ارتباط تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل بودند، تعداد 150 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تنظیم هیجان، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف استفاده شد. ضمن آنکه طرح پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود، داده‌ها با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنظیم هیجان و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی رابطه مثبت و معناداری دارند بدین معنی که با افزایش تاب‌آوری و تنظیم هیجان، بهزیستی روان‌شناختی نیز افزایش می‌یابد و نتایج تحقیق، لزوم توجه بیشتر به متغیرهای تنظیم هیجان و تاب‌آوری دانش‌آموزان را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotion regulation and resiliency with psychological well-being in students

نویسندگان [English]

  • E Soleimani 1
  • Y Habibi 2
1 Assistant pfofessor of psychology, university of Urmia
2 M. A of psychology, university of Moahageg Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was The relationship between emotion regulation and resiliency with psychological well-being in students. To access this purpose, The study population were included all male high school students in Ardabil, was selected 150 students using a multi-stage cluster sampling method. from collect information was used emotion regulation Questionnaire, Davidson & Conner's resiliency scale and psychological riffs well- being questionnaire. While the research project was descriptive correlation, data were analysis with statistical methods Pearson correlation and multiple regression. Results showed that are positive relationship between regulate emotion and resiliency with psychological well-being significantly. This means that increasing of resiliency and emotional regulation led to increased psychological well-being.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kay words: psychological well-being
  • resiliency
  • emotion regulation
  • Students
افروز، غلامعلی؛ قاسم‌زاده، سوگند؛ تازیکی، طیبه و دلگشا، ئاکو (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم خلق بر خود پنداره و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 3(3)، 24-6.
اشکانی، فرح و حیدری، حسن (1393). تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روا‌ن‌شناختی و سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان. ناتوانی‌‌های یادگیری، 4(1)، 22-6.
بشارت، محمدعلی(1387). ویژگی‌های روانسنجی فرم فارسی مقیاس تاب‌آوری. مجله علوم روان‌شناختی، 2(5)، 83-71.
حسینی، فریده سادات؛ خیر محمد (1389). بررسی نقش معلم در هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی دانش‌آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی، 5(20)، 71-56.
بشارت، محمد علی؛ صالحی، مریم؛ شاه محمدی، خدیجه؛ نادعلی، حسین؛ زبردست، عذرا(1387). رابطه تاب‌آوری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. روان‌شناسی معاصر، 3(2)، 49-38.
بیانی، علی اصغر. عاشور محمد کوچکی و علی بیانی(1387). روایی و پایایی بهزیستی روان‌شناختی ریف. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 14(3)، 70-62.
دلاور، علی (1381). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ ششم. تهران. انتشارات رشد.
رحیمیان بوگر، اسحق و اصغر نژاد فرید، علی اصغر(1387). رابطه سرسختی روان‌شناختی و خود تاب‌آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهرستان بم. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 14(1)، 70-62.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس(1386). تاب‌آوری، سلامت‌روان و رضایت از زندگی. مجله روانپزشکی بالینی ایران، 13(3)، 295-290.
میکائیلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود و طالبی‌جویباری، مسعود (1391). مقایسه‌ی تاب‌آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. ناتوانی‌های یادگیری، 2(1)، 137-120.
میلانی فر، بهروز(1382). بهداشت روانی. تهران. چاپ پنجم. انتشارات قومس.
نریمانی، محمد؛ آریاپوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، بتول (1390). اثر بخشی آموزش‌های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روان‌شناختی جانبازان شیمیایی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 15(5)، 357-347.
نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول (1392). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش‌پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموان دارای اختلال ریاضی. ناتوانی‌های یادگیری، 2(3)، 176-154.
نریمانی، محمد؛ عالی‌ساری نصیرلو، کریم و موسی‌زاده، توکل (1393). مقایسه‌ی اثربخشی آموزش متمرکز بر هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 3(3)، 99-79.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 142-124.
Adams T, Bezner J, Steinhardt M(1997). The conceptualization and measurement of perceived wellness: Integrating balance across and within dimensions. Am J Helath Promotion; 11(3) : 208-218.
Argyle, M., Martin, M., & Lu, L.(1995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. Spielberger, & I. G. Sarason(Eds.), Stress and emotion(pp. 173-187). Washington, DC: Taylor & Francis.
Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J.(2003). Resilience in response to life stress: The effects of coping style and cognitive hardiness. Personality & Individual Differences, 34, 77-95.
Beck, A. T.(1991). Cognitive therapy: A 30-year retrospective. American Psychologist, 46, 368 - 375.
Benetti, C., & Kambouropoulos, N.(2006). Affectregulated indirect effects of trait anxiety and trait resilience on self-esteem. Personality and Individual differences, 41, 341-352.
Bonanno, G. A.(2004). Loss, trauma, and human resilience. American Psychologist, 59, 20-28.
