بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت عمومی در اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

2 دانشیار گروه علومتربیتی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش احساس کنترل، حمایت اجتماعی و سلامت روان در اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم مقطع متوسطه شهرستان ارومیه بود. به این منظور به شیوه تصادفی خوشه‌ای از ٨ مدرسه تعداد٣٥١ نفر از دانش‌آموزان مقطع سوم متوسطه به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه‌های اضطراب امتحان TAI، منبع‌کنترل راتر، حمایت اجتماعی فیلیپس، پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند. داده‌های حاصل به‌کمک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که احساس کنترل و اضطراب امتحان ارتباط مثبت معناداری دارند. ارتباط معناداری بین حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان یافت نشد. ارتباط معنادار منفی بین سلامت روان و اضطراب امتحان وجود داشت. به طور کلی، نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیری نشان داد که احساس کنترل و سلامت روان، اضطراب امتحان را پیش بینی می‌کنند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که احساس کنترل وسلامت روان می‌توانند اضطراب امتحان را پیش بینی کنند .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sense of control,social support, and mental health on test anxiety of femal students of third grade of high school in Orumieh

نویسندگان [English]

  • S Yavarynia 1
  • F Sepehrian 2
  • R Yousefi 3
1 Department of psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University.
2 Associate professor of Educational Psychology, University of Orumieh
3 Assistant Professor of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The aims of this study were to determine the relationship between sense of control, social support and mental health with test anxiety of female students of 3rd grade of high school in Orumieh city. For this purpose 351 subjects selected by cluster sampling and then assessed by TAI, Ratter Locus of Control Scale, Social Support Questionnaire, general health questionnaire. The dara were analyzed by correlation coefficient person and multiple regression. Findings showed that sense of control positively correlated with test anxiety. No significant relationship between social support and test anxiety found. There was Significant negative relationship between mental health and test anxiety. In general, the result of multiple regression analysis showed sense of control and mental health significantly predicted  test anxiety. Therefore, it could be concluded that locus of control and mental health one able to predict test anxiety.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:sense of control
  • social support
  • mental health
  • test anxiety
ابوالقاسمی، عباس(1382). اضطراب امتحان، اردبیل: انتشارات نیک آموز.
ابراهیمی‌قوام، صغری(1370). بررسی ضریب اعتبار به مفهوم کنترل عزت نفس وحمایت اجتماعی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1375). ساخت واعتباریابی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی اهواز. فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه شهیدچمران اهواز، 3(3و4)، 76-61.
احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات(1372). مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. چاپ ششم، تهران: انتشارات بنیاد.
آناستازی،آ (1991). روان آزمایی،ترجمه‌ی محمدتقی براهنی (1371). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ثامنی،ناهید(1375). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش حمایت اجتماعی ورابطه آن با فشارزاهای                                                                                       دانشجویی، عملکرد تحصیلی، تیپ الف، افسردگیو اضطراب در دانشجویان دانشگاه شهیدچمران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حاتمی، زهرا و اردلان، مارلین (1388). بررسی ومقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با برخی مشخصات دموکراتیک در سال تحصیلی 87-1386. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 4(1)، 105-99.
خدایاری، رقیه (1384). مقایسه اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان با منبع کنترل درونی و بیرونی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی.
دودانگه، محمد (1376). بررسی رابطه بین اضطراب، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر شهرستان قزوین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
سپهریان، فیروزه (1391). بررسی اثربخشی شناخت درمانی، حساسیت‌زدایی تدریجی و روش ای آموزش مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر. فصلنامه‌ی پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 6(23)، 99-80.
سپهریان، فیروزه و رضایی، زمانه (1389). بررسی میزان شیوع اضطراب امتحان و تاثیر مقابله درمانگری بر کاهش میزان آن و افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی،7(25)، 80-65.
شیربیم، زهرا؛ سودانی، منصور و شفیع‌آبادی، عبداله (1387). اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان. مجله اندیشه ورفتار،2(8)،17-7.
