تعیین نقش الگوهای‌ روابطی و سبک‌های‌اسنادی والدین در پیش‌بینی مدرسه‌هراسی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه پیام نور، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: هدف این مطالعه تعیین نقش الگوهای ­روابطی و سبک­ های­ اسنادی والدین در پیش ­بینی مدرسه­ هراسی و اضطراب امتحان دانش ­آموزان بود.
روش­ها: روش این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی بود. از بین کلیه دانش­ آموزان دوره اول متوسطه و والدین آنان که ساکن شهر اردبیل در سال 1398 بودند، تعداد 100 نفر از والدین و 100 نفر از دانش آموزان به روش نمونه­ گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب امتحان، سبک اسنادی و مقیاس تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده استفاده شد. داده­ های پژوهش با روش­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته­ ها نشان داد بین سبک اسنادی مثبت و الگوی­ ارتباطی گفت و شنود با مدرسه­ هراسی و اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و بین سبک اسنادی منفی و الگوی ارتباطی همنوایی با مدرسه­ هراسی و اضطراب امتحان رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 14/39 درصد از مدرسه هراسی و 1/33 درصد از اضطراب امتحان دانش ­آموزان توسط الگوهای ارتباطی و سبک­های اسنادی والدین تبیین می ­شود (01/0p<).
نتیجه ­گیری: نتایج به دست آمده بر لزوم توجه بیشتر بر روابط والد-فرزندی در کودکان مبتلا به مدرسه­ هراسی و اضطراب تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Parental Communication Patterns and Attribution Styles in Prediction School phobia and Test Anxiety Student

نویسندگان [English]

  • hassan Jafarzadeh dashbolagh 1
  • Babak Hemmati 2
  • Nahid Meraji 3
  • Nader Fakherezakeri 4
1 PhD student in educational psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 PhD student of psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3 M.A of Personality Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University , Karaj, Iran
4 M.A of Exceptional Child Psychology and Education, Payame Noor University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the role of parental communication patterns and attribution styles in prediction school phobia and test anxiety student.
Methods: This is a descriptive correlational study. From all high school students and their parents who resided in Ardebil in 2019, 100 parents and 100 students were selected by convenience sampling. Test anxiety questionnaire, documented style and revised family communication patterns scale were used for data collection. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis by SPSS22 software.
Result: The results showed that there is a significant negative relationship between positive attribution style and communication pattern of dialogue with school phobia and test anxiety and there is a significant positive relationship between negative attribution style and coping style with school phobia and test anxiety (p<0.01). The results of regression analysis showed that 39.14% of school phobia and 33.1% of students 'test anxiety were explained by parents' communication patterns and attribution styles (p<0.01).
Conclusion: The results emphasize the need for more attention to parent-child relationships in children with school phobia and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Communication Patterns
  • Attribution Styles
  • School phobia
  • Test Anxiety
اشکانی، فرح و حیدری، حسن. (1393). تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان شناختی و سبک های اسنادی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان. فصلنامه ناتوانی­های یادگیری، 4(1)، 6-22. DOI: 10.1177/0093650212456392.
پالاهنگ، حسن؛ ربیعی، مهدی؛ خرم‌دل، کاظم؛ زره‌پوش، اصغر و سجادیان، پریناز. (1391). روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه ۷۱ گویه‌ای غربال اختلال‌های­هیجانی مرتبط با اضطراب کودک (SCARED-71). مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، ۱۸(۳)، ۲۰۲-۲۱۰. DOI:10.22158/jar.v3n1p16.
جعفرزاده­داشبلاغ، حسن؛ پورغفار، لیلا و نظرگیگلو، سمیرا. (1400). آموزش مجازی - ارتباط والدین/ دانش‌آموزان. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 37، 58-64. DOI:1632122401-10144-37-4
جوکار، بهرام و رحیمی، مهدی. (1386). تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 13(4)، 376-384. DOI: 10.1080/1061580412331303225.
