بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 آموزش و پرورش منطقه لاهرود، مشگین شهر، اردبیل، ایران

3 کارشناسی روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی بود.
موارد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر‌ آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم دارای اضطراب اجتماعی در سال تحصیلی 1401-1400 شهرستان اردبیل بود. بدین منظور تعداد 28 دانش‌آموز دارای اضطراب اجتماعی بر حسب ملاک‌های ورود به پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل (هر گروه 14 نفر) جایگزین شدند. پس از انجام پیش‌آزمون به کمک پرسشنامه‌های اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران، گروه آزمایشی 8 جلسه (هرهفته دو جلسه) 75 دقیقه‌ای برنامة آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کرد. درحالی که گروه کنترل هیچ برنامة مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب تفاوت معنادار بین اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی شده است (01/0 P<).
نتیجه‌گیری: آموزش شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اشتیاق تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی تأثیر مثبت دارد. بنابراین می‌توان گفت که از این برنامه می‌توان برای کمک به دانش‌آموزان دارای اضطراب‌اجتماعی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on academic enthusiasm and social adjustment of students with social anxiety

نویسندگان [English]

  • Ali Salmani 1
  • Hamideh Roshani Khiavi 2
  • Zahra Esmaeili 3
1 M.A. in Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Education in Lahrud region, Meshginshahr, Ardabil, Iran
3 B.A. in Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on academic enthusiasm and social adjustment of students with social anxiety.
Methods: The method of the current research was a pre-test-post-test experiment with a control group. The statistical population of this research included all female students of the second secondary level with social anxiety in the academic year of 2021-2022 in Ardabil city. For this purpose, 28 students with social anxiety were selected according to the criteria for entering the research and randomly replaced in two experimental and control groups (14 people in each group). After conducting the pre-test with the help of Fredricks, Blumenfeld & Paris academic motivation questionnaires and California Clark et all social adjustment questionnaires, the experimental group received 8 sessions (two sessions per week) of 75 minutes of mindfulness-based cognitive therapy training program. while the control group did not receive any intervention program. The obtained data were analyzed using multivariate covariance analysis.
Results: The results showed that cognitive therapy training based on mindfulness caused a significant difference between academic enthusiasm and social adjustment in students with social anxiety (P<0.01).
Conclusion: Cognitive therapy training based on mindfulness has a positive effect on academic enthusiasm and social adjustment of students with social anxiety. Therefore, it can be said that this program can be used to help students with social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive therapy based on mindfulness
  • Academic enthusiasm
  • Social adjustment and Students with social anxiety
افتخار صعادی، زهرا؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ احدی، حسن و عسگری، پرویز.(1388). بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی - اجتماعی در دانش­آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز. نشریه یافته های نو در روان شناسی(روان‌شناسی اجتماعی)، 4(12)، 137-149. https://civilica.com/doc/367017/
امیدیان، م؛ حسینی کافی آبادی، ا و زندوانیان، ا.(1393). تأثیر آموزش راهبردهای حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 4 (13)، 1-16.   http://noo.rs/Ns6bw
بشرپور، سجاد و عینی، ساناز. (1401). تدوین مدل علی سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری براساس خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی: نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 12(2)، 18-33. https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814 
بیرامی، منصور و عبدی، رضا.(1388). بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. علوم تربیتی. 6(2): 54-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=119501
جدیدی سما. نقش واسطه‌ای اشتیاق تحصیلی در رابطه بین کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان. رویش روان شناسی. ۱۳۹۸; ۸ (۱۲) :۱۱۴-۱۰۷. http://frooyesh.ir/article-1-1742-fa.html
جعفر طباطبایی، ت.، احدی، ح و خامسان، ا. تأثیر آموزش خوش‌بینی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند(1391). فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند، 10(1): 34-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=212191
حسینی، ل. و منشئی،  غ. (1397). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک محور بر سازگاری اجتماعی و علائم افسردگی در کودکان با اختلال افسردگی. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی, 8(29) ,  179-200. [Doi: 10.22054/jpe.2018.26467.1655]
سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا آلکوت و روئیز، پدرو. (1395). خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک (ترجمه  فرزین رضاعی). جلد سوم. تهران: انتشارات ارجمند.
