اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، مسؤول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی لرستان

jsp-3-1-93-3-8

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید درمانی بر افزایش امید و بهزیستی
روان شناختی دانش آموزان بود . این پژوهش، به صورت آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با
گروه کنترل استفاده شد . نمونه شامل 30 دانش آموز دبیرستانی دختر شهرستان خرم آباد بودند . ابتدا از 170
دانش آموز آزمون های امید اسنایدر و بهزیستی روان شناختی ریف به عمل آمد؛ سپس تعداد 30 نفر از جامعه فوق که
نمره ی پایین تری را در این آزمون ها کسب کرده بودند، انتخاب شدند . از این تعداد، 15 نفر برای گروه آزمایش و
15 نفر برای گروه کنترل به صورت جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایشی روش امید درمانی را طی 8
جلسه نود دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) دریافت کردند. پس از اتمام جلسات مجدداً آزمون ها ی امید و به زیستی
روان شناختی روی دو گروه اجرا گردید . یافته ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و
کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت، به نحوی که امیددرمانی گروهی موجب افزایش امید و بهزیستی روان شناختی
گروه آزمایش شده است . امید درمانی به شیوه ی گروهی باعث افزایش امید و بهزیستی روان شنا ختی دانش آموز ان
می شود. بنابراین شایسته است به منظور ارتقای کیفیت زندگی دانش آموزان، ارائه ی خدمات آموزشی و برنامه های
ارتقاء دهند ه ی امید با روش های مناسبی مانند یادگیری براساس حل مسأله با مشارکت فعال دانش آموز در فرآیند
بحث با برنامه ریزی مدون انجام پذیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group training based on hope therapy approach on promoting hope and subjective well-being in students

نویسندگان [English]

  • Y Movahedi 1
  • J babapourKheirodin 2
  • M Movahedi3 3
1 Ph. D Student of Cognitive Neuroscience, University of Tabriz
2 Professor of Psychology, University of Tabriz
3 M.A. Family Counseling , Lorestan University of Medical Science,
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of group
training based on Hope therapy on hope and subjective well-being in
Students. This study enjoined an experimental design femalewhich used
pretest-posttest plan with a control group. The subjects included 30 high
school students in khorramabad city. At first, the tests of Snyder Hope and
Riff Subjective Well-being were administrated to 170 students. Then 30
students who got the lowest scores in these tests were selected. These
students were randomly assigned to an experimental group (n=15) and a
control group (n=15). The experimental group received hope therapy for
eight 90-minute sessions that each (one session each week). Upon the
completion of the training, hope and subjective well-being questionnaires
were administrated as a post-test to both groups. Findings showed there was
a significant difference between post-test scores of both experimental and
control groups (P<0/01) and hope therapy had increased the hope and
subjective well-being in the experimental group. Group hope therapy also
increases hope and subjective well-being in Students. So, increasing the
quality of life, giving educational services, and hope promoting programs
are needed and should be accomplished by suitable methods, for instance,
PBL or by Students’ active participation in programmed process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hope therapy
  • hope
  • subjective well-being
برجیس، مریم؛ حکیم جوادی، منصور؛ طاهر، محبوبه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و حسین خانزاده،
عباسعلی( 1392 ). مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان اوتیسم، ناشنوایی و
.6-27 ،(1) ناتوانی یادگیری. ناتوانی یادگیری، 3
1 . Bays
بیانی، علی اصغر؛ گودرزی، حسینیه و عاشوری، محمد ( 1387 ). رابطه ی ابعاد بهزیستی روان شناختی و
1385 ). دانش و پژوهش در - سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر ( 86
.153-164 ،(5) روا نشناسی، 13
بیانی، علی اصغر؛ عاشوری، محمد و بیانی، علی( 1381 ). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان شناختی
.17-31 ،(14) ریف. مجل هی روانپزشکی و روا نشناسی بالینی ایران، 7
بهاری، فرشاد ( 1389 ). مبانی امید و امید درمان . ی تهران: نشر دانژه.
پریچت، پرایس ( 2004 ). مبانی امی . د ترجمه مهر بانو عنقایی ( 1384 )، چاپ اول. تهران: انتشارات به تدبیر.
تقی لو، صادق؛ صالحی، مهدیه و شکری، امید( 1389 ). مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین
.17-32 ،(1) صفات شخصیت، حل مسئله اجتماعی و بهزیستی ذهنی. پژوهش در سلامت روا نشناختی، 4
سادات رئیسیان، اکرم؛ گلزاری، محمود و برجعلی، احمد ( 1390 ). اثربخشی امیددرمانی بر کاهش میزان
افسردگی و پیشگیری از عود در زنان درمان جوی وابسته به مواد مخدر. اعتیاد پژوهی سوء مصرف
.21-40 ،(17) مواد، 5
شامحمدی قهساره، اعظم و خیر آبادی، غلامرضا ( 1389 ). اثربخشی اجتماع درمان مدار بر افزایش سطح
.70-84 ،(19) امید در مراجعین به این مرکز. اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 5
عطادخت، اکبر؛ نوروزی، حمید و غفاری، عذرا ( 1392 ). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی در ارتقای
،(2) بهزیستی روان شناختی و تاب آوری کودکان دارای اختلال یادگیری. ناتوان یهای یادگیری، 3
.92-108
علاء الدینی، زهره؛ کجباف، محمدباقر و مولوی، حسین( 1386 ). بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر
.67-76 ،(4) میزان امید و سلامت روانی. پژوهش در سلامت روا نشناختی، 1
قاسمی، افشان؛ عابدی، احمد و باغبان، ایران( 1388 ). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر
.47-59 ،(7) بر میزان شادکامی سالمندان. دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، 4
گیتی قریشی، اشر فالسادات ( 1388 ). سطح امیدواری در دانشجویان سال اول و سال آخر رشته
.45-55 ،12 ( روان شناسی. اندیشه و رفتار،( 3
نامداری، کورش؛ مولوی، حسین؛ ملک پور، مختار و کلانتری، مهرداد( 1390 ). تأثیر آموزش ارتقاء امید بر
،(2) توانمندی های رفتاری مراجعین مبتلا به افسرده خوئی. مجله ی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 13
.52-60
Baily, T. C. & Snyder, C. R. (2007). Satisfaction with life and hope: a look at age and
marital status. Journal of Psychological Record, 57 (2) , 233-240.
Barnum, D. D., Snyder, C. R., Rapoff, M. A., Mani, M. M. & Thompson, R. (1998). Hope
and Social Support in the Psychological Adjustment of Children Who Have Survived
Burn Injuries and Their Matched Controls. Journal of Children’s Health Care, 27(14),
15-30.
Bays, C., (1995). Older Adults Descriptions of Hope Aafter Strok, PhD Thesis, Cincinnati,
Cincinnati, University of Houisville School of Nursing.
Cheavens. S. J., Gum, A., Feldman, B. D., Micheal, S. T., and Snyder, C. R (2001). A
group intervention to increase hope in a community sample. Poster presented at
American Psychological Association, San Francisco.
Diener, E., Oishi, S. & Lucas R. E. (2003).Personality, culture, & subjective well-being:
Emotional and cognitive evaluation of life, Annual Review of psychology, 54(17), 403-425.
Elliott, T. R., witty, T. E., Herrick, S. & Hoffman, J. T. (1991). Negotiatating reality after
physical loss: hope, depression and disability. Journal of personality and social
psychology, 61, 608-613.
Feldman, D. B. & Snyder, C. R. (2005). Hope and the Meaningful Life: Theoretical and
Empirical Associations between Goal-directed Thinking and Life Meaning, Journal of
Social and Clinical Psychology, 24(3), 401-421.
Furnham, A. & Christofawer, I. (2007). Personality traits, emotional intelligence, and
multiple happiness. North American Journal of Psychology, 9(1), 439-462.
Hankins, S. J (2004). Measuring the efficacy of the Snyder hope theory as an intervention
with an inpatient population. A dissertation presented for the doctorate of philosophy,
the University of Mississippi.
Irving, M.L., Snyder, C. R. & Crowson, J. J. (1997). Hope and coping with cancer by
college females. Journal of personality, 66(13), 195-214.
King, A., (2006). Positive Affect and the Experience of Meaning in Life, Journal of
Personality and Social Psychology, 90(1), 179- 196.
Klausner, E.J., Clarking, J.F., Spielman, L., Pupo, C., Abrams, R. & Alexopoulos, G. S.
(1998). Late- Life depression and functional disability: the role of goal- focused group
psycho- therapy. International Journal of Geriatric psy iatry, 13,707-716.
Ong, A. D. Edwards, L. M. & Bergemen, C. S. (2006). Hope as a source of resilience in
later adulthood. Journal of Personality and Individual Differences, 41(4), 1263- 1273.
Raleigh, E.,(1992). Sources of Hope in Chronic Illness, Oncology Nursing Forum, 19(5),
443-448.
Schrank, B., Stanghellini, G. & Slade, M. (2008). Hope in psychiatry: a review of the
literature. Journal of Acta Psychiatrica Scandinavica, 118(22), 421–433.
Snyder, C. R. (2000). Handbook of hope: theory, measures, and applications. Academic
press, usa.
Snyder, C. R. & Tsukasa, K. (2005). The relationship between hope and subjective wellbeing:
Reliability and validity of the dispositional hope scale, Japanese version.
Japanese Journal of Psychology, 76(3), 227-234.
Werner, S. (2012). Subjective well-being, hope, and needs of individuals with serious
mental illness. Journal of Psychiatry Research, 14(2),1-6.