دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1391 
ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان

صفحه 6-26

d_1_3_91_7_1_1

سیف الله آقاجانی؛ فرهاد خرمایی؛ سعید رجبی؛ زهرا رستم اوغلی خیاوی