دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402 
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در کودکان و نوجوانان

صفحه 34-45

10.22098/jsp.2023.6839.4087

علی رضایی شریف؛ زهرا سهرابی؛ زهرا خادمی استانه؛ جواد جاهدی؛ محمود محمدی رازی؛ فاطمه رضایی شریف؛ الناز جوانبخت