شعبانی، ج و مصدری، م. (1395). اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اختلال اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع  متوسطه اول. روان شناسی و روان پزشکی شناخت. 3(34): 27- 12. http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-262-fa.html
شیخ الاسلامی، ع؛ درتاج، ف و اسکندر، ز. (1394). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان. روان شناسی مدرسه. 4(4): 110-94. http://journal.uma.ac.ir/article_402.html
عرب قائنی، م.، هاشمیان، ک.، مجتبایی، م.، مجدآرا، ا.، آقابیکی، آ. (1396). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر افزایش جرئت‌ورزی در دانشجویان مضطرب. مجله پزشکی ارومیه، 28(2): 119-129. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3741-fa.html
عصفوری، م؛سروری، م؛ کارسازی، ح؛ بیرامی، م و هاشمی، ت .(1396). بررسی نقش سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری ((BAS / BIS در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی. مجله مطالعات علوم پزشکی، ۲۸ (۱)،13-1. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3512-fa.html
عمیدنیا، ا؛ نیسی، ع و سودانی، م.(1389). ابراز وجود و میزان سازگاری فردی-اجتماعی در دانشجویان دختر. نشریه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 5(17)، 37-46.   https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129535
فدایی وطن، ز؛ استکی، م؛ قنبری پناه، ا و کوچک انتظار، ر. (1398) در پژوهشی به مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و آموزش بازسازی شناختی بر خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیری. روان‌شناسی افراد استثنایی، 9(35)، 192-168. [Doi:10.22054/jpe.2020.43596.2008]
فیضی جاریحانی، ف؛ زینالی، ع (1398). «مدل رفتار مدنی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ؛نقش عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری شکفتگی تحصیلی»نشریه علمی،پژوهش های آموزش و یادگیری ۱۶ (۲)، ۱۳-۱۰۳. [Doi:10.22070/tlr.2019.3322]
کاپلان و سادوک. (2007). خلاصه روانپزشکی. ترجمه: فرزین رضاعی. (1393). (جلد دوم). تهران: انتشارات رشد.
کاویانی، حسین؛ جواهری، فروزان و بهیرایی، هادی. (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش های ناکارآمد، افسردگی و اضطراب. تازه های علوم شناختی. 7(1): 59-49. http://icssjournal.ir/article-1-117-fa.html
کیخا،ا ؛ مرزیه، ا و جناآبادی، ح (1397). «رابطه سبک تدریس معلم با انگیزش و در گیری تحصیلی دانش آموزان» نشریه علمی ،پژوهش‌های آموزش و یادگیری، ۱۵ (2)، ۴۸-۳۷. [Doi:10.22070/tlr.2020.2527]
کهریزی، ش؛ تقوی، م؛ قاسمی، ر و گودرزی، م. (1396). تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب، افسردگی و علائم جسمانی بیماران مبتلا به آسم. مجله علوم پزشکی رازی. 24(154): 36- 27. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4274-fa.html
گنجی، ب.، توکلی، س.، بنی اسدی شهربابک، ف و اسدی س (1395).. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق تحصیلی دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۹۵; ۹ (۲) :۱۵۵-۱۵۰. http://edcbmj.ir/article-1-1014-fa.html
مجیدی، م و بخشی پور جویباری، ب.(۱۳۹۷). اثربخشی تکنیک های شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش کیفیت زندگی نوجوانان در شهرستان ساری. ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروان‌شناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.  https://civilica.com/doc/759572
مقتدر، لیلا. (1395). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری، نگرش ناکارآمد و افکارخودآیند منفی در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر. مجله مطالعات علوم پزشکی، ۲۷ (۹)، ۸3۵-۸2۵. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3609-fa.html
ملک‌پور، م؛ عابدی، م و یزدیان اصفهانی، س. 1390. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی اصفهانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
مؤمنی،خ؛ عباسی، م؛پیرانی،ذ و محمد جواد، ب.(۱۳۹۷).نقش هیجان پذیری و جو عاطفی خاتواده در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان.فصلنامه راهبرد های شناختی در یادگیری. 5 (8). 182-159. [Doi:10.22084/j.psychogy.2017.10761.1366]
نریمانی، م؛ پورعبدل، س و بشرپور، س. (1395). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 6(1)، 121-140.
