نقش پردازش اطلاعات و سبک‌های اسناد در پیش بینی کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای بدشکلی بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، اداره کل کمیته ی امداد امام خمینی(ره) استان اردبیل

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین نقش پردازش اطلاعات و سبک­های اسناد در پیش­بینی کیفیت زندگی دانش­آموزان دارای بدشکلی بدن است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر اردبیل می‌باشد. نمونه پژوهش 105 دانش‌آموز دختر دارای نشانه­های بدشکلی بدن است که از میان دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شناسایی و  انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تصوریر بدن، مقیاس پردازش اطلاعات، پرسشنامه سبک اسناد و پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که پردازش اطلاعات، سبک­های اسنادی درونی- بیرونی­مثبت، پایدار-ناپایدار­مثبت، پایدار- ناپایدار­منفی، سبک­های اسنادی درونی- بیرونی­منفی، کلی- جزیی­منفی و کلی-جزیی ­مثبت با کیفیت زندگی رابطه معناداری دارند(05/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  نشان داد که پردازش اطلاعات و سبک­های اسناد 3/20­درصد از واریانس کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای نشانه‌های بدشکلی بدن را به‌طور معناداری تبیین می­کند. این یافته‌ها بیان می‌کند که نحوه پردازش اطلاعات و سبک­های اسنادی در کیفیت زندگی دانش­آموزان دارای بدشکلی بدن نقش مهمی‌دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of cognitive processing and attribution styles in predicting quality of life in the students with dysmorphic disorder

نویسندگان [English]

  • Z Mahdizadeh 1
  • A Abolghasemi 2
  • Z Rostamoghli 3
1 M.A in Clinical Psychology, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor of Psychology, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 M. A of clinical psychology, Imam Khomeini Relief foundation, Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of cognitive processing and attribution styles in predicting the quality of life in the students with dysmorphic disorder. The statistical population of this research consists of female students in Ardabil city. The 105 subjects were chosen with multidimensional body-self relations questionnaire and clinical interview. To collect the data, the cognitive process scale, attribution style questionnaire and quality of life questionnaire were used. Correlation coefficient showed a significant correlation between cognitive processing, positive internal-external, stable-unstable and negative global-specific attribution styles with quality of life in the students with dysmorphic disorfers. Also a significant correlation was found between negative internal-external, global-specific and positive global-specific with quality of life. The results of multiple regression analyses showed cognitive processing and attribution styles predict 20.3% changed variance of quality of lifing the students with dysmorphic. This result showed cognitive process and attribution styles have role in quality of life of in the students with dysmorphic.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: data processing
  • attribution styles
  • quality of life
  • dysmorphic
آسیایی، مریم (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهر بجنورد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10 (1)، 125-118.
استرنبرگ، رابرت (2006). روانشناسی شناختی. ترجمه: سید کمال خرازی و الهه حجازی (1389). تهران: انتشارات سمت.
اسلامی­شهر بابکی، حیدر (1369). بررسیرابطهبینسبکتبیینوافسردگیدر بیمارانافسرده یک قطبیودوقطبیومقایسهآنباافرادبهنجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.
اشکانی، فرح و حیدری، حسن (1393). تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر بهزیستی روان‌شناختی و سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری مقطع دبستان. ناتوانی‌های یادگیری، 4(1)، 22-6.
برهمند، اوشا(1387). بررسی شیوع اختلال بدشکلی بدن و عوامل روانشناختی مرتبط با آن در نوجوانان و بزرگسالان جوان. طرح پژوهشی، دانشگاه محقق اردبیلی.
تقی پور، ابوالفضل(1378). بررسی تاثیر بازآموزی اسنادی بر سبک اسنادی، عزت نفس، عملکرد و استقامت در آن پس از شکست در یک آزمون مهارتی فوتبال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
ربیعی، مهدی؛ صلاحیان، افشین؛ بهرامی، فاطمه و پالاهنگ، حسن (1390). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن. فصلنامه­یدانشگاهعلومپزشکیمازندران، 21 (82) ، 52-43.
سپهوند، تورج؛ گیلانی، بیژن و زمانی، رضا (1385). رابطه سبک‌های اسناد با رخدادهای استرس زای زندگی و سلامت عمومی. فصلنامه­ی پژوهش‌های روان شناختی، 9(3و4)،  46-33. 
فیلبندی کشکولی، علیرضا (1391). بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با اضطراب اجتماعی و تغییرات این متغیرها در زنان شرکت کننده در برنامه­های کاهش وزن. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
قاسم­پور، عبدالله (1390). مقایسه بازشناسی بیان چهره­ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کاپلان، بنیامین؛ سادوک، ویرجینیا (2003). خلاصه روانپزشکی کاپلان. ترجمه نصرت الله پورافکاری (1385). چاپ اول، تبریز: انتشارات شهر آب.
معتمدی شارک، فرزانه و افروز، غلامعلی (1386). بررسی رابطه سبک­های اسنادی و سلامت روان در دانش­آموزان تیزهوش و عادی. مجلهروانپزشکیوروانشناسیبالینیایران، سال سیزدهم، 2، 173-181.
نجات، سحرناز؛ منتظری، علی؛ هلاکویی، کوروش؛ محمد، کاظم و مجدزاده، سیدرضا (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت: ترجمه و روانسنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی، 4 (4)، 12-1.
نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا (1393). نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 3(4)، 142-124.
Buhlmann, U., McNally, R. J., Wilhelm, S., Florin, I. (2002). Selective processing of emotional information in body dysmorphic disorder Selective processing of emotional information in body dysmorphic disorder. Journal of Anxiety Disorders,  16)3(, 289–298.
Cash, T. F., & Fleming, E. C. (2002). The impact of body-image experiences: Development of the body image quality of life Inventory. International Journal of Eating Disorders, 331, 455-460.
Castle, J. D., & Rossell, S. (2006). Body dysmorphic disorder. Psychiatric clinic of North America, 29, 521-538.
 Crocker, P.R.E., Brune, S.M.,  Kowalski, K.C., Mack, D.E., Wilson, P.M., Sabiston, C.M.(2014).  Body-related state shame and guilt in women: Do causal attributions mediate the influence of physical self-concept and shame and guilt proneness.  Body Image,  11(1), 119–26.
Harrington, J. M., & Badger, T. A. (2009). Body image and quality of life in men with Prostate cancer. Cancer Nursing, 32(2), 1-7.
Holdun, O., Komburoglu, M. D., & Ozgur, M. D. (2007). Postoperative satisfaction and the patient's body image life satisfaction, and self esteem: A Retrospective study comparing adolescent girls and boys after cosmetic Surgery. Aesthetic Plastic Surgery, 31, 739-745.
Jakatdar, T. A., & Williams, E. F. (2004). The body-image & quality of life inventory. Further validation with college men and women. Body Image, 1(3), 279- 287.
Kollei, I., Brunhoeber, S., Rauh, E., Zwaan, M. D., Martin A. (2012). Body image, emotions and thought control strategies in body dysmorphic disorder compared to eating disorders and healthy controls. Journal of Psychosomatic Research, 72, 321–327.
Kollei, I., Martin, A.(2014).  Body-related cognitions, affect and post-event processing in body dysmorphic disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 144–151.
Logio, K. A. (2008). Race, gender, body image, and unhealthy eating. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association annual meeting, Sheraton Boston and the Boston Marriott Copley Place, Boston, M A.
Moin, V., Da-vdevanv, I., Mazor, D. (2008). Sexual identity, body image and life satisfaction among patients with and without physical disability. Sexuality and Disability, 27(2), 18-27.
Neziroglu, F. Khemlani-Patel, S. (2003). Therapeutic approaches to body dysmorphic disorder. Brief Treatment and Crisis Intervention, 3, 307–322.
Otto, M. W., Wilhelm S, Cohen L. S., et al. (2001). Prevalence of body dysmorphic disorder in a community sample of women. Am Journal Psychiatry, 158, 2061–3.
Peterson, C. (2000). The future of optimism.  American Psychologist, 55, 44-55.
Phillips, K. A. (2000). Quality of life for patients with body dysmorphic disorder. Journal Nerv Ment Dis, 188, 170–5.
Philips, K. A. Didie, E. & Menrad, W. (2007). Clinical features and correlates of major depressive disorder in individuals with body dysmorphic disorder. Journal of Affective Disorders, 91 (1-3), 129-135.  
Sarwer, D. B., Cash, T. F., Magee, L., Williams, E. F., Thompson, J. K., Roehrig, M., et al. (2005). Female college students and cosmetic surgery: an investigation of experiences, attitudes, and body image. Plast Reconstr Surg, 115, 931-938.
Vazques, E., Jimenez, F., Saura, F., & Avia, M. D. (2001). The important of importance: A longitudinal confirmation of the attributional stress model of depression measuring the importance of attributions an the impact of the stressor. Personality and Individual Differences, 37-205- 214.
Veale, D., Neziroglu, F. (2010). Body dysmorphic disorder—a treatment manual. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. Newyork: Springer.
Wilson, G. S., Roglin, S. S., & Pritchard, M. E. (2002). Optimism, pessimism, and precompetition anxiety in college athletes. Personality and Individual Differences, 32, 893-902.