رابطه ی بین حلمسأله و تابآوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد خانواده درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ

d_2_92_12_18_2

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین حلمسأله و تابآوری با میزان رفتارهای پرخطر است. روش تحقیق
از نوع عل ی مقایسهای وهمبستگی بود. جامعه ی آماری دانشآموزان دختر دبیرستانی دارای پیشرفت تحصیلی بالا و
پایین در منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران بود. نمونه ی مورد مطالعه 35 دانش آموز دارای پیشرفت تحصیلی بالا
و 35 دانش آموز دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحله ای انتخاب
شدند. از مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون، مقیاس سنجش رفتارهای پرخطر و پرسش نامه شیوه حلمسأله
کسیدی و لانگ برای جمعآوری دادهها استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین دو گروه در
متغیرهای تابآوری، حلمسأله و رفتارهای پرخطر تفاوت وجود دارد. بهطوری که میانگین نمرات دانشآموزان
دارای پیشرفت بالا در مقیاس تاب آوری و سبک خلاقیت حل مسأله و میانگین نمرات دانش آموزان دارای پیشرفت
پائین در سبک های درماندگی، کنترل و اجتناب از حل مسأله و همچنین در مقیاس رفتارهای پرخطر بیشتر است.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی نیز نشان داد که بین رفتارهای پرخطر و تابآوری در هر دو گروه رابطه منفی
وجود دارد. همچنین بین سبک های درماندگی، کنترل و اجتناب از حل مسأله در گروه دارای پیشرفت پایین و کنترل
و اجتناب از حل مسأله در گروه دارای پیشرفت بالا با رفتارهای پرخطر رابط هی مثبت دیده شد. این یافته ها می تواند
در مورد آموزش و ارائه خدمات مشاوره ای دانش آموزان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between problem solving and resilience and high risk behavior in the students with high and low educational achievement

نویسندگان [English]

  • S Behzadpoor 1
  • Z Sadat Motahhary 2
  • P Godarzy 2
1 M.A..student of clinical psychology, University of Allameh Tabataba'i
2 M.A student of family therapy ,University of science and culture
چکیده [English]

