه ی محمدرضا نائینیان و اسماعیل بیابانگرد
1384 ). تهران، انتشارات مدرسه. )
باعزت، فرشته و ادیب راد، نسترن ( 1383 ). بررسی رابطه مدیریت زمان با استرس شغلی کارکنان زن
دانشگاه الزهرا. طرح پژوهشی چاپ نشده. دانشگاه شهید بهشتی.
تأثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
142
بحرانی، محمود ( 1384 ). مطالعه انگیزش تحصیلی دانشآموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با
.104-115 ،(4) آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرا . ز 22
پنتریچ، پال آر. شانک، دیل اچ ( 2002 ). انگیزش در تعلیم تربیت (نظریه، تحقیقات و راهکارها). ترجمه ی
مهرناز شهرآرای ( 1386 ). تهران: علم.
جعفری، مجید ( 1377 ). بررسی ارتباط بین انگیزش پیشرفت و راهبردهای یادگیری با اضطراب امتحان
دانشآموزان پسر پایه سوم راهنمای . ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
زائریان، سکینه ( 1386 ). اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش سهلانگاری کارکنان
آموزش و پرور . ش پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف، علیاکبر ( 1388 ). روان شناسی پرورشی نوین، روان شناسی یادگیری و آموزش. ویرایش ششم،
تهران: نشر دوران.
عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی ( 1384 ). بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان شهر اصفهان با ویژگیهای شخصیتی آنان. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه
.29-38 ،(12) شاهد (دانشور)، 12
فتحی آشتیانی، علی و امام قلیوند، فاطمه ( 1381 ). مقایسه روش های شناخت درمانی و حساسیت منظم در
.245-251 ،(3) کاهش اضطراب امتحان. مجل هی پزشکی کوثر، 7
ناصر نعیمی، هاجر ( 1386 ). اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و
خودکارآمدی دانشآموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تبری . ز پایان نامه ی کارشناسی ارشد،
دانشگاه تبریز.
نامدار، کیوان ( 1383 ). بررسی مقایسه عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی و رابطه آن با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان مبتلا به آسیب بینایی و شنوایی طرح تلفیقی و عادی استان همدان در سال
82 . پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. - تحصیلی 83
نظری، مرتضی ( 1383 ). عوامل موفقیت در تحصیل. تهران: انتشارات مدرسه.
نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل ( 1392 ). اثربخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای
اجرایی(حافظه ی کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. ناتوان یهای
.91-115 ،(3) یادگیری، 2
هاشمی زاده، هایده ( 1385 ). بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستاران
بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
.51-56 ،( 29 و 30 ) بهداشتی درمانی شهید بهشتی. فص لنام هی اصول بهداشت روانی، 8
یوسفی، زهرا ( 1379 ). مقایسه راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشتههای علوم
پایه و علوم انسانی دانشگاههای تهرا . ن پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
Britton, B. K. & Tease, R. L. (1991). Effects of time management practices on college
grads. Journal of educational psychology, 83, 405-410.
Burka, J. B. & Yune, L. M. (2004). Procrastination: Why you do it, what to do about it.
Cambride, M A: Decape.
Dipboye, R. L. & Philips, A. (1990). College student time management correlations with
academic performance & stress. Journal of Educational psychology, 82, 660-768.
Eilam, B. & Aharon, I. (2003). Students' planning in the process of self-regulated learning.
Contemp Educ Psychol, 28, 304-34.
Elnayal, E. (1991). Relationship between achievement motivation, anexiety and
extraversion. Derasat-Nafseyah, 1 (4).
Gorther, L. A. & Zulauf, C. R. (2000). Factors associated with academic time use and
academic performance of college students: Arrecrsive approach. Journal of college
student development, 41(5), 554-556.
Guoqing & Zhayongxing. (2000). space and time in organizational change management.
Journal of women management Review, 15(7), 33-41.
Gürses, A. H., Özgür, K., Dogar, C., Güne, K. & Yolcu, H. (2010). Measurement of
secondary school students’ test-anxiety levels and investigation of their causes. Procedia
Social and Behavioral Sciences, 9, 1005–1008.
Hussent, N. (1992). International encychopaedia of education. New York.
Kelly, W. E. (2004). As achievement sails the river of time: The role of time use efficiency
in grade-point-average. Educational Research Quarterly, 27(4), 3-8.
Kestenboum, Joel. M. B. & Weiner, B. (1970). Academic performance related to
achievement motivation and of and test anxiety. Journal of consulting clinical
psychology, 34, 343-344.
King, A. Wintt, R. & Lovett. (1986). Enhancing coping behaviors in at risk population: The
effects of time management instruction and social support in women from dual earner
families. Behavior therapy, 17, 57-66.
McInerney, D. M. & Sinclair, K. E. (1992). Dimensions of school motivation. A crosscultural
validation study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 23, 389-406..
Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2006). Academic Performance of College Students:
Influence of Time Studying and Working. Journal of Education for Business, 81(3),
151.
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framwerk for assessing motivation and self-Regulated
learning in college students. Educatinal Psychology Review, 16, 385- 407.
Prentice, TD. A. (2001). The individual self, relational self, and collective self: A
commentary. In ,C. Sedikides & M.B. Brewer (Eds). Individual self, relational self,
collective self. New York: Taylor & Francis.
Safaty, E. (1995). Test anxiety and its reaction to achievement motivation. Derast
Nafseyah, 5(11)..
Simpson, M. L. & Randall, S. N. (2000). Vocabulary development at the college level. In
Reynolds, W. M. & Miller, G. E. (Eds). Handbook of psychology: Educational
psychology, 7, 347.
Xu,. Jian zhonge (2010). Predicing homework time management at the secondary school
level: A multilevel analysis. Learning and Individual Differences, 20, 34-39.
Zampetis, Leonidas, A., Bouranta, N., Moustakis. & Vassilis, S. (2010). On the
relationship between individual creativity and time management. Thinking skill and
Creativity, 5 (1), 23-32.
Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation. Historical
Background, Methodological Developments, and Future Prospects American
Educational Research Journal, 45, 166-183.