رابطه سبک های یادگیری با الگوی تدریس انطباقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

jsp-3-1-93-3-7

چکیده

شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان و ایجاد سازگاری و انطباق الگوهای تدریس با سبک های
یادگیری فراگیران دارای نقش و اهمیت فراوانی در اثر بخشی فرایندهای تدریس و یادگیری در نظام
آموزشی است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابط هی سبک های یادگیری دانش آموزان با
الگوی تدریس انطباقی است. جامعه ی آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان رشته ی
92 تشکیل می دهد. از میان این دانش آموزان 205 نفر با - ریاضی فیزیک شهر زنجان در سال تحصیلی 93
توجه به جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد 60 نفر دختر و 145 نفر پسر
که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه سبک
یادگیری کلب و پرسش نامه ی الگوی تدریس انطباقی استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از
روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (روش همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون) و با کمک
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین تمام سبک های spss نرم افزار
یادگیری با الگوی تدریس انطباقی راابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و سبک یادگیری همگرا به
عنوان قوی ترین عامل در پی شبینی الگوی تدریس انطباقی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between learning styles and adaptive teaching method

نویسندگان [English]

  • M Moradi 1
  • M Bashokouh 2
1 Assistant professor of Educational Science, univrtsity of Mohagegh Ardabili
2 Assistant Professor of managment, university of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Identify learning styles of the students and making adaption between
teaching patterns and learning styles is of vital importance in effectiveness
of teaching and learning processes in the educational system. Therefore, the
aim of this study is to investigate the relationship between students' learning
styles and adaptive teaching method. The population of this study includes
all high school students in math and physics field of study in the academic
year 2012-2013 in Zanjan City. Of this population, 205 students (145 males
and 60 females) were selected by Simple Random Sampling model. For
collecting data, the learning styles of Kolb and adaptive teaching method
questionnaires were used. The data were analyzed using descriptive
statistics and inferential statistics (Pearson correlation and Regression
analysis) through Spss software. The results showed that all learning styles
have positive and significant relationship with adaptive teaching method.
Converging learning style was the strongest factor in predicting adaptive
teaching method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • adaptive teaching method
  • teaching method
احدی، فاطمه؛ عابد سعیدی، ژیلا؛ ارشدی، فرخ و قربانی، راهب ( 1388 ). سبک یادگیری دانشجویان
.141-147 ،(2) پرستاری، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 12
تابع بردبار، فریبا ( 1391 ). رابطه ی ویژگی های شخصیت و سبک های یادگیری با موفقیت تحصیلی
.56-67 ،(2)3 ، دانشجویان برخط، مجله مدیا، 91
سیف، علی اکبر( 1384 ). روان شناسی پرورشی. تهران: نشر آگاه.
صبحی ، ناصر؛ حاجلو، نادر و غلا مزاده، حانیه ( 1392 ). مقایسه ی سبک های یادگیری، ویژگ یهای شخصیتی و
.82-102 ،(3) عملکرد تحصیلی دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. ناتوان یهای یادگیری، 2
فرج اللهی، مهران؛ نجفی، حسین؛ نصرتی هشی، کمال و نجفیان، سودابه ( 1392 ). رابطه سبک های
.84-88 ،( 2) یادگیری و پیشرفت تحصیلی. مجل هی راهبرهای آموزش در علوم پزشکی، 6
قلی زاده، رقیه و قدسی، احقر ( 1391 ). بررسی سبک های یادگیری در تبیین خودکار آمدی دانش آموزان
Journal of school psychology, Spring 2014 مجله ی روان شناسی مدرسه، بهار 1393
.67-84 ،(3) دوره ی متوسطه، مجل هی اندیش ههای نوین تربیتی، 8
نجفی کلیانی، مجید؛ کریمی، شهناز و جمشیدی، ناهید( 1388 ). مقایسه ی سبک های یادگیری و روش های
ترجیحی تدریس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا. مجل هی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
.89-94 ،( 4) اراک، 12
کریمی مونقی، حسین؛ دباغی، فاطمه؛ اسکویی، فاطمه و جولکان، کاتری ویلاینن( 1388 ). سبک یادگیری
،(1) دروس نظری: تجارب و درک دانشجویان پرستاری، مجل هی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9
.41-54
Aleksander, S. (2006). Edward F. Finch, “Adaptive use patterns of secondary school
classroom environments”, Facilities, 24 (13) , 490- 509.
Alkhasawneh, I. M. & Mayyan, M.T. “Docherty, C.(2007). Problem- Based
Learning_(PBL): Assessing Students Learning Preferences Using VARK:”_Nurse
Education_Today, 1-8.
Bruehwiler, Ch. & Vogt, F. (2007). Adaptive teaching competence on student learning,
EARLI,.www.phsg.com
Burskey, Cynzthia, M. (2004). Assessment of learning styles at the Eastern Caribbean
Institute of agriculture and identification of teaching methods used by instructors.
Thesis of Agriclutre at West Virginia University.
Fang, A. L. (2002). Utilization of learning Styles in Dental Curriculum Development. New
York: State Dental, (8), 34-38.
Jones, V. & Jo, J. (2004)Ubiquitous learning environment: an adaptive teaching system
using ubiquitous technology, proceeding of the 21 century ASCILITE Conference. P:
468-470.
Lian, Y. (2003). Adaptive teaching in large classes, instructional conference on Engineering
education.july (25), 2-3.
Nagata, J. B. (1996). Student academic performance in nursing as a function of student and
faculty learning style. Congruence nurse education, 35(2), 69-73.
Shute, Valerie. J. (2009). Adaptive education system, Florida State University press, p:1.
Talley, S. & Martinez, D. H. (1998). Tools of school: school reform model supported by
the national institute on education of at risk student. Washington D. C: US department
of education, office of educational research and improvement.
Tweet, Susis. MC. Gee. (2013). How to practice adaptive teaching,
www.nea.org/index.html
Yasar Kazu, E. (2009). The effect of learning style on education and teaching process,
Journal of social science, 5(2), 85-94.
Zapalska, A. & Brozik, D. (2006).Learning Styles and Online Education, Compus Wide
Iinformation Systems” Vol. 27, 7-16.