The aim of the present research was to determine the relationship between
resilience and problem solving with high risk behaviors. Method of research was
ex post facto and correlation. The statistical population of the present research
comprised the female high school students with high and low achievement in
educational district nine of Tehran. The research sample consisted of 35 students
with high educational achievement and 35 students with low educational
achievement. They were selected by multi-stage random cluster sampling method.
Conner-Davidson Resilience Scale, Risk Behaviors Scale, and Kassidy & Long
Problem Solving Style Questionnaire were used to gather data. The MANOVA
results showed that there was significant difference in resilience, problem solving
and high risk behavior between two groups. Mean scores of students with high
achievement in resilience and creative problem solving style were greater than
those of students with low achievement. Students with low achievement scored
higher than students with high achievement in helplessness, control, avoidance
problem solving styles and also high risk behavior. The results of Pearson
correlation coefficient showed that there is an inverse relationship between
resilience and high risk behavior in two groups. There is a significant difference
between helplessness, control and avoidance problem solving styles with high risk
behavior in students with low achievement. Also direct relationship was found
between controls, avoidance problem solving styles with high risk behavior in
students with high achievement. These findings can be useful for educational and
counseling services for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • high risk behavior
  • problem solving
  • educational achievement
احمدی، خدابخش؛ عبدیان، شهره و سلیمی، سید حسین ( 1389 ). ارتباط مهارت حل مسأله و رضایت
.44-46 ، زناشویی. روا نشناسی معاصر (ویژه نامه)، 5
بخشانی، نورمحمد؛ لشکری پور، کبری؛ بخشانی، سمیه وحسین بر، محسن ( 1386 ). شیوع رفتارهای
پرخطر مرتبط با آسیب های عمدی و غیرعمدی در دانش آموزان دبیرستانی سیستان و بلوچستان.
.199-208 ،(3) طبیب شرق، 9
بخشی پور رودسری، عباس؛ محمودعلیلو، مجید و ایرانی، سید سجاد ( 1387 ). مقایسه ویژگی ها و
اختلالات شخصیت و راهبردهای مقابله ای معتادان خود معرف و گروه بهنجار. فصلنام هی روانپزشکی
.289-297 ،(3) و روا نشناسی بالینی، 14
بهنودی، زهرا ( 1381 ). بهداشت و مدیریت خانواد.ه چاپ اول، تهران: نشر بشری.
بردبار، فریبا ( 1381 ). بررسی راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطه آن با
پیشرفت تحصیل . ی پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
1. Fergusson, Swain-Campbell & Horwood
Journal of school psychology, winter 2014 مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان 1392
Vol.2, No.4/25-42 25-42/ دوره ی 2، شماره ی 4
41
خداجوادی، رحم و پرو، درو ( 1378 ). رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم
.81-69 ،(8) بهزیستی و توانبخشی. فصلنام هی اعتیاد پژوهی، 2
عدالتی شاطری، زهره؛ اشکانی، نجمه و مدرس غروی، مرتضی ( 1388 ). بررسی رابطه بین نگرانی
مرضی، شیوه -های حل مسأله و افکار خودکشی در نمونه غیر بالینی. مجله علمی دانشگاه علوم
.92-100 ،(1) پزشکی کردستان، 14
کیامقدم، محسن ( 1378 ). بررسی رابطه بین افسردگی و خود پنداره گروهی دانش آموزان دخترو پسر.
پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
ماهر، فرهاد ( 1383 ). رفتارهای پرخطر در اوقات فراغت جوانان: روندها و الگوها. فصلنام هی مطالعات
.118-143 ،(6) جوانان، 1
محمدی، مسعود ( 1384 ). بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوری در افراد در معرض خطر سوءمصرف مواد.
پایان نامه ی دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مهرابی، حسینعلی؛ کجباف، محمدباقر و مجاهد، عزیزالله ( 1389 ). پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس
هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. مطالعات روا نشناختی، 6
.141-158 ،(2)
Aughinbaugh, A. & Gittleman, M. (2002). Maternal employment & adolescent risky
behavior. Journal of Human Resources, 131(8), 416-440.
Bachanas, P. J., Morris, M. K., Lewis-Gess, J. K., Sarett- Cuasay, E. J., Sirl, K., Ries, J. K.
& Sawyer, M. K. (2002). Predictors of risky sexual behavior in African American
adolescent girls: Implications for prevention interventions. Journal of Pediatric
Psychology, 27(6), 519-30.
Ball, S. A. (2004). Personality traits, disorders, and substance abuse. In R. M. Stelmack
(Ed.), On the psychobiology of personality: Essays in honor of Marvin Zuckerman. New
York: Pergamon.
Ball, S. A. (2005). Personality traits, problems, and disorders: Clinical applications to
substance use disorders. Journal of Research in Personality, 39(1), 84-102
Benson, P. L. & Leffert, N. (1998). Developmental Assets: Measurement and Prediction of
Risk Behaviors among Adolescents. Journal of Applied Developmental Science,
2(4),209-230.
Bonomo, Y., Coffey, C., Wolfe, R., Lynskey, M., Bowes, G. & Patton, G. (2001). Adverse
outcomes of alcohol use in adolescents. Addiction, 96(10), 1485–1496
Braverman, M. T. (2001). Applying Resilience Theory to the Prevention of Adolescent
Substance Abuse. The University of California, Davis, Center for Youth Development
رابطه ی بین حل مسأله و تاب آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان....
42
Brener, N. D., Kann, L. & McManus, T. (2002). Reliability of the 1999 Youth Risk
Behavior Survey Questionnaire. Journal of Adolescent Health, 31:336-342.
Connor, K. M. & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The
Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC). Depress Anxiety, 18(1),76-82.
Elliot, T. R., Shewchuk, R. M. & Richard, J. S. (1999). Caregiver social problem solving
abilities and family member adjustment to recent-onset physical disability.
Rehabilitation Psychology, 44(1), 104- 123.
Fornells, A. & Olivers, A. (2000). Impulsive-careless problem solving style as predictor of
subsequent academic achievement. Personality and Individual Differences, 28(1),639-
645.
Fergusson, D., Swain-Campbell, N. & Horwood, J. (2004). How dose childhood economic
disadvantage lead to crime?.Child Psychol Psychiatry, 45(5), 956-66.
Issacson, B. (2002). Characteristics and enhancement of resiliency in young people, A
Research paper for master of Science Degree with major in guidance and
counseling,university of Wisconsin-stout
Jeffrey, P. (2002). Competency coping and contributory life skills. Journal of agricultural
Education Pennsylvania university, 68-74.
Kodjo, C. M., Auinger, P. & Ryan, S. A. (2004).Prevalence of, and factors associated with,
adolescent physical fighting while under the influence of alcohol or drugs. Journal of
Adolescent Health, 346 (35), 11-16.
Martin, A. J. & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and
educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3),
267-81.
Stansfield, K. H. & Kirstein, C. L. (2005). Neurochemical effects of cocaine in adolescence
compared to adulthood. Development Brain Research, 159(2), 25-119
Wu, T. F., Custer, R. L. & Dyrenfurth, M. J. (1996). Technological and personal problem
solving styles: Is there a difference? Journal of Technology Education, 7(2), 55-71