تحلیل نقش تبلیغات، رسانه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2023.2228

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش تبلیغات، رسانه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش دانش ­آموزان انجام شد.
روش: نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش انجام کار توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان آموزش‌وپرورش شهر اردبیل بود. تحلیل داده­ ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزارSPSS  و لیزرل انجام شد.
یافته ­ها: بر اساس یافته­ های پژوهش، تبلیغات، رسانه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش تأثیر مثبت و معنا‌دار دارند. از بین سه متغیر، تبلیغات با ضریب مسیر 55/0بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی و نگرش دانش آموزان دارد.
نتیجه­ گیری: براساس یافته­های این پژوهش تبلیغات، رسانه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش تأثیر مثبت و معنا‌دار دارند. بنابراین به مدیران مدارس توصیه می ­شود تبلیغات، رسانه ­های اجتماعی و سرمایه اجتماعی را در مدارس مهم تلقی نمایند و برنامه‌های دقیقی برای بهره­برداری از رسانه­ های اجتماعی در جهت ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و نگرش دانش­آموزان متناسب با آموزه ­های دینی و فرهنگی و در جهت پیشرفت تحصیلی اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Advertising , Social Media and Social Capital on Students' Lifestyles and Attitudes

نویسندگان [English]

  • Naser Seifollahi 1
  • Majed Yahyavi 2
1 Associate Professor , Department of Management,, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Master of Management University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present research was conducted with the aim of analyzing the role of advertisements, social media and social capital on students' lifestyles and attitudes.
Methods: The type of research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of the nature of the method of doing the work. The statistical population of the research was male and female high school students of Ardabil city. Data analysis was done by structural equation modeling method using SPSS and Lisrel software.
Results: Based on the findings of this research, advertisements, social media and social capital have a positive and meaningful effect on lifestyle and attitude. Therefore, school administrators are advised to consider advertising, social media, and social capital as important in schools, and have detailed plans for using social media to create positive changes in the lifestyle and attitude of students in accordance with Adopt religious and cultural teachings for academic progress.
Conclusion: to improve lifestyle and attitude, it is recommended to use social media, advertising and social capital for the target community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle and Attitude
  • Social Capital
  • Advertising and Social Media
  • Students