ولیدی پاک، آ؛ خالدی، ش و معینی منش، ک. (1394). بررسی اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی برافزایش خوشبینی در زنان باردار دیابتی. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت, 4(14), 62-78. https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_1614.html?lang=fa
References
Adeyemo, D. A. (2005). The buffering effect of emotional intelligence on the adjustment of secondary school students in transition. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 3(2),79-9041.    https://eric.ed.gov/?id=EJ846210
Arab Ghaeni M, Hashemian K, Mojtabaei M, majd ara E, Aghabeiki A. The effect of mindfulness training (MBSR) on the increasing assertiveness among anxious students . Stud Med Sci. 2017; 28 (2) :119-129. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3741-fa.html
Basharpoor, S., & Eyni, S. (2023). Developing a causal model of academic adjustment of Students with learning disabilities based on academic self-efficacy and academic eagerness: The mediating role of the academic resilience. Journal of Learning Disabilities, 12(2), 18-33. (Persian) https://doi.org/10.22098/jld.2022.7608.1814
Bayrami, M., & Abdi, R. (2009). Investigating the effect of mindfulness-based teaching techniques on reducing students' test anxiety. Education, 6(2), 35- 54. (Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=119501
Benjamin J.I. Schellenbergb , Anne C. Holdingc , Richard Koestnerc, Passion and grit in the pursuit of long-term personal goals in college students,(2020). [Doi: 10.1016/j.lindif.2020.101939]
Birnie, K., Garland, S. N., Carlson, L. E. (2010). Psychological benefits for cancer patients & their partners participating in mindfulness-based stress reduction (MBSR). Psycho-Oncology, 19(1), 1004_1009.           [Doi: 10.1002/pon.1651]
Blanck, P., Perleth, S., Heidenreich, T., Kröger, P., Ditzen, B., Bents, H., & Mander, J. (2018). Effects of mindfulness exercises as stand-alone intervention on symptoms of anxiety and depression: Systematic review and meta-analysis. Behaviour research and therapy102, 25-35. [Doi:10.1016/j.brat.2017.12.002]
Boland, R; Verdiun, M and Ruiz, P. (2022). Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry 12th Edition. Publisher: Wolters Kluwer Health. https://www.wolterskluwer.com/en/know/synopsis-of-psychiatry
Britton, W. B., Shahar, B., Szepsenwol, O., & Jacobs, W. J. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy improves emotional reactivity to social stress: results from a randomized controlled trial. Behavior therapy43(2), 365-380.‏ [Doi:10.1016/j.beth.2011.08.006]
Brown K, Ryan R, Creswell J. Mindfulness: theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychol Inq. 2007; 18(4): 211–37. [Doi:10.1080/10478400701598298]
Butler, R.M., O'Day, E.B., Swee, M.B., Horenstein, A., & Heimberg, R. (2020). Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Predictors of Treatment Outcome in a Quasi-Naturalistic Setting. Behavior Therapy. 52(2):465-477. [Doi:10.1016/j.beth.2020.06.002]
Caroline, L. D. Vaessa, C. Allison,  M.W. (2015). Intensive Group Based on CBT for child Social Phobia a Pilot Study.  Mount Gravatt. Behavioral Therapy, 46, 350-364. [Doi:10.1016/j.beth.2014.12.005]
Cartwright-Hatton, S., McNally, D., White, C., Verduyn, C. (2005). Parenting skills training: an effective intervention for internalizing symptoms in younger children? Journal child Adolesc Psychiatr Nurs., 18(2): 45-52. [Doi:10.1111/j.1744-6171.2005.00014.x]
Chu, C. S., Stubbs, B., Chen, T. Y., Tang, C. H., Li, D. J., Yang, W. C., ... & Tseng, P. T. (2018). The effectiveness of adjunct mindfulness-based intervention in treatment of bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders225, 234-245. [Doi:10.1016/j.jad.2017.08.025]
Clauss, J. A., & Blackford, J. U. (2012). Behavioral inhibition and risk for developing social anxiety disorder: a meta-analytic study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51(10), 1066–1075. [Doi:10.1016/j.jaac.2012.08.002]
Cummings DJ., Loxton NJ. & Poropat AE. (2019). The relevance / significance of stimuli appraisals for personality traits in an academic context. Learning and Individual Differences. 69: 225-231.
