ارزیابی الگوی نقش مؤلفه‌های ادراکات کیفیت کلاسی در مؤلفه‌های ناسازگاری دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک فعالیت‌های کلاسی با ناسازگاری‌های دانش‌آموزان از طریق یک الگوی معادلات ساختاری است. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 570 دانش‌آموز دختر دوره متوسطه شهر مشهد انتخاب شد. پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی جنتری و اون و پرسشنامه سازگاری مدرسه ای سین‌ها توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد. نتایج اجرای ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مولفه‌های ادراک کیفیت فعالیت‌های کلاسی شامل چالش، انتخاب، جاذبه، معنا و خودکارآمدی با مولفه‌های اجتماعی و آموزشی ناسازگاری رابطه منفی معناداری دارند، اما مولفه‌های چالش، انتخاب، جاذبه، معنا و خودکارآمدی با ناسازگاری عاطفی رابطه منفی غیرمعناداری به لحاظ آماری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه‌های ادراک فعالیت‌های کلاسی، ناسازگاری تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند (001/0>p ، 11/21= (5،364)F)و در این معادله، کلیه ضرایب رگرسیون به جز ضرایب جاذبه و معنا، به لحاظ آماری معنادار است. همچنین نتیج نشان داد که مولفه‌های ادراک فعالیت‌های کلاسی، سازگاری اجتماعی را پیش بینی می‌کنند (001/0>p ، 73/6= (389،3)F) و در این معادله، فقط ضریب جاذبه معنادار است. همچنین مؤلفه‌های ادراک فعالیت‌های کلاسی، سازگاری هیجانی را پیش‌بینی و تبیین نمی‌کنند. الگوی علی پیشنهادی رابطه مؤلفه‌های ادراک فعالیت‌های کلاسی با مؤلفه‌های ناسازگاری مدرسه‌ای نیز از برازش مناسبی برخوردار است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، توصیه می‌شود برای افزایش سازگاری دانش‌آموزان، ادراکات مناسبی براساس تکالیف چالش انگیز، جذاب، معنادار توام با حق انتخاب و خودکارآمدی ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for the role of perceptions of classroom quality on adjustment components in female high schools students in Mashhad

نویسندگان [English]

  • M Salehi 1
  • H Kareshki 2
1 PhD student in higher Education, Shahid Beheshti University
2 Academic member in Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
چکیده [English]