Butler, E. A., Egloff, B., Wilhelm, F. H., Smith, N. C., Erickson, E. A., & Gross, J. J., 2003. The social consequences of expressive suppression. Emotion. 3:48-67.
Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B.(2006). Relationship of resilience to personality, coping, and pshchiatric symptoms in young adults. Behaviour Research and Therapy, 44, 585-599.
Carle, A. C., & Chassin, L.(2004). Resilience in a community sample of children of alcoholics: its prevalence and relation internalizing symptomatology and positive affect. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 577-596. 
Christele, C.A., Harley, D., Nelson, C.M., & Jones, K., 2007. Promoting resilience in children: what parents can do, Information for families. Center for Effective Collaboration and Practice. Retrieved June 4. From http:// cecp. Air. Org/ familybriefs/ docs/ Resiliency 1.pdf.
Compton, W.C(2001). “Toward a tripartite factor structure of mental health: Subjective well-being,personal growth, and religiosity”. Journal of Psychology, 135, 486-500.    
Connor, K. M., & Davidson, J. R.t., 2003. Development of a new resilience scale: The Conner Davidson resilience scale(CD- RISC). Depression and Anxitey. 18: 76-82.
Costa PT, McCrae RR(1992). The NEOPI-R: Professional manual.Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
Damasio, A. R.( 1994 ). and the human brain. New York: Grossett/Putnam.
Denollet, j., Nyklicek, I., &Vingerhoets, A., 2008. Introduction: Emotions, emotion regulation, and health. In A. Vingerhoets, I. Nyklicek, & J. Denollet(Eds.), emotion regulation: Conceptual and clinical issues. New York: Sspringer. Pp. 3-11.
Diener,E., 2000. Subjective well- being: The science of happiness and a proposal for a national index. American psychologist. 55:34-43.
Dırendonck.D(2005). The construct valıdıty of Ryff scales of psychologıcal well-beıng and ıts extensıon wıth spırıtual well-beıng. Personalıty and Indıvıdual Dıfferences.36.629-643.
Epstein S(1992). Constructive thinking and mental and physical well-being. In: Montada L, Filipp SH, Lerner MJ.(eds.) Life Crises and experiences of loss in adulthood(pp. 385-409). Hillsdale, New Jersey: Erlbaum. 
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, O. H., Martinussen, M., Aslaksen, M., & Flaten, M. A.(2006). Resilience as a moderator of pain and stress. Journal of Psychosomatic Research, 61, 213-219.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, O. H., Martinussen, M., Aslaksen, M., & Flaten, M. A.(2006). Resilienceas a moderator of pain and stress. Journal of Psychosomatic Research, 61, 213-219.
Gross, J. J, 2007. Handbook of emotion regulation. The Guillford press; New York: London, 3- 26.
Gross, J. J.(1998a). The emerging field of emotion regulation: An interview review. Review of General Psychology, 2, 271 - 299.  
Gross, J. J.(1998b). Antecedent and response-focused emotion regulation: Divergent     consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 224 - 237.
Gross, J. J.(1999). Emotion and emotion regulation. In L. A. Pervin & O. P. John(Eds.), Handbook of personality: Theory and research(2nd. ed.)(pp. 525-552). New York: Guilford Press.
Gross, J. J., & John, O. P., 2003. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well- being. Journal of personality and social psychology. 85:348-362.
Gross, J. J., & Levenson, R. W., 1997 Hiding feelings: the acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology. 106: 95-103.
Gross, J. J., & Munoz, R. F., 1995. Emotion regulation and mental health. Clinical psychology: Science and practice. 2: 151-164.
Gross, J.J., & Thompson, R. A., 2007. Emotion regulation : Conceotual foundations. In J. J. Gross(Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford press. PP. 3- 24.
Gross, J.J., Richards, j. M., & John, O. P., 2006. Emotion regulation in everyday life. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes(Eds.), Emotion regulation in couples and families: pathways to dysfunction and health. Washington, DC: American psychological Association. PP. 13-35.
Hauser, R.M., Springer, K.W., Pudrovska, T(2005).“Temporal structures of psychological well-being: continuityor change”. Presented at the 2005 Meetings of the Gerontological Society of America, Orlando, Florida.
Hofmann, S. G., & Asmundson, G. J. G., 2008. Acceptance and mindfulness- based therapy: New wave or old hat? Clinical psychology Review. 28: 1-16.
Hwang j., 2006. Aprovessing model of emition regulation: insight from the attachment system. PH.D thesis in art and science, United state, Georgia state University.
Inzlicht, M., Aronson, J., Good, C., & McKay, L.(2006). A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology, 42, 323-336.
Karademas, E.(2007). Positive and negative aspects of well-being: Common and specific predictors. Personality and Individual Differences , 43, 277-287. 
Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C. B.(1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of General Psychiatry , 52, 1048-1060.