خانجانی، زینب؛ هاشمی، تورج؛ پیمان‌نیا، بهرام و آقاگل‌زاده، مریم.(1393). رابطه کیفیت تعامل مادر-کودک در اضطراب جدایی و مدرسه هراسی در کودکان. مجله پزشکی ارومیه، ۲۵(۳)، ۲۳۱-۲۴0. DOI:c71d3423741ed45
رجبی، غلامرضا؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1384). بررسی رابطه علّی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منابع خودکارآمدی ادراک شده ریاضی، هدف­گذاری، سبک­های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش­آموزان سال دوم دبیرستان­های شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 12(2)، 101- 136 DOI:10.10161242017.01.270.
رجبی، سعید؛  ابوالقاسمی، عباس و عباسی، مسلم. (1391). نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی. مجله‌ی ناتوانی‌های یادگیری، 1(3)، 46-62.  JLD-1-3-91-4-3
رمضانی، جمیله؛ حسینی، محمد و قادری، محمد. (1395). بررسی اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5(۵)، ۳۹۲- 399 DOI:10.22100/jkh.v3i3-4.221
عینی، ساناز؛ هاشمی، زهره. (1401). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر تعلل ورزی تصمیم گیری و خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان. مجله روانشناسی مدرسه و آموزشگاه، 11(1)، 68-79. https://doi.org/10.22098/jsp.2022.1571
فلاح یخدانی، محمدحسین و حیدری، غلامعلی. (1390). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 6(۱)، ۳۲-۲۵. DOI.10.3389duc.2010.7521959.
کرمی، میثم؛ دهدشتی، علیرضا و بهرامی، مهشید. (1397). شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال ۱۳۹۵: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۷(۳)، ۲۸۲-۲۷۵. DOI: 20.1001.1.17353165 .1397.17.3.7.0
مرادی، بهاره؛ زنگنه تبار، سجاد و جهان، جواد. (1397). بررسی نقش الگوی گفت و شنود، همنوایی و الگوی ارتباطی در میزان خلاقیت هیجانی دانش­آموزان. جامعه شناسی آموزش و پرورش، 9، 39-48. DOI: 46987ceb0f8 30948f728 c530d42167f742b76.
مهدی­زاده، زهرا؛ ابوالقاسمی، عباس و رستم اوغلی، زهرا. (1393). نقش پردازش اطلاعات و سبک‌های اسناد در پیش­بینی کیفیت­زندگی دانش‌آموزان دارای بدشکلی بدن. مجله روان‌شناسی مدرسه و آموزشگاهی، 3(4)، 111-127 (DOI): 10.22111/jeps.2018.4428
Amirul Adha, M., Ariyanti, N., Darmaji, D., Sunandar, A. (2019). Parents Communication Pattern for Schools in the Management of Students with Special Needs. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume: 4th International Conference on Education and Management. DOI:10.2991/coema-19.2019.13.
Ashkani, F. & Heydar, H. (2014). Effects of emotional adjustment on psychological welfare and attributional styles of students with learning disabilities in primary school. Journal of Learning Disabilities, 4(1): 6-22. (Persian). DOI: 214891333181b5cafac23488666 e6fe92 e7.
Bagnell, A.L. (2011). Anxiety and separation disorders. Pedi-atrics in Review, 32: 440–445. DOI: 10.1542/pir.32-10-440.
Balakrishnan, R. & Andi, HK. (2019). School Refusal Behaviour in Primary School Students: A Demographic Analysis. Journal of Asian Researc, 3(1): 2575-1581. DOI:10.22158/jar.v3n1p16.
Birmaher, B., Brent, D.A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S. & Baugher, M. (1999). Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): a replication study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.38 (10): 1230-1236.DOI: 10.1097/00004583-199910000-00011.
Bojczyk, K. E., Haverback, H. R., & Pae, H. K. (2018). Investigative maternal self-efficacy and home learning environment of families enrolled in Head Start. Early Childhood Education Journal, 46(2): 169-175. DOI:10.1007/s10643-017-0853-y
Boyd, R.C., Ginsburg, G.S., Lambert, S.F., Cooley, M.R. & Campbell, K.D. (2003). Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): psychometric properties in an African-American parochial high school sample. Journal American Academic Child and Adolescent Psychiatry, 42(10):1188-1196.DOI: 10.1002/1520-6394(2000)12.
