نقش سیستم‌های فعال‌سازی/ بازداری رفتاری در پیش بینی اضطراب حالت/ صفت دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اردبیل

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سیستم­های فعال­سازی/ بازداری رفتاری در پیش‌بینی اضطراب صفت/ حالت دانش‌آموزان مقطع متوسطه می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال در سال تحصیلی92-91 بود. تعداد 180‌ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی­خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب صفت/حالت و مقیاس بازداری/فعال‌سازی رفتاری بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد اضطراب حالت ارتباط مثبتی با حساسیت به تنبیه دارد (36/0=r؛001/0>p)، اضطراب صفت نیز به طور مثبت با حساسیت به تنبیه (43/0=r؛001/0>p) و به طور منفی با حساسیت به پاداش (39/0=r؛001/0>p) مرتبط می‌باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 18 درصد از واریانس اضطراب حالت و 24 درصد از کل واریانس اضطراب صفت به وسیله سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری تبیین می‌شود. این نتایج نشان می­دهند که فعالیت بالای سیستم بازداری رفتاری در هر نوع اضطراب صفت و حالت نقش دارد، ولی اضطراب صفت با فعالیت پایین سیستم فعال­ساز رفتاری نیز همراه می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of behavioral activation/inhibition systems in prediction of the state/trait anxiety in high school students

نویسندگان [English]

  • S Basharpoor 1
  • S.S Mozaffari 2
1 Assostant professor of psychology, university of mohagheghardablili
2 M A of Psychology, islamicazad university, Science and Reseach Branch of Ardsbil
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the role of behavioral activation /inhibition systems in predicting state/ trait anxiety among high school students. The method of this study was descriptive and correlational. All Khalkhal city students in basis high schools in school year 2012-2013 had comprised the population of the study. 180 students were selected by random multistage cluster sampling, were asked to respond to the State/ Trait Anxiety questionnaire and behavioral inhibition and behavioral activation. The gathered data were analyzed by Pearson correlation and multistage regression tests. Pearson correlation results showed that state Anxiety has a positive correlation with sensitivity to punishment (r= 0/39; p 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: behavioral activation
  • behavioral inhibition
  • anxiety
  • Students
آزادفلاح، پرویز و دادستان، پریرخ (1378). تنیدگی (استرس)، فعالیت سیستم­های مغزی رفتاری و تغییرات ایمونوگلوبین ترشحی A، مجله روانشناسی، 3(9)، 3-24.
پور­محمد­رضای­تجریشی، معصومه و میرزمانی بافقی، سید­محمود. (1386). ارتباط بین فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری، حمایت اجتماعی وافسردگی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 7(26)، 223-231.
زمانی اصل، زهره (1377). هنجاریابی مقدماتی سیاهه اضطراب حالت- صفت کودکان روی دانش‌آموزان شهرتهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه تربیت معلم تهران.
عبدی، رضا؛ بخشی پور رودسری، عباس و محمود علیلو، محمد (1390). میزان حساسیت سامانه‌های گرایش و بازداری رفتاری در افراد سوء مصرف کننده‌ی مواد، سیگاری وسالم. مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران، 17(3)، 247-241.
کاویانی،حسین. (1386). نظریه زیستی شخصیت. چاپ دوم. تهران. انتشارات مهر کاویان.
گراوند، لیلا (1387). تاثیر آموزش مهارت­های زندگی براضطراب و پرخاشگری همسران شهدای بنیاد شهید شهرستان پلدختر. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، واحد علوم تحقیقات اهواز.
ماش، اریکجیوبارکلی، راسلای (2003). روانشناسی مرضی کودک. ترجمه: حسن توزندهجانی، جهانشیر توکلی­زاده و نسرین کمال­پور (1383). تهران: انتشاراتمرندیز.
محمدی، نوراله (1387). ویژگی‌های روان­سنجی مقیاس­های سیستم بازداری و فعال­سازی رفتاری در دانشجویان دانشگاه شیراز. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 15(28)، 69-61.
منصوری، احمد و بخشی‌پور رودسری، عباس. (1389). رابطه سیستم­های فعال­ساز و بازداری رفتاری با نگرانی آسیب شناختی وغیرآسیب­شناختی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل،12(1)، 247-241.
مهرام، بهروز (1372). هنجاریابی آزمون اسپیلبرگر در شهر مشهد. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.         
دلاور، علی (1382). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم رفتاری، تهران،انتشارات رشد.
Carver, C. S, & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319–333.
Costello, E.J., Egger, H.L. & Angold, A. (2005). The devepopmental epidemiology of anxiety disorders: phenemonology, prevalence and cpmorbidity Child and adolescent psychiatric clinics pf north america, 14, 631-648.
Gray, J. A. (1994). Framework for taxonomy of psychiatric disorders. In S. H. M. V. Goozen, N. E. V. Poll & J. Sergeant (Eds.), Emotions: Essays on emotion theory. New Jersey: Erlbaum, (29–59).
Gray, J. A. (1995).A model of the limbic system and basal ganglia: Applications to anxiety and schizophrenia. In M. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neuroscience. Cambridge: MIT Press, (1165 –1176).
Johnson, S. L., Turner, R. J. & Iwata, N. (2003). BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25, 25–36.
Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., & Nelson-Gray, R. O. (2010). An examination of the relationship between behavioral approach system (BAS) sensitivity and social interaction anxiety, Journal of Anxiety Disorders, 24(3), 372–378.
Loxton, N. J., &Dawe, S. (2001). Alcohol abuse and dysfunctional eating in adolescent girls: The influence of individual differences in sensitivity to reward and punishment. International Journal of Eating Disorders, 29, 455–462.
Ly, C., & Gomez,  R . (2014). Unique associations of reinforcement sensitivity theory dimensions with social interaction anxiety and social observation anxiety. Personality and Individual Differences, 60, 20–24.
Muris, P., Meesters, C., &Spinder, M. (2005). Relationships between child- and parent-reportedbehavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression in normal adolescents. Personality and Individual Differences, 34, 759–771.
Spielberger, C.D. (1983). Manual for the State- Trait Anxiety: STAI (Form). PaloALto , GA: consultingpssychologist press.
Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L.&Lushene, R.E. (1970) .State Trait Anxiety Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Vervoort  L., Wolters, L. H., Hogendoorn, S. M. De Haan, E., Boer, F. & Prins, P. J. M. (2010). Sensitivity of Graywww. Sciencedirect. Com/science/article/pii/S0 1918869100000 non-anxious children and adolescents. Personality and Individual Differences, 48(5), 629–633.