Dixon, M.L., Moodie, C.A., Goldin, P.R., Farb, N., Heimberg, R.G., & Gross, J.J. (2020). Anxiety disorder: Reappraisal and acceptance of negative self-belifes. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 5(1): 119-129.  [Doi:10.16/j.bpsc.2019.07.009]
Dotterer AM., Katie Lowe (2015). Perceived discrimination, parenting, and academic adjustment among racial/ethnic minority adolescents. Journal of Applied Developmental Psychology, Volume 41, November–December 2015, Pages 71-77. [Doi:10.1016/j.appdev.2015.08.003]
Eftikhar Saadi, Z., Mehrabizadeh Honarmand, M., Najarian,  B., Ahadi,  H., & Asgari, P. (2009). The effect of emotional intelligence training on reducing aggression and increasing individual-social adjustment in female sophomores in Ahvaz. Journal of New Findings in Psychology (Social Psychology), 4(12), 137-149. (Persian) https://civilica.com/doc/367017/
Feyzi jarihani, F., Zeinali, A. (2019). The Role of Love of Learning and Academic Aspiration on Academic Civic Behaviors by the Mediation of Academic Flourishing of Students in Gifted Schools. Teaching and Learning Research, 16(2), 103-113. [Doi:10.22070/tlr.2019.3322]
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109. [Doi:10.3102/00346543074001059]
Ganji B, Tavakoli S, Baniasadi Shahr-e Babak F, Asadi S. Surveying the relationship between internet addiction and Academic Engagement of students. Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (2) :150-155. http://edcbmj.ir/article-1-1014-fa.html
Griffith, G. M., Bartley, T., & Crane, R. S. (2019). The Inside Out Group Model: Teaching Groups in Mindfulness-Based Programs. Mindfulness Journal, 10(1), 1315_1327. [Doi: article/10.1007/s12671-019-1093-6]
Hamedi, M.; Mirzaeian, b; And Hassanzadeh, R. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on anxiety and positive metacognitive beliefs about anxiety in students with test anxiety. Journal of New Psychological Ideas, 1 (1), 11-20. (Persian).
Jadidi S. The Mediating Role of Academic Eagerness in the Relationship Between Academic Help Seeking and Academic Adjustment of Students. Rooyesh. 2020; 8 (12) :107-114. http://frooyesh.ir/article-1-1742-fa.html
Jennifer, A. F. (2015). Academic engagement. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 74(1), 31-36.
Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion. https://www.amazon.com/Wherever-You-There-Are-Mindfulness/dp/1562827693
Kabat-zinn, J. (2003). ­Mindfulness-based interventions in context: past, present,and future.Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144-156. [Doi:10.1093/clipsy.bpg016]
Kahrizi S, Taghavi M, Ghasemi R, Goodarzi M. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on Depression, Anxiety and Somatic Symptoms in Asthma patients.. RJMS. 2017; 24 (154) :27-36. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4274-fa.html
Karremans, J. C., Schellekens, M. P. J., & Kappen, G. (2015). Bridging the sciences of mindfulness & romantic relationships: A theoretical model & research agenda. Personality and Social Psychology Review, 21(1), 29_49. [Doi:10.1177/1088868315615450]
Kaviani, H., Javaheri, F., & Bahiray, H. (2005). Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in reducing automatic thoughts, dysfunctional attitude, depression and anxiety: a sixty day follow-up. Advances in Cognitive Science7(1), 49-59.‏ (Persian). http://icssjournal.ir/article-1-117-fa.html
Keykha, M. & Jonabadi, H. (2020). The Relationship between Teaching Styles with Academic Motivation and Engagement in Students. Teaching and Learning Research, 15(2), 37-48. [Doi:10.22070/tlr.2020.2527]
Kim A., Sheena Choi, Sinyoung Park ( 2018). Heterogeneity in first-generation college students influencing academic success and adjustment to higher education. The Social Science Journal, In press, corrected proof, Available online 19 December 2018. [Doi:10.1016/j.soscij.2018.12.002]
