ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، مدرس دانشگاه فرهنگیان، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

6 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

7 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در میان کودکان و نوجوانان تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل بود.
 روش: روش این پژوهش روش آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش را افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل تشکیل می ­دادند. روش نمونه­ گیری در بخش کیفی هدفمند بود که تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت و به تعداد 40 نفر (20 دختر و 20 پسر) انتخاب شد. در بخش کمی نیز در مرحله مقدماتی ۴۵ نفر و در مرحله نهایی به روش سرشماری به تعداد 120 نفر جهت انجام تحلیل عاملی و ساخت پرسشنامه مشکلات سلوکی در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مشکلات سلوکی بود.
یافته ­ها: تحلیل داده ­ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری انجام پذیرفت که سه مؤلفه رفتار پرخاشگرانه، رفتار قانون شکنانه و مشکلات اجتماعی استخراج شد. داده ­های به دست آمده در بخش کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 80/0 و خرده مقیاس­ های پرخاشگری، رفتار قانون شکنانه و مشکلات اجتماعی به ترتیب82/0، 78/0 و 80/0 به­دست آمد (۰1/P).
نتیجه ­گیری: نتایج نشان دادند پرسشنامه قادر به تشخیص فراوانی رفتار پرخاشگری، رفتار قانون­ شکنانه و مشکلات اجتماعی در کودکان و نوجوانان تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی بود و و از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and validation of conduct disorder questionnaire in children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaei Sharif 1
  • Zahra Sohrabi 2
  • Zahra khademi Astaneh 3
  • Javad Jahedi 4
  • mahmud mohamadirazi 5
  • Fatemeh Rezaeisharif 6
  • Elnaz Javanbakht 7
1 Associate Professor, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. in Psychology, Department of psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 M.A. in School Counseling, Lecturer at Farhangian University, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil-Iran.
4 M.A. in Family Counseling, Department of counseling, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
5 M.A. in School Counseling, Department of Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
6 M.A. in Psychology, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
7 M.A. in Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was investigating construction and validation of conduct disorder questionnaire in children and adolescents.   
Methods: The method of this research was mixed method (qualitative, quantitative). The population of this study consisted of individuals covered by the Ardabil Province Family Welfare Office. The sampling method was purposive in the qualitative section, which continued until it reached the saturation level and selecting 40 individuals (20 girls and 20 boys). In the quantitative section, 120 people participated in the study by conducting a factor analysis and developing a behavioral problems questionnaire. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher made questionnaire in the quantitative part.
Results: Data analysis was performed in qualitative section using coding. So that after selecting the most important terms and themes, the main themes were selected and identified, including aggressive behavior, law-breaking behavior, and social problems. The quantitative data were also analyzed using exploratory factor analysis.
Conclusion: The results showed that the questionnaire was able to detect the frequency of aggressive behavior, law-breaking behavior and social problems in children and adolescents covered by the Family Welfare Office and had high validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Problems
  • Assessment
  • Quasi-Family Office
زارع، محبوبه؛ آقازیارتی، علی؛ ملک شیخی، سمیه و شریفی، مسعود (1396). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان نوجوان دچار اختلال کاستی توجه/فزون کنشی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی،  2(12)، 222-203. http://ensani.ir/fa/article/401217
 سادوک بنیامین و سادوک ویرجینیا (2015).­ خلاصه روانپزشکی بالینی. فرزین رضاعی (1395)، چاپ 2، تهران، انتشارات ارجمند.
علی پور، احمد؛ عاصمی، زهرا و حسینی یزدی، سیده عاطفه (1393). مقایسه اثر بخشی سه روش مداخله ای پسخوراند عصبی، آموزش مدیریت رفتار والدین و درمان ترکیبی در کاهش نشانگان اختلال سلوک کودکان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8 (32)، 94-79. https://www.sid.ir/
کرسول، جان؛ پلانوکلارک، ویکی (1387). روش‏های تحقیق تلفیقی. ترجمه: عباس زارعی، محسن نیازی. تهران: انتشارات ثامن الحجج.
یوسفی، ناصر؛ نعیمی، قادر؛ قائدنیای جهرمی، علی، محمدی، حاتم و فرمانی شهرضا، شیوا. (1392). مقایسهی اختلال های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابلهای و سلوک در دانش آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)، 129-147.
Alipour, A., Asemi, Z., & Hosseini Yazdi, S, A. (2014). Comparison of the effectiveness of three interventional methods of neurofeedback, parental behavior management training and combination therapy in reducing the symptoms of children’s behavioral disorders. Applied Psychology, 8(32), 79-94. (Persian). [https://apsy.sbu.ac.ir/article_96272_a-9f57752b5f2cb5e97d5986a0b340e3d.pdf]
 Association, A. P. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edn. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013.[https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596]
Burt, S. A., Donnellan, M. B., Iacono, W.G., & Mc gue, M., (2011). Age-of-onset or Behavioral sub-types? A prospective Comparison of two Approaches to Characterizing the heterogeneity within Antisocial Behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 39 (5), 633–644. [https://doi.org/10.1007/s10802-011-9491-9]
Creswell, J., Planoclark, V. (2007). Integrated research methods. Translation: Abbas Zarei, Mohsen Niazi. Tehran: Saman al-Hajj Publications.
Danforth, J. S., Harvey, E., Ulaszek, W. R., & MC kee, T. E. (2006). The outcome of group parent training for families of Children with Attention deficit hyper Activity disorder and defiant Aggression Behavior. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37,188-205. [https://doi.org/10.1016/j.jbtep]
Daunic, A., Smith, S. W., Brank, E. M., & Penfield, R. D. (2006). Classroom-based cognitive behavioral intervention to prevent aggression: Efficiency and social validity. Journal of School Psychology, (44):123-139. [https://doi.org/10.10-16/j.jsp.2006.01.005]
Frick, P. J., Cornell, A. H., Bodin, S. D., Dane, H. E., Barry, C. T. (2003. (Callousing emotional traits and develop-ental pathways to severe conduct problems . Developmental Psychology, (39): 246-260. [https://doi.org/10.1037/001-2-1649.39.2.246]
Herpertz, S., Qunaibi, M., Mueller, B., Lichterfeld, C., Konrad, k., Dohlman, B. H (2005). Response to emotional stimuli in boys with conduct disorder. American Journal of Psychiatry, (162): 1100-1107. [https://doi.org/10.1176/ap-pi.ajp.162.6.1100]
Hyatt, K. J., & Filler, J. W. (2007). A Comparison of the effects of two social skill training approaches on teacher and child behavior. Journal of Research in Childhood Education, 22(1), 850, 85-96. [https://doi.org/10.1080/02568-540709594614]
Jusyte, A., Fister, R., Gehrer, N., Schonenberg, M., (2019). Risky Business! Behavioral Bias and motivational salience of rule-violations in Children with Conduct disorder. Psychiatry Research, 740-746. [https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.001]
Kendall P, C., Reber, M., Mc leer, S., Epps, J., Ronan, K. R. (1990). Cognitive-behavioral treatment of conduct disordered children. Journal of Cognitive Therapy and Research, (14): 270- 297. [https://doi.org/10.1007/BF01183997]
Kimonis, E. R., & FriCk, P. J. (2011). Etiology of oppositional defiant disorder and Conduct disorder: Biological, familial and environmental factors identified in the development of disruptive Behavior disorders. In: Murrihy, R. C., Kidman, A. D., Ollendick, T. H. (Eds.), Clinical Handbook of Assessing and Treating Conduct Problems in Youth, Springer, New York, 49–76. [https://doi.org/10.1007/9781-4419-6297-3_3]
Komazawa, A. (2000). Behavioral assessment in a case of domestic violence, Introduction to Behavioral therapy. Psychology special lecture. http://www1.Accsnet.ne.jp/-ratnin/lec3.Asscase.Html
Laba, M., Dudu, E. (2005). The evaluation of a multi-model cognitive-behavioral approach to treating an Adolescent with Conduct disorder. Rhodes university.  [http://eprints.ru.ac.za/180/1/mashalaba-ma.pdf]
MC Cuish, E.C., Corrado, R., Lussier, P., & Hart, S.D., (2014). Psychopathic traits and offending trajectories from early Adolescence to Adulthood. Journal of Crime, 42 (1), 66–76. [https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2013.12.004]
Odgers, C. L., Moffitt, T. E., Broadbent, J. M., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Poulton, R., Sears, M. R., Thomson, W. M., Caspi, A. (2008). Female and male Antisocial trajectories: from Childhood origins to Adult outcomes. Development of Psychopathology, 20, 673–716. [https://doi.org/10.1017/S0954579408000333]
Pedersen, W., & Mastekaasa, A. (2011). Conduct disorder symptoms and treatment. Journal of Adolescence, 34(5): 1025-1035. [https://doi.org/10.1016]
Pajer, K., Stein, S., Tritt, K., Chang, CN., Wang, W., & Gardner, W. (2008). Conduct disorder in girls: neighborhoods, family characteristics and parenting Behaviors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 28, 1-11. [https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-28]
Ronen T. ) 2004 .(Imparting self-control skills to decrease aggressive behavior in a 12-year old boy. Journal of Social Work, (4): 269-288. [https://doi.org/10.1177/1468017304047746]
Sadok, B, J., Sadok, V, A. (2015). Psychiatric summary: behavioral sciences-clinical psychiatry. Rezaee, F. (2015). Vol 2, Tehran, Arjmand press. (Persian). [https://doi.org/10.22067/ijap.v7i1.54663]
Shenk, C., Dorn, L., Kolko, D., Susman, E., Noll, J., & Bukstein, O. (2012). Predicting treatment response for oppositional defiant and Conduct disorder using pre-treatment Adrenal and gonAdAl hormones. Journal of Child and Family Studies, 21(6): 973-983 [https://doi.org/10.1007/s108260119557-x]
Tarver, J., Daley, D. & Sayal, K. (2014). Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): An updated review of the essential facts. Child: Care, Health and Development, 40(6): 762-774 [https://doi.org/10.1111/cch.12139]
Yousefi, N., Naimi, GH., Ghaedniyajahromi, A., Mohammadi, H., &Farmani Shahreza, SH. (2013). A comparison of ADHD and oppositional behavioral and conduct disorders in elementary students with learning disabilities and normal students. Journal of Learning Disabilities, 3(1) 129-147. (Persian)
Zare, M., Aghaziarti, A., Malek Sheykhi, S, Sharifi, M. (2016). The effectiveness of mindfulness training in comparison with emotion regulation on adolescent students’ adaption and attention deficit / hyperactivity disorder, 2(12), 203-222.  (Persian). [DOR 20.1001.1.20084331.1397.12.2.3.9]