صبوری‌مقدم، حسن و براهنی، محمدنقی (1376). تأثیر منبع کنترل و امکان مهار استرس بر عملکرد یادگیری فرد. مجله پژوهش‌های روانشناختی، 4 (3 و 4)،36-18.
قنبری، علی؛ قنبری، محمد؛ باقریان‌سرارودی، رضا و نادری‌لردجانی، مریم (1393). مقایسه‌ی منبع کنترل، خودآگاهی‌شناختی و ترس از شکست در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان آذربایجان‌شرقی. ناتوانی‌های یادگیری، 3(1)، 59-44.
کاظمیان مقدم،کبری و مهرابی‌زاده، مهناز(1389). اضطراب امتحان و شیوه‌های مقابله با آن. تهران: انتشارات آراد کتاب.
گنجی، حمزه (1390). بهداشت روانی. تهران: انتشارات ارسباران.
مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسن (1379). بررسی میزان همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان بر رابطه خودکارآمدی و جایگاه مهار آن باتوجه به متغیرهوش. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز، 3(1 و2)، 75-55.
مهرابی‌زاده‌هنرمند، مهناز؛ بساک‌نژاد، سودابه؛ شهنی‌ییلاق، منیجه؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال (1384). بررسی روابط ساده و چندگانه ترس از موفقیت، عزت نفس، کمال گرایی و ترس از ارزیابی منفی با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدچمران اهواز. دوره سومریا، 12(3)، 24-1.
میرسمیعی، مرضیه و ابراهیمی‌قوام، صغری (1387). بررسی رابطه بین خودکار آمدی، حمایت اجتماعی  و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، 91-73.
Carden, R., Bryant, C., & Moss, R. (2004). Locus of control, test anxiety, academic procrastination, and achievement among college students. Psychological Reports, 95, 581-582.
Delonge, A; Takis, T; Kompler, m; Houtman, I. (2004) longitudinal research and the demand control- support model. Journal of occupational Health psychology. 18, 282- 305.
Feather, N. T. & volkmer, R. R. (1990). Task preference in relation to achievement striving and impatienc-irritability components of type a behavior. Australian Journal of Psychology. (In press).
Ghasemzadeh, A.  &Saadat, M. (2011).Locus of control in Iranian university student and it׳s relationship with academic achievement. Social and Bahavioral, 30(5) , 2491-2496.
Hahn, S. E. (2000). The effects of locus of control on daily Exposure. Coping and reactivity to work interpersonal stressors: A Diary study. Journal of Personality and Individual Differences, 29, 729-748.
Keogh, E. Band, F. W. & Flaxman, P.E. (2005).imporoving academic performance and mental health through a stress management inter vention: outcomes and mediators of change. Behavior Research and Therapy. 44: 339- 357.
Kim, G Wang suk. Shin, mi- k young. (2004). Stress, social support, and health among manufacturing women workers. Journal of Personality and Social Psychology. 65, 256 – 278.
Lu , L .(1994).univecity transition : major and minor life stressors , personality character ristics and mental health . Psychological Medicin, 24:81-7.
Lunsky, yona. Bramston, P.A. (2006). Apremilinary study of perceived stress in adults with intellectual disabilities, Journal of Applied Research Intellectual Disabilities. 50 (2), 151- 153.
Landeman-peters , karlien M .C .etal ., (2005).Gender differences in the relation between social support , problems in parent offspring communication , and depression and anxiety , Social Sciences & Medicine , 60 , pp2549-59.
Moor, M. M, (2006). Variations in Test Anxiety and locus of control orientation in Achieving and Underachieving Gofted and Nongifted Middle School Students. University of Connectict.
Qing ye X, Qing Chen W, Lin X, Ping Wang R,  Huizhang  Z, Yang X, Qing ye X. (2008). Effect of social  support symptoms in patients receiving peritoneal dialysis.  Journal  of Psychosomatic Research. 65 (2), 157- 164.
Rambod,M ;Rafii ,F.(2010).Perceived social support and quality of life in iranian hemodialysis patints.Journal Nurs Scholar,42(3),242-9.
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for the internal versus external control of reinforcement. Journal ofPsychological Monographs, 90 (1), 1-28.
Sarason, Irwin. G. (2006). Test anxiety, stress, and social support. Journal of Personality, Volume 49, lssue 1. Page 101- 114.
Sinead  C, Brain M. (2010). Test anxiety and sensitivity to social support among college students ;effect,ts on salivary cortisoal, Cognitive, Crier ,Comportament, national university of Ireland ,Galway ,Ireland.
Stober, J. (2004). Demensions of test anxiety: relations to ways of coping with pre-exam, anxiety and uncertionty. Anxiety, Stress, Coping, 17, 213-226.
Sieber, J. E. (2004).Defining test anxiety:Problems and Approaches .In I. G.   
Sarason (Eds.), test anxiety: Theory, Research and Applications(3-14) new jersey, Lawrence Erlbaum.
Taylor, S. E. (2007).cultural differences in the impact of social Support on psychological and biological stress responses. Psychological Science, 18, 800-839.