Lazarus, A.(2004). Relationships among indicators of child and family resilience and adjustment following the September 11, 2001 tragedy. The Emory center for myth and ritual in American life. Available on: www.marila.emory.edu/faculty /Lazarus.htm
Linehan, M. M., 1993. Cognitive- behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford.
Luthar, S. S., 2003. Resilience and vulnerability: Adaptation in the contex of childhood adversities. Cambridge, UK: Cambridge University press.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B.(2000). The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.
Martin MM, Rbuin RB(1995). A new measures of cognitive flexibility. Psychological Reports ; 76(2) : 623-626.
Masten, A. S.(2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227-238.
Matlin, M. W., & Gawron, V. J.(1979). Individual differences in Pollyannaism. Journal of Personality Assessment, 43, 411-412.
Mesquita, B., & Albert, D., 2007. The cultural regulation of emotions. In J. J. Gross(Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford press. PP. 486- 503.
Mohammadi M. [Investigating of impressive factors in resilience of individuals at risk of substance abuse]. Ph.D. Dissertation. Tehran: University of Welfare and Rehabilitation Sciences, College of psychology and education sciences, 2005: 79-83.(Persian).
Nyklicek. I.,Vingerhoests, A. D., Marcel Zeelenberg, M., 2011. Emotion Regulation and Well- being. New York, Dordrecht Heidelberg London. Pp. 101-115.
Ochsner, K. N., Ray, R. D., Cooper, J. C., Robertson, E. R., Chopra, S., Gabrieli, J. D., & Gross, J. J., 2004. For better or for worse: neural systems supporting the cognitive down- and up regulation of negative emotion. Neuroimage. 23:483-499.
Petrson, C., & Park, N., 2007. Explanatory style and emotion regulation. In J. J. Gross(Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford press. PP. 159- 79.
Pretoris TB(1998). Fortitude as stress-resistance: Development and Validation of the Fortitude Questionnaire(FORQ). Bellville: University of the Western Cape.
Richards, J. M., & Gross, J. J., 2000. Emotion regulation and memory: The cognitive costs of keeping one s cool. Journal of personality and social psychology. 79: 410- 424.
Roothman B, Kirsten DT, Wissing MP(2003). Gender differences in aspects of psychological well-being. South African J. Psychol ; 33(4) : 212-218.
Ryan, R. M., & Deci, E. L.(2001). To be happy or to beself-fulfilled: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. In S. Fiske(Ed.), Annual Review of Psychology, 52, 141-166.    
Ryff , CD.,&Keys,C.L(1995). The structure of psychological Well- being revisited. Jornal of personality and social psychology. 69,719-727.
Ryff CD, Singer B(1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry ; 19: 1-28.  
Ryff, C. D., Singer, B., Love, G. D., & Essex, M. J(1998). Resilience in adulthood and later life:Defining features and dynamic processes. In J.Lomranz(Ed.), Handbook of aging and mental health: An integrative approach ,69–96.    
Ryff,C.D., 1989. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and Social psychology. 57:1069-1081.          
Ryff,Cd(1989). Happiness is everything or is it? Exoloration on the meaning of psychological well-being. Jornal of personality and social psychology. 6,1069-1081.
Scherer, K. R.(1984). On the nature and function of emotion: A component process approach. In K.R. Scherer & P.Ekman(Eds.), Approaches to emotion(pp. 293-318). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Schmutte.P.S.& Ryff. CD(1997). Personalıty and well-beıng: Reexamınıng methods and meanıng. Jornal of personalıty and socıal psychology. 73.549-559.
Stegge, H., & Meerum Terwogt, M., 2007. Awareness and regulation of emotion in typical and and a typical development. In J. J. Gross(Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford press. PP. 269- 86.
Stephens T, Dulberg C, Joubert N(1999). Mental health of the Canadian population: A comprehensive analysis(Electronic version). Chronic Disease in Canada ; 20(3) : 112-115.
Thompson, R. A., & Calkins, S. D., 1996. The double- edged sword: Emotional regulation for children at risk.Development and psychopathology. 8, 163- 182.
Tomaka, J., Blascovich, J., Kibler, J., & Ernest, J. M.(1997). Cognitive and physiological antecedents of threat and challenge appraisal. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 63-72. 
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L.(2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from nagative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 320-333.
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L.(2004). Resilient Individuals use Positive Emotions to Bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personalitand Social Psychology, 86, 320-333.
Werner, E. E.(1984). Resilient children. Young Children, 40, 68-72.
Wissing MP, Van Eeden C(1997). Psychological well-being: A fortigenic conceptualization and empirical clarification. Paper presented at the 3rd Annual Congress of the Psychological Society of South Africa, Durban, South Africa. 
Wolff, S.(1995). The concept of resilience. Australian and New Zealand .Journal of Psychiatry, 29, 565-574.