تحلیل نقش تبلیغات، رسانه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش تبلیغات، رسانه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش دانش ­آموزان انجام شد.
روش: نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش انجام کار توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان آموزش‌وپرورش شهر اردبیل بود. تحلیل داده­ ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزارSPSS  و لیزرل انجام شد.
یافته ­ها: بر اساس یافته­ های پژوهش، تبلیغات، رسانه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش تأثیر مثبت و معنا‌دار دارند. از بین سه متغیر، تبلیغات با ضریب مسیر 55/0بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی و نگرش دانش آموزان دارد.
نتیجه­ گیری: براساس یافته­های این پژوهش تبلیغات، رسانه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر سبک زندگی و نگرش تأثیر مثبت و معنا‌دار دارند. بنابراین به مدیران مدارس توصیه می ­شود تبلیغات، رسانه ­های اجتماعی و سرمایه اجتماعی را در مدارس مهم تلقی نمایند و برنامه‌های دقیقی برای بهره­برداری از رسانه­ های اجتماعی در جهت ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و نگرش دانش­آموزان متناسب با آموزه ­های دینی و فرهنگی و در جهت پیشرفت تحصیلی اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Advertising , Social Media and Social Capital on Students' Lifestyles and Attitudes

نویسندگان [English]

  • Naser Seifollahi 1
  • Majed Yahyavi 2
1 Associate Professor , Department of Management,, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Master of Management University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The present research was conducted with the aim of analyzing the role of advertisements, social media and social capital on students' lifestyles and attitudes.
Methods: The type of research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of the nature of the method of doing the work. The statistical population of the research was male and female high school students of Ardabil city. Data analysis was done by structural equation modeling method using SPSS and Lisrel software.
Results: Based on the findings of this research, advertisements, social media and social capital have a positive and meaningful effect on lifestyle and attitude. Therefore, school administrators are advised to consider advertising, social media, and social capital as important in schools, and have detailed plans for using social media to create positive changes in the lifestyle and attitude of students in accordance with Adopt religious and cultural teachings for academic progress.
Conclusion: to improve lifestyle and attitude, it is recommended to use social media, advertising and social capital for the target community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle and Attitude
  • Social Capital
  • Advertising and Social Media
  • Students
افخمی، مهدی ؛توکلی، عبدالله(1394). توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روان‌شناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی. دو فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان­شناسی،54،19-31. Doi:10.30471/PSY.2016.1083
میرحسینی، بیدا؛ آقاجانی، حسین وحبیب پور، کرم(1398). مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها (مورد مطالعه: زنان شهر قزوین) . مطالعات زن و خانواده. 7(1)، 73-95. https://doi.org/10.22051/jwfs.2017.16985.1541                         
عدلی­پور، صمد؛ سلیمانی، حمید و مفاخری، اقبال (1393). رابطه مصرف رسانه­ای با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین در بین جوانان شهر تبریز. پژوهش‌های ارتباطی ،3، 121-143.. https://doi.org/10.22082/cr.2014.15328
موتمنی، علیرضا؛ مرادی، هادی؛ همتی، امین و احقانی، مریم  (1391). تأثیر انگیزه­های استفاده از خدمات پیام کوتاه در نگرش نسبت به تبلیغات چشم­انداز مدیریت بازرگانی، 11 (11)، 95-115.https://civilica.com/doc/1290639
نریمانی، محمد؛ شریفی، نیلوفر و جعفری، مهدیه(1396). بررسی رابطه­ی استفاده از شبکه­های اجتماعی با رضایت زناشویی و بهزیستی معنوی زوجین. اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی،4-1 https://civilica.com/doc/761114.
نوروززاده، وحید و سلیمانی، اسماعیل. (1399). بررسی مدل معادلات ساختاری آگاهی فراشناختی، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی با نگرش به درس ریاضی: با آزمون نقش واسطه‌ای اضطراب ریاضی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 10(2)، 282-299.  10.32598/JLD.10.2.7
Adlipoor, S., Soleimani, H., & Mafakheri, E. (2014). Relationship between media consumption and social identity and modern lifestyle: A case study on Tabriz young citizens. Communication Research, 21(79), 121-146. (Persian) https://doi.org/10.22082/cr.2014.1532.
Afkhami,  M., &  Tavakoli,  A.  (2015). Development of social capital and psychological capital in the light of Islamic lifestyle. Two Quarterly Journal of Islamic Studies and Psychology, 54, 19-31. (Persian) doi:10.30471/PSY.2016.1083.
Akbari, M. (2015). Different impacts of advertising appeals on advertising attitude for high and low involvement products. Global Business Review, 16, 478 - 493. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1177/ 0972 1509 15569936.
American Marketing Association. (2016). Dictionary. Retrieved February 1, 2016. https://www.ama.org/ resources/Pages/Dictionary.aspx.
 Edge, W. (2017). Nursing Professionalism: Impact of Social Media Use among Nursing Students. Journal of Healthcare Communications, 2 (3),1-3. doi: 10.4172/2472-1654.100068.
Hasan, I., Hoi, C. K.., Wu, Q., & Zhang, H. (2017). Does social capital matter in corporate decisions? evidence from corporate Tax Avoidance. Journal of Accounting Research, 55(3), 629-668. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-679X.12159.
Hashim, K., Al-Sharqi, L. M. O., & Kutbi, I. (2016). Perceptions of Social Media Impact on Social Behavior of Students. Multigenerational Online Behavior and Media Use.
Kim, S., & Jun, J. W. (2016). The impact of event advertising on attitudes and visit intentions. Journal of Hospitality and Tourism Management, 29, 1-8. doi.org/10.1016/j.jhtm. 2016 .04.002
Chukwuere, J. E., & Chukwuere, P. C. (2017). The impact of social media on social lifestyle : a case study of university female students. Gender and Behaviour, 15(4), 9966-9981. https://doi.org/doi:10.10520/EJC-c1e3ae5f6
Mirhosseini, B., Aqhajani, M., Habibpouri,  H., &Gtabi, K. (2019). Social demands of women and the relation of lifestyle and social capital (A Case Study of Women in Qazvin City).Quarterly Journal of  Women and the Family,Al-Zahra University Women's Research Institute, 7(1), 73-95. (Persian). doi:10.22051/JWFS.2017.16985.1541.                   
 Motameni, A., Moradi., H., Hemmati., H.& Ohaghani., M. (2012). The effect of motivation to use SMS   services on attitudes toward advertising, Business Management, 95-115(Persian). https://civilica.com/doc/1290639.
 Narimani, M., Sharifi., N.& Jafari., M.  (2017). Investigating the relationship between the use of social networks with marital satisfaction and spiritual welfare of couples, First national social harm conference, 1-4. https://civilica.com/doc/761114.
Nourozzade, V., & Soleimani, E. (2021). Investigating the structural equation model of the effect of metacognitive awareness, self-efficacy, and academic motivation on attitude towards mathematics by examining the mediating role of mathematical anxiety in students with special learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 10(2), 282-299. (Persian)  10.32598/JLD.10.2.7
Jaswinder., S. (2020). Impact of social Media on Indian youth with special reference to Covid-19. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9 (9), 493-496. doi:10.359 40/ijitee.I7627.079920.
Yushau., B. (2006). The effects of blended e-learning on mathematics and computer attitudes in pre- Calculus algebra. The Montana Mathematics Enthusiast. 3(2).176-183. doi:10.54870/1551-3440.1048.