Delgado, B., Martínez-Monteagudo, M. C., Ruiz-Esteban, C., & Rubio, E. (2019). Latent class analysis of school refusal behavior and its relationship with cyberbullying during adolescence. Frontiers in psychology, 10, 1916.
 DOI: 10.1420 4/ejrep.42.16056.
Duraku, Z.H. (2017). Factors influencing test anxiety among university students. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 18(1): 2325. DOI:10.15405/ejsbs.206.
Erdner, S.M., & Wright, C.N. (2017). The Relationship between Family Communication Patterns and the Self-Efficacy of Student-Athletes. Communication & Sport, 6(151): 216-222. DOI:10.1177/ 2167479517711450.
Eyni, S., & Hashemi, Z. (2022). The effectiveness of cognitive-behavioral intervention on decisional procrastination and academic self- efficacy education the students. Journal of School Psychology and Institutions, 11(1), 68-79. (Persian) https://doi.org/10.22098/jsp.2022.1571
FallahYakhdani, M. & Heidari, GH. (2011). Effectiveness of cognitive-behavioral strategies on reducing test anxiety Islamic Azad University of Yazd. Journal of Medical Education Development Center, 6(1): 25-32. (Persian). DOI:10.4103/jepr.jepr_84_16.
Ferreira, C., Mendes, A.L., & Marta-Simões, J. (2017). The role of maladaptive psychological strategies in the association between shame and psychological quality of life. European Psychiatry, 41(S1): 86-92.DOI:10.1016/j.eurpsy.2017.01.270.
Fleming, M. (2005). Gender in adolescent autonomy: Distinction between boys and girls accelerates at 16 years of age. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 63(2): 33-52. https://eric.ed. gov/?id=EJ846206.
Fuentes, G., Pérez, G. & Sancerni, K. (2019). Effects of Parenting Styles on Self-Regulated Learning and Academic Stress in Spanish Adolescents. Int J Environ Res Public Health, 16(15): 70-78. DOI: 10.3390/ijerph16152778.
Giménez-Miralles, M., Gonzálvez, C., Sanmartín, R., Vicent, M., Aparicio-Flores, M. D. P., & García-Fernández, J. M. (2021). Classifying students with school refusal behavior and their relationship to learning strategies. In Frontiers in Education, 6, 199-207. DOI.10.3389/feduc.2021.752199.
Givertz, M. & Segrin, C. (2012). The association between overinvolved parenting and young adult’s self-efficacy, psychological entitlement, and family communication. Communication Research, 41: 1111–1136. DOI: 10.1177/0093650212456392.
Gómez-Ortiz, O., Romera, E.M., Jiménez, R., Ortega. R. & López, L.G. (2019). Parenting practices and adolescent social anxiety: A direct or indirect relationship? International Journal of Clinical and Health Psychology, 19(2): 124–133.DOI:10.1016/j.ijchp.2019.04.001
Hasanzadeh, M. & Yousefi, F. (2013).Investigation of the relationship between family communication social creativity in students. Journal of Behavioral Sciences, 2:109-116. https://1library.net/docum ent/q0epv53y-investigation.
Heyne, D., Gren-Landell, M., Melvin, G. & Gentle-Genitty, C. (2019). Differentiation between school attendance problems: why and how? Cong. Behave. Pact, 8, 26-34. DOI:10.1016/j.cbpr a.2019.03.006.
Hong, R.Y., Lee, S.., Tsai, F.F., & Tan, S.H. (2017). Developmental trajectories and origins of a core cognitive vulnerability to internalizing symptoms in middle childhood. Clinical Psychological Science, 5(2): 299-315. DOI: 10.1177/2167702616679875.
Jafarzadeh Dashbalagh, H., Pourghfar, L., & Nazargilo, S. (2021). Virtual Learning - Parent/Student Communication. New Achievements in Humanities Studies, 37, 58-64. (Persian). http://ensani.ir/file/ download/article/1632122401-10144-37-4.pdf
Jafarzadeh Dashbalagh, H., Pourghfar, L., & Nazargilo, S. (2021). Virtual Learning - Parent/Student Communication. New Achievements in Humanities Studies, 37, 58-64. DOI: 1632122401-10144-37-4.
