مدل‌سازی ساختاری تأثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع پیش‌دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر ناحیه 1 و 2 آموزش و پرورش شهرستان ارومیه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانش­آموزان دختر و پسر در حال تحصیل در مقطع پیش­دانشگاهی در سال تحصیلی 91-92 می‌باشدکه از میان آنها تعداد 357 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی(شامل نمودارها، درصدها، میانگین­ها و..) و برای برازش الگوی ارائه­شده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد عوامل زمینه‌ای، شخصی و محیطی تاثیر مستقیم بر آرزوهای تحصیلی دانش­آموزان دارد. همچنین نتایج نشان داد آرزوهای تحصیلی تاثیر مستقیم و معنی­دار بر پیشرفت تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural modeling of the effect of educational aspiration on educational in equality of male and female students in pre-university cycle

نویسندگان [English]

 • M Hassani 1
 • R Asadi 2
 • M Sameri 3
 • T Akbari 4
1 Associate Professor of Eeducational Aadministration, Urmia University.
2 MSc of Educational Administration, Urmia University
3 Assistant Professor of Eeducational Aadministration, department of education, Islamic Azad University,Urmia Branch
4 Ph.D Students of Eeducational Aadministration Urmia University
چکیده [English]

This research aimed to examinestructural modeling of the effect of educational aspiration on the educational in equality of male and female pre- university cycle students. Statistical population of this study included all male and female pre-university students in two educational districts of Urmia and 357 students were selected as study sampleusing Cochran formula. Data were gathered through researcher made questionnaire. Descriptive statistics (including charts, percentages, averages, etc.) were used to analyze dataand exploratory factor analysisas well asstructural equation modeling were used to fit the given pattern. The results ofthis study suggested that contextual factors, personal factors, and environmental factors have a direct effectoneducationalaspirations and alsostated that educational as pirations havea direct and significant effect on academic achievement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Educational as pirations
 • educational in equality
 • educational achievement
 • contextual factors
 • personal factors
 • Environmental factors
 • data analysis
اکبر زاده، نسرین(1371). بررسی تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 71 بر آرزوهای نوجوانان سال چهارم دبیرستانهای تهران. مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء،  13 و14 ، 45-29.
دهقان، حسین(1383). انواع نابرابری آموزشی. نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، 24 ، 49-42.
قاسمی اردهائی، علی؛ حیدرآبادی، ابوالقاسم و رستمی، نیر(1389). زمینه های خانوادگی و نابرابری فرصت‌های آموزشی دانش‌آموزان مطالعه موردی: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اهر. مجله تخصصی جامعه شناسی٬ 1(1)٬ 146-125.
کلاین، پل (؟؟؟). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر امینی(1380) تهران: انتشارات سمت.
محمدی کاجی، مهدی و قربانی، مجید (1387). بررسی تجربیات دانش‌آموزان کانادایی از موانع ادراک شده و حمایتهای دریافت شده در پیگیری آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،2 (2)،  56-29.
محمدی کاجی، مهدی و کامکاری، کامبیز (1388). بررسی تأثیر عوامل زمینه ای(سن،جنس،تحصیلات والدین) بر پیگیری آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی جهت مسیرهای تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان کانادایی مقطع دبیرستان. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره،  8  (29) ، 57-27.
محمدی کاجی، مهدی و کامکاری، کامبیز(1390). بررسی الگوی تغییر آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان کانادایی در مقطع دبیرستان و پس از آن. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،3 (6)، 61-42.
هومن، حیدر علی (1388). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
Clair,R.S , Kintrea, K.  & Hooston, M. (2011.(The influence of  parents , places and poverty on educational attitudes and aspirations. www.jrf.org.uk.
Horn, D. (2010). Educational institutional and inequality of oppurtunity.Central European University, Department of Political Science.
Marjoribanks, K. (2005). Family background, adolescent’s educational aspiration and Australian young adult’s educational aspirations. International educational journal, 6(1), 104-112.
Page, L. , Garboua, L. L. & Montmarquette,  K. (2006).  Aspiration levels and Educational choices an experimental study. University of Westminster.
Rawls, J (1971). A Theory of Justice. Oxford: University Press.
Rothon,C., Arephin, M., Klinebery, E., Cattell, V. & Stansfeld, S. (2011). Structural and socio- psychological influences on adolescent educational aspirations and academic achievement. Soc Psychol  Educ, 14, 209-231.
Strand, S. & Winston, J. (2008).Educational aspirations in inner city schools. Educational studies, 34(4), 249-267.
Strawinski, P. (2011). Educational aspirations. University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences.