بررسی ارتباط علاقه به ادبیات کودکان و نوجوانان با رشد اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس

d_1_3_91_7_1_2

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط علاقه به ادبیات کودک و
نوجوان با رشد اجتماعی دانش آموزان است. جامعه ی آماری این پژوهش
کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی ناحیه 1 و 2
1388 بودند که به روش - آموزش و پرورش اردبیل در سال تحصیلی 89
نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمون های به حجم 617 نفر
انتخاب شد. ماهیت موضوع و اهداف مطالعه ایجاب می کرد که از روش
تحقیق همبستگی استفاده شود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش
شامل پرسشنامه ی محقق ساخته، آزمون رشد اجتماعی و تست ریون
است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که به ترتیب کتاب ها و
مجلات ورزشی، علمی، و تاریخی به طور مثبت و کتاب های شعر به طور
منفی در رشد اجتماعی دانش آموزان مؤثرند. در این مطالعه کتاب ها و
مجلات ورزشی نقش بیشتری در رشد اجتماعی دانش آموزان دارند.
همچنین این بررسی به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی نیز انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship of children and adolescents’ interest in literature to their social development

نویسنده [English]

  • S Rajab
Departmen of Literature and Humanities, Persian Gulf University
چکیده [English]

The main goal of this study was to
determine the relationship between interest in
literature and social development of students. The
population of this study comprised all male and
female students enrolled in the fifth, sixth and
seventh grades in educational zones 1 and 2 in
Ardabil during the 2010-2011 academic year. A
sample of 617 individuals was selected using a multistage
randomized cluster sampling procedure. In
keeping with the aims of the study, a correlational
research method was used. The tools used in this
study included a researcher constructed
questionnaire, a test of social development and
Raven’s Progressive Matrices. Multiple regression
analysis showed that books, sports, science, and
history magazines contribute positively, while poetry
and art books contribute negatively to the prediction
of social development. In this study, books and sports
magazines played a greater role in the prediction of
students' social development. Gender and grade
differences in social development were also explored.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest in literature
  • social development
  • book reading
انصاری، سجاد ( 1389 ). تأثیر آموزش مهار تهای اجتماعی بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی تحصیل . ی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده ی روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.
بیدگلی مشهدی، جمشید و پدرام، احمد ( 1382 ). استفاده از ادبیات (شعر ) در حفظ و ارتقای بهداشت و
سلامت روان. نهمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان. 27 الی 29 خرداد.
بیابانگرد، اسماعیل و حاتمی، محمد ( 1374 ). بررسی آثار اشتغال مادران بر رشد شناختی و پیشرفت
تحصیلی کودکان . تهران؛ نهاد ریاست جمهوری، دفتر امور زنان . سایت اطلاعات علمی ایران
.(www.irandoc.ac.ir)
حجازی، بنفشه ( 1381 ). ادبیات ک ودکان ونوجوانان؛ ویژگ یها و جنب هه.ا تهران: انتشارات روشن فکران و
مطالعات زنان.
رجبی، غلامرضا ( 1387 ). هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ریون رنگی کودکان در دانش آموز ان
.23-32 ،(1) شهر اهواز. روان شناسی معاصر، 3
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( 1384 ). ادبیات کودکان و نوجوانان . تهران، وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
قاسم زاده، فاطمه ( 1385 ). ضرورت آشنایی با روان شناسی رشد در ادبیات کودکان دختر سوم . تهران :
روشنان.
کرک، ساموئل و جانسون، جی اورویل ( 2004 ). آموزش و پرورش کودکان ع قب مانده ذهنی . ترجمه
مجید مهدیزاده ( 1376 ). مشهد: آستان قدس رضوی.
محمدی، محمد هادی و قائینی، زهره ( 1381 ). تاریخ ادبیات کودکان ایران، ادبیات کودکان پس از اسلا . م
جلد دوم؛ تهران: نشر چیستا.
Ali S., & Frederickson, N. (2006). Investigating the evidence base of social stories.
Educational Psychology in Practice, 22(4), 355–77.
Anderman, L. H., & Kaplan, A. (2008). The role of interpersonal relationships in student
motivation: Introduction to the special issue. Journal of Experimental Education, 76(2),
115-119.
Cohen, L, Manion, L. & Morrison (2007) Research Methods in Education, Rutledge
Flamer.ISBN: 0415368782, 9780415368780
Raven, J. C. (2000). The Raven, s Progressive Matrices: Change and stability over cutler
and time. Cognitive Psychology, 41, 1-48.
Schlichter, C.L. & Burke, M (1994). Using books to nature the social and emotional
development of gifted students. Roeper Review, 16, 280-283.
Sung, Y. J. Y. (2009). The Effect of Social Skills on Academic Achievement of
Linguistically Diverse lementary Students: Concurrent and Longitudinal Analysis.
Doctor of Philosophy In Educational Research and Evaluation, Blacksburg, Virginia.
Trentacosta, C. J., & Izard, C. E. (2007). Kindergarten Children's Emotion Competence as a
Predictor of Their Academic Competence in First Grade. Emotion, 7(1), 77- 88.
Walker, D., & Hopes, J. (2003). Maston evaluation of social skills with youngsters,
McGrow-Hill.