Jokar, B., & Rahimi, M. (2007). The effect of family communication patterns on happiness in a group of high school students in Shiraz. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (thought and behavior), 13(4), 376-384. DOI: 10.1080/1061580412331303225.
Jokar, B., & Rahimi, M. (2007). The effect of family communication patterns on happiness in a group of high school students in Shiraz. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (thought and behavior), 13(4), 376-384. DOI: 10.1080/1061580412331303225.
Karami, M., Dehdashti, A., & Bahrami, Mahshid. (2018). Prevalence of Exam Anxiety in Students of Semnan University of Medical Sciences in 2016: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 17 (3): 282-275. (Persian). DOI: 20.1001.1.17353165 .1397.17.3.7.0
Karami, M., Dehdashti, A., & Bahrami, Mahshid. (2018). Prevalence of Exam Anxiety in Students of Semnan University of Medical Sciences in 2016: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 17 (3): 282-275. DOI: 20.1001.1.17353165.1397.17.3.7.0
Kearney, C.A. & Chapman, G.V. (2008). School refusal behavior. Bulletin of Psychologists in Independent Practice. DOI: 10.1016/j.cpr.2007.07.012
Khanjani, Z., Hashemi, T., Peymannia, B., & Aghagolzadeh, M. (2014). Relationship between the Quality of Mother- Child Interaction, Separation Anxiety and School Phobia in Children. Stud Med Sci, 25 (3): 231-240. http://umj.umsu.ac.ir/article-2198-1-fa.html.
Koerner, A.F., & Maki, L. (2004). Family communication patterns and social support in families of origin and adult children’s subsequent intimate relationships. Paper presented at the International Association for Relationship Research Conference, Madison, WI, July. DOI:c71d3423741ed45.
Mahdizadeh, Z., Abolghasemi, A, & Airman, M. (2014). The role of cognitive Process and attribution styles in predict of quality of life in the students with body dimorphic. Journal of school psychology, 3(4):111-127. (Persian). DOI:c71d3423741ed45
Mahdizadeh, Z., Abolghasemi, A, & Airman, M. (2014). The role of cognitive Process and attribution styles in predict of quality of life in the students with body dimorphic. Journal of school psychology, 3(4):111-127. (Persian). http://jsp.uma.ac.ir/article_271.html?lang=en.
Maynard, B.R., Heyne, D., Brendel, K.E., Bulanda, J.J., Thompson, A.M. & Pigott, T.D. (2018). Treatment for school refusal among children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Res. Soc. Work Pract. 28(1), 56–67. DOI: 10.1177/1049731515598619.
Moradi, B., Zanganeh, S. & Jawad, J. (2018). Investigating the role of dialogue model, conformance and communication pattern in students' emotional creativity. Journal of Sociology of Education, 9 (9): 39-48. (Persian). DOI: 469873094872821674276.
Moradi, B., Zanganeh, S. & Jawad, J. (2018). Investigating the role of dialogue model, conformance and communication pattern in students' emotional creativity. Journal of Sociology of Education, 9 (9): 39-48. (Persian). DOI: 469873094872821674276.
Mugnaini, D., Lassi, S., LaMalfa, G., & Albertini G. (2009). Internalizing correlates of dyslexia. World Journal of Pediatrics, 5(4): 255-264. DOI: 10.1007/s12519-009-0049-7.
Nayak, A., Sangoi, B., & Nachane, H. (2018). School refusal behavior in Indian children: Analysis of clinical profile, psychopathology and development of a best-fit risk assessment model. Indian Journal of Pediatric, 1(1): 1-6. DOI: 10.1007/s12098-018-2631-2.
Okrodudu, G. (2010). Influence of parenting styles on adolescent delinquency in Delta Central Senatorial District. EDO Journal of Counselling, 3: 86-58. DOI: 10.4314/ejc.v3i1.52682.
Otani, K., Suzuki, A., Matsumoto, Y., & Enokido, M. (2016). Link of dysfunctional attitudes with the negative self-model. Annals of General Psychiatry, 15(1):11-15. DOI:10.1186/s12991-016-0098-y.