This research aimed to study the relationship among perceptions of classroom activities and adjustment in students by structural equation modeling method. For doing this, we selected 570 girl students from height schools in Mashhad. The school adjustment scale of Sinha and Student Perceptions of Classroom Quality scale from Gentry & Owen were used to gathering data. Result showed that components of Student Perceptions of Classroom Quality related to components of social and academic adjustment, negatively, and not significant for emotional adjustment. Regression results show that components of perceptions of classroom activities predicted academic adjustment (F(5,364)=21/11, p<0/001), social adjustment (F(3,389)=6/73, p<0/001), but did not predict emotional adjustment. Per posed model on role of perceptions of classroom quality on adjustment components have good index to fitting data.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: perceptions
  • classroom quality
  • emotional
  • social and academic maladjustment
احقر، قدسی (1383). استاندارد کردن ابزارهای سنجش روند تحولی شناختی کودکان و نوجوانان براساس نظام پیاژه، طرح پژوهشی منتشر نشده پژوهشکده تعلیم و تربیت.
پنتریج، پال. آر. و شانک، ویل.اچ (2000). انگیزش در تعلیم و تربیت، ترجمه مهرناز شهر آرای (1385). تهران: انتشارات علم.
پورشهریار، حسین؛ رسول زاده طباطبایی،کاظم؛ کاظم نژاد،ا نوشیروان؛ خدا پناهی، محمد کریم و خفری، ثریا (1387). بررسی رابطه بین سطوح سازگاری و رگه‌های شخصیتی نوجوانان. مجله علوم رفتاری، 2(2)، 106-97.
رحیمیان بوگر، اسحاق؛ شاره، حسین، حبیبی عسگرآبادی، مجتبی و بشارت، محمدعلی (1386). بررسی تاثیر شیوه‌های جرات ورزی بر سازگاری اجتماعی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 23(6)، 54-29.
 چاری، حسین (1386). مقایسه خودکارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی. مجله‌ی مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهراء، 3(4)، 88-103.
کارشکی، حسین؛ خرازی، سید علینقی و قاضی طباطبایی، سید محمود (1387). بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت. مجله‌ی مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 9 (2)، 93-79.
کارشکی، حسین؛ خرازی، سید علینقی؛ اژه ای، جواد و قاضی طباطبایی، سید محمود (1388). بررسی رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی: آزمون یک الگوی علی. مجله روانشناسی، 13 (2)، 190-205.
ریو، جان. (1381). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات نشر و ویرایش.
یارمحمدیان، محمد حسین؛ مولوی، حسین و ایران پور مبارکه، اختر (1382). بررسی رابطه بین دوستیهای دوجانبه، پذیرش همسالان، خودپنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 4 (2)، 22-7.
هومن، حیدر علی (1381). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش‌های رفتاری. تهران: نشر پارسا.
Barta, O., Hajami, D. & Bar-Haim, y. (2007). Predicting School Adjustment from Motor Abilities in Kindergarten. Infant and Child Development, 16, 597–615.
Bjorklund, W. L.  & Rehling, D. L. (2010). Student Perceptions of Classroom Incivility. College Teaching, 58, 15–18.
Chaith, C. (2003). The relationship between forms of instruction, achievement and perceptions of classroom climate. Educational Research, 45(1), 83 – 93.
Deci , E. L. (1995). Why we do what we do: Understanding self-Motivation. New York: Penguin Books.
Dorman, J. & Adams, J. (2004). Associations between students' perceptions of classroom environment and academic efficacy in Australian and British secondary schools. Westminster Studies in Education, 27(1).
Gentry, M., & Owen, S. V. (2004). Secondary Student Perceptions of Classroom Quality: Instrumentation and Differences Between advanced/Honors and nonhonors Classes. The Journal of Secondary Gifted Education,  XVI (1),20–29.
Grolnick, W. S., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1997). Internalization within the family: The self-determination theory perspective. In J. E. Grusec & L. Kuczynski (Eds.), Parenting and children’s internalization of values: A handbook of contemporary theory (135-161). New York: Wiley.
Jia, Y., Way, N., Ling, G., Yoshikawa, H., Chen X. Hughes, D. Ke, X. & Lu, Z. (2009). The Influence of Student Perceptions of School Climate on Socioemotional and Academic Adjustment: A Comparison of Chinese and American Adolescents. Child Development, 80 (4), 514–1530.
O’Rourke, J. & Houghton, S. (2006). Students with mild disabilities in regular classrooms: The development and validity of the Student Perceptions of Classroom Support scale. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 31(4), 232–242.
Pettus, K. R. (2006). The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement:  differences by gender, ethnicity, parental education level, and student residence. Thesis for the degree of doctor of philosophy in the department of educational studies college of education university of south Carolina.
Reed-Victor, E. (2004). Individual differences and early school adjustment: teacher appraisals of young children with special needs. Early Child Development and Care, 174(1), 59–79.
Ryan, R.M., Koestner, R. & Deci, E. (1991). Ego-involved persistence: When free-choice behavior is not intrinsically motivated. Motivation and Emotion,15,185-205.
Spear, L. P.  (2000). The adolescent brain and age-related behavioral manifestations. Neuroscience & Bio behavioral Reviews, 24 (4), 417-463.
Thomas, D., Coard, S. I., Stevenson, H.C., Bentley, K.  & Zamel, P. (2009). Racial and emotional factors predicting teachers’ perceptions of classroom behavioral maladjustment  for  urban African American male youth. Psychology in the Schools, 46 (2),184-196.
Tock Keng, L. (1995). Perceptions of classroom environment, school types, gender and learning styles of secondary school students. Educational Psychology, 15(2),161-169.
Way, N., Reddy, R., & Rhodes, J. (2007). Students’ per ceptions of school climate during the middle school years: Associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. American Journal of Community Psychology, 40, 194–213.