Lopez, C., & Jones, S.  (2017). Examination of factors that predict academic adjustment and success of community college transfer students in STEM at 4-year institutions. Community College Journal of Research and Practice, 41(3), 168-182. [Doi:10.1080/10668926.2016.1168328]
Majidi, M., & Bakhshipour Joybari, B. (2019). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy techniques on reducing test anxiety and increasing the quality of life of adolescents in Sari. 6th Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Damages of Iran. Tehran: Association for the Development and Promotion of Fundamental Science and Technology. (Persian). https://civilica.com/doc/759572
Manshaee, G., hoseini, L. (2018). The Effectiveness of Child-Centered Mindfulness Training on Social Adjustment and Depression Symptoms in Depressed Children. Psychology of Exceptional Individuals, 8(29), 179-200. [Doi: 10.22054/jpe.2018.26467.1655]
Momeni, K., abbasi, M., pirani, Z., beyghiyan, M. (2017). The Role of emotionality and affective atmosphere of family in prediction of Students' Educational Engagement. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5(8), 159-182. [Doi:10.22084/j.psychogy.2017.10761.1366]
Moreira, P. A. S., Dias, A., Matias, C., Castro, J., Gaspar, T., & Oliveira, J. (2018). School effects on students’ engagement with school: Academic performance moderates the effect of school support for learning on students’ engagement. Learning and Individual Differences, 67, 67–77. [Doi:10.1016/j.lindif.2018.07.007]
Narimani, M., Pourabdol, S., & Basharpoor, S. (2016). The effectiveness of acceptance/ commitment training to decrease social anxiety in students with specific learning disorder. Journal of Learning Disabilities, 6(1), 121-140. (Persian)
Odgers, K., Dargue, N., Creswell, C., Jones, M. P., & Hudson, J. L. (2020). The limited effect of mindfulness-based interventions on anxiety in children and adolescents: a meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 23(3), 407-426.‏ [Doi:10.1007/s10567-020-00319-z]
Oh I., Jiyeon Song (2018). Mediating effect of emotional/behavioral problems and academic competence between parental abuse/neglect and school adjustment. Child Abuse & Neglect, Volume 86, December 2018, Pages 393-402. [Doi:10.1016/j.chiabu.2017.06.007]
Olivier E., I. Archambault, V. Dupéré (2018). Boys' and girls' latent profiles of behavior and social adjustment in school: Longitudinal links with later student behavioral engagement and academic achievement? Journal of School Psychology, Volume 69, August 2018, Pages 28-44. [Doi:10.1016/j.jsp.2018.05.006]
Omidian,  M., Hosseini Kafiabadi,  A.S., & Zandvanian  A. (2014). The effect of teaching social problem solving strategies on social adjustment. Social Psychology Research, 4 (13), 1-16. (Persian)  http://noo.rs/Ns6bw
Osfori M, soruri M, karsazi H, Bayrami M, hashemi T. Evaluate The Role of BAS / BIS in Social Anxiety Disorder is due to the Effects Mediated Cognitive Bias. Stud Med Sci. 2017; 28 (1) :1-13. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3512-fa.html
Park, B.R., & Choi, J .S. (2014). Emotionally Focused Therapy (EFT) for the Family of an Adolescent with Suicidal Ideation: A Case Study. Family and Family Therapy, 22(3), 275–300. [Doi: 10.21479/KAFT.2014.22.3.275]
Potek, R. (2012).Mindfulness as a school-based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation Ph.D., NEW YORK UNIVERSITY, 184 pages; 3493866. https://eric.ed.gov/?id=ED537610
Pöysä, S., Vasalampi, K., Muotka, J., Lerkkanen, M. K., Poikkeus, A. M., & Nurmi, J. E. (2018). Variation in situation-specific engagement among lower secondary school students. Learning and Instruction, 53(1), 64-73. [Doi:10.1016/j.learninstruc.2017.07.007]
Rasmussen, M. K., & Pidgeon, A. M. (2011). The direct and indirect benefits of dispositional mindfulness on self-esteem and social anxiety. Anxiety, Stress, & Coping24(2), 227-233.‏ [Doi:10.1080/10615806.2010.515681]
Sadock, B.J., Sadock, V.A., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. (Translated by Farzin Rezaee). Volume III. Tehran: Arjmand Publications. (Persian).
Sackl-Pammer, P., Jahn, R., Özlü-Erkilic, Z. et al (2020). Social anxiety disorder and emotion regulation problems in adolescents. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 13, 37. [Doi:10.1186/s13034-019-0297-9]
Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2018). Mindfulness based cognitive therapy for depression. Guilford Publications.
Semple, R. J., Lee, J., Rosa, D., & Miller, L. F. (2010). A randomized trial of mindfulness-based cognitive therapy for children: Promoting mindful attention to enhance social-emotional resiliency in children. Journal of child and family studies19(2), 218-229.‏ [Doi: article/10.1007/s10826-009-9301-y]
Shabani, J., & Masdari, M. (2016). The Effectiveness of Training Mindfulness-based Cognitive Therapy on Social Anxiety Disorder among First High School Female Students. Shenakht journal of psychology & psychiatry3(34), 12-27.‏ (Persian). http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-262-fa.html
Sheykholeslami, A.,  Dortaj, F., & Eskandar, Z. (2016).The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on social anxiety of students. Journal of school psychology. 4(4): 94- 110. (Persian). http://journal.uma.ac.ir/article_402.html
Simone, P.W., Kathryn, C., Gaia. A. s., Jennifer, Y. (2015). Social anxiety disorder in adolescence: How developmental cognitive neuroscience findings may shape understanding and interventions for psychopathology.  London. Journal of Developmental Cognitive Neuroscience, 13, 11-20. [Doi:10.1016/j.dcn.2015.02.002]
Song-Yeo, Lindquist, R. (2015). Effects of mindfulness-based stress reduction ondepression, anxiety, stress and mindfulness in Korean nursing students. Nurse Educ Today, 35(1), 86-90. [Doi:10.1016/j.nedt.2014.06.010]
Stefansson, K. K., Gestsdottir, S., Birgisdottir, F., & Lerner, R. M. (2018). School engagement and intentional self-regulation: A reciprocal relation in adolescence. Journal of adolescence, 64, 23-33. [Doi:10.1016/j.adolescence.2018.01.005]
Taylor, J. H., Ewgeni, Jakubovski. (2018). Angeli Landeros-Weisenberger. Ketamine for Social Anxiety Disorder: A Randomized, Placebo-Controlled Crossover Trial. American College of Neuropsychopharmacology, 1-9. [Doi:10.1038/npp.2017.194]
Validi Pak, A.; Khaledi, Sh and Moeini, K. (2014). The effectiveness of mindfulness training on increasing optimism in pregnant women with diabetes. Journal of Health Psychology,1(14), 62-78. (Persian). https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_1614.html?lang=en
Vandenkerckhove B., Bart Soenens, Jolene Van der Kaap-Deeder, Katrijn Brenning, Maarten Vansteenkiste (2019). The role of weekly need-based experiences and self-criticism in predicting weekly academic (mal)adjustment. Learning and Individual Differences, Volume 69, January 2019, Pages 69-83. [Doi:10.1016/j.lindif.2018.11.009]
Van Rooij, E. C. M., Jansen, E. P. W. A., & van de Grift, W. J. C. M. (2017). Secondary school students' engagement profiles and their relationship with academic adjustment and achievement in university. Learning and Individual Differences, 54, 9–19. [Doi:10.1016/j.lindif.2017.01.004]
Wang, I. K. H. (2018). Long-Term Chinese Students' Transitional Experiences in UK Higher Education: A Particular Focus on Their Academic Adjustment. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(1), 12-25. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1169827.pdf
Wang, M.T., Willett, J.B., & Eccles, J.S. (2012). The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology, 49, 465-480. [Doi:10.1016/j.jsp.2011.04.001]
Yanes-Cabrera, C., & Benito, A. E. (2017). Archaeology of Memory and School Culture: Materialities and “Immaterialities” of School. In School Memories. 263-270.