Palahang, H., Rabiei, M., Khorramdel, K., Zerehpush, A. & Sajjadian, P. (2012). Validity, Reliability and Factor Structure Analysis of the Revised Version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders-71 (SCARED-71). IJPCP, 18(3): 202-210. DOI:10.22158/jar.v3n1p16.
Peterson, C., Semmel, A., Von Baeyer, C., Abramson, L., Metalsky, G. I. & Seligman, M. E. (1982). The Attribution Style Questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 287-299. DOI: 10.1177/0734282996014002
Rajabi, G., Shahani, V., Manijeh Shakkar, H. & Haghighi, J. (2005). Investigating the Relationship between Gender, Past Mathematics Performance, Perceived Self-Efficacy Resources, and Targeting, Documentary Styles with Next Mathematics Performance in Secondary School Students in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, 12(2), 101-136. (Persian) DOI:10.10161242017.01.270.
Rajabi, S., Abolghasemi, A., & Abbasi, M. (2012). The role of self-esteem and test anxiety in predicting life satisfaction in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities, 1(3), 46-62. (Persoan)
Ramezani, J., Hossaini, M., & Ghaderi, M.R. (2016). The relationship between test anxiety and academic performance of Nursing and Emergency Medical Technician students. Educ Strategy, 9(5): 392-399. DOI:10.22100/jkh.v3i3-4.221
Ravneet, K. (2017). Role of Attribution, Styles and Perceived Control in Control in Social Anxiety Among. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(2): 355-376. DOI:10.14204/ejrep.42.16056
Ringeisen, T. & Raufelder, D. (2015). The interplay of parental support, parental pressure and test anxiety e Gender differences in adolescents. Journal of Adolescence, 45: 67-79.DOI: 10.1016/j.adolescence.2015.08.018.
Ritchie, L.D. & Fitzpatrick, M.A. (1994). Family communication patterns: Measuring intrapersonal perceptions of interpersonal relationships. Communication Research, 17(4), 523-544. DOI:10.1177/009365090017004007.
Roue, A., Harf, A., Benoit, L., Sibeoni, J., & Moro, M. R. (2021). Multifamily therapy for adolescents with school refusal: perspectives of the adolescents and their parents. Frontiers in Psychiatry, 12, 624841. DOI.10.3389/fpsyt.2021.624841
Sahadat, H., Afifa, A., Tasdik, H., Elias, U.,  Shakhaoat, H. & Tajuddin, S. (2020). Self-perception of physical health conditions and its association with depression and anxiety among Bangladeshi university students. Journal of Affective Disorders, 263: 282-288. DOI.org/10.1016/j.jad.2019.1 1.153.
Smith, B., Hall, H. & Woolcock-Henry, C. (2000). The Effects of Gender and Years of Teaching Experience on Explanatory Style of Secondary Vocational Teachers. Journal of Vocational Education Research, 25­(1), 19-23. DOI:10.5328/JVER25.1.24.
Speilberger, C. (1980). Test anxiety inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press, Inc. DOI:10.1177/009245190017004007.
 Stober, J. (2004). Advances in Test Anxiety Research, Anxiety. Stress and Coping, 17(3):205-211. DOI: 10.1080/1061580412331303225.
Su, L., Wang, K., Fan, F., Su, Y., & Gao, X. (2008). Reliability and validity of the screen for child anxiety related emotional disorders (SCARED) in Chinese children. Journal of Anxiety Disorders, 22(4):612-21. DOI:10.1016/j.janxdis.2007.05.011.
Suter, F., Karlen, Y., Merki, K. M., & Hirt, C. N. (2022). The relationship between success and failure causal attributions and achievement goal orientations. Learning and Individual Differences, 100, 102-115. DOI.10.1016/j.lindif.2022.102225
Thomas, C.L., Cassady, J.C. & Finch, W.H.(2017). Identifying severity standards on the Cognitive Test Anxiety Scale: Cut score determination using latent class and cluster analysis. Journal of Psychoeducational Assessment, 1(1),1-17. DOI: 10.1177/0734282916686004.
Zwettler, C., Reib, N., Rohrmann, S., Warnecke, I., Luka-Krausgrill, U. & Dick, R. (2018). The relation between social identity and exam anxiety in university students. Health Psychology Open, 5, 1-7. DOI: 10.1177/2055102918785415.