تعیین نقش الگوهای‌ روابطی و سبک‌های‌اسنادی والدین در پیش‌بینی مدرسه‌هراسی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه پیام نور، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

10.22098/jsp.2023.2248

چکیده

هدف: هدف این مطالعه تعیین نقش الگوهای ­روابطی و سبک­ های­ اسنادی والدین در پیش ­بینی مدرسه­ هراسی و اضطراب امتحان دانش ­آموزان بود.
روش­ها: روش این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی بود. از بین کلیه دانش­ آموزان دوره اول متوسطه و والدین آنان که ساکن شهر اردبیل در سال 1398 بودند، تعداد 100 نفر از والدین و 100 نفر از دانش آموزان به روش نمونه­ گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب امتحان، سبک اسنادی و مقیاس تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده استفاده شد. داده­ های پژوهش با روش­های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته­ ها نشان داد بین سبک اسنادی مثبت و الگوی­ ارتباطی گفت و شنود با مدرسه­ هراسی و اضطراب امتحان رابطه منفی معنادار و بین سبک اسنادی منفی و الگوی ارتباطی همنوایی با مدرسه­ هراسی و اضطراب امتحان رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 14/39 درصد از مدرسه هراسی و 1/33 درصد از اضطراب امتحان دانش ­آموزان توسط الگوهای ارتباطی و سبک­های اسنادی والدین تبیین می ­شود (01/0p<).
نتیجه ­گیری: نتایج به دست آمده بر لزوم توجه بیشتر بر روابط والد-فرزندی در کودکان مبتلا به مدرسه­ هراسی و اضطراب تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Parental Communication Patterns and Attribution Styles in Prediction School phobia and Test Anxiety Student

نویسندگان [English]

  • hassan Jafarzadeh dashbolagh 1
  • Babak Hemmati 2
  • Nahid Meraji 3
  • Nader Fakherezakeri 4
1 PhD student in educational psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
2 PhD student of psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
3 M.A of Personality Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University , Karaj, Iran
4 M.A of Exceptional Child Psychology and Education, Payame Noor University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the role of parental communication patterns and attribution styles in prediction school phobia and test anxiety student.
Methods: This is a descriptive correlational study. From all high school students and their parents who resided in Ardebil in 2019, 100 parents and 100 students were selected by convenience sampling. Test anxiety questionnaire, documented style and revised family communication patterns scale were used for data collection. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis by SPSS22 software.
Result: The results showed that there is a significant negative relationship between positive attribution style and communication pattern of dialogue with school phobia and test anxiety and there is a significant positive relationship between negative attribution style and coping style with school phobia and test anxiety (p<0.01). The results of regression analysis showed that 39.14% of school phobia and 33.1% of students 'test anxiety were explained by parents' communication patterns and attribution styles (p<0.01).
Conclusion: The results emphasize the need for more attention to parent-child relationships in children with school phobia and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Communication Patterns
  • Attribution Styles
  • School phobia